Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 601/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Szczecinie z 2013-09-05

Sygn. akt II Cz 601/13

POSTANOWIENIE

Dnia 5 września 2013 r.

Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział II Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Iwona Siuta (spr.)

Sędziowie: SSO Małgorzata Grzesik

SSO Zbigniew Ciechanowicz

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w dniu 5 września 2013 r. w S.

sprawy z powództwa Gminy M. S.

przeciwko R. P., J. B.

o wydanie lokalu

na skutek zażalenia R. P.

na postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 9 stycznia 2013 r., sygn. akt I C 1503/11

postanawia:

oddalić zażalenie.

Sygn. akt II Cz 601/13

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 9 stycznia 2013 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie umorzył postępowanie wobec pozwanej J. B..

Uzasadniając powyższe rozstrzygnięcie Sąd zaznaczył, iż na rozprawie w dniu 9 stycznia 2013 r. powód cofnął pozew o wydanie lokalu mieszkalnego położonego w S. przy ul. (...) wobec pozwanej J. B.. Pozwana J. B. oświadczyła zaś, że wyraża zgodę na cofnięcie pozwu i nie składa wniosku o zasądzenie kosztów postępowania. Sąd mając na uwadze art. 203 § 1 k.p.c. wskazał, iż w niniejszej sprawie powód cofnął pozew wobec J. B. po rozpoczęciu rozprawy, zaś J. B. na cofnięcie pozwu wyraziła zgodę. Nadto zdaniem Sądu cofnięcie pozwu w niniejszej sprawie nie jest sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego, ani nie zmierza do obejścia prawa (art. 203 § 4 k.p.c.), zatem Sąd uznał, że powód czynności tej dokonał skutecznie. Sąd mając na względzie art. 355 § 1 k.p.c. wskazał, że z uwagi na to, iż powód skutecznie cofnął pozew wobec J. B. - postępowanie wobec tej pozwanej zostało umorzone.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożył R. P., nie zgadzając się rozstrzygnięciem Sądu.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie R. P. okazało się bezzasadne i jako takie podlegało oddaleniu.

Ustosunkowując się do zażalenia Sąd Okręgowy w pierwszej kolejności podkreśla, iż zaskarżonym postanowieniem umorzono postępowanie wobec pozwanej J. B.. Wobec tego przedmiotem oceny Sądu w postępowaniu odwoławczym wywołanym zażaleniem na powyższe postanowienie była wyłączne prawidłowość tego rozstrzygnięcia. Zgodnie z treścią art. 203 § 1 k.p.c. pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia - aż do wydania wyroku. Dalej § 2 stanowi, że pozew cofnięty nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa. Na żądanie pozwanego powód zwraca mu koszty, jeżeli sąd już przedtem nie orzekł prawomocnie o obowiązku ich uiszczenia przez pozwanego. Kolejno w myśl § 4 sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa. Stosownie zaś do treści art. 355 § 1 k.p.c. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w sprawie, jeśli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne.

Przenosząc powyższe uwagi na grunt rozpatrywanej sprawy Sąd Okręgowy wskazuje, iż strona powodowa na rozprawie w dniu 9 stycznia 2013 r. cofnęła pozew w stosunku do J. B., na co J. B. wyraziła zgodę (k. 75). Jednocześnie w okolicznościach tej sprawy nie ma podstaw do przyjęcia, aby czynność ta była sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzała do obejścia prawa. W tym stanie rzeczy nie sposób uznać, iż cofnięcie pozwu jest niedopuszczalne. Zatem strona powodowa cofnęła pozew ze skutkiem prawnym i tym samym Sąd Rejonowy zaskarżonym postanowieniem słusznie umorzył postępowanie wobec J. B..

Wobec powyższego Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Zarządzenie:

1. odnotować i zakreślić sprawę w rep.;

2. odpis postanowienia doręczyć:

-pełnomocnikowi powoda,

-pełnomocnikowi J. B.,

-R. P.;

3. po nadejściu zwrotnych poświadczeń odbioru akta zwrócić Sądowi I instancji;

4. orzeczenie do zbioru.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Magryta-Gołaszewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Iwona Siuta,  Małgorzata Grzesik ,  Zbigniew Ciechanowicz
Data wytworzenia informacji: