Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 604/14 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Białogardzie z 2016-04-06

I Ns 604/14

UZASADNIENIE

Wnioskodawcy K. B. i J. B. domagali się ustanowienia na rzecz uczestnika G. (...) SA w T. P. służebności przesyłu o zakresie opisanym w art. 305(1) kc i przebiegu opisanym w załączonej do wniosku mapie ewidencyjnej, polegającej na prawie korzystania przez uczestnika postepowania w części nieruchomości składającej się z działki nr (...) położonej w miejscowości Ś., obręb (...), jedn. Ewidencyjna G 253, dla których Sąd Rejonowy w Białogardzie Wydział Zamiejscowy w Ś. prowadzi księgę wieczystą (...), w postaci pasa gruntu wzdłuż znajdujących się na tej nieruchomości podziemnych linii przesyłowych stanowiących części tych linii, w zakresie konserwacji i naprawy urządzeń przesyłowych stanowiących części tych linii posadowionych na opisanej nieruchomości oraz przesyłu tymi liniami, za jednorazowym wynagrodzeniem w łącznej kwocie 40.866,00 zł., płatnym na rzecz wnioskodawców od uczestnika postępowania wraz z odsetkami za zwłokę za okres od następnego dnia po uprawomocnieniu się postanowienia sądu o ustanowieniu służebności przesyłu do dnia zapłaty włącznie. Wniosek uzasadnili tym, iż są właścicielem nieruchomości, składającej się z działki nr (...) położonej w miejscowości Ś., składającej się z działki (...), na której znajdują się dwie linie przesyłowe średniego ciśnienia wchodzące w skład przedsiębiorstwa przesyłowego prowadzonego przez uczestnika i wykorzystywanego przez niego przez okres objęty wnioskiem. Jedna o długości 33,9 mb, druga o długości 35,6 mb.

Na rozprawie w dniu 14.03.2016r. wnioskodawcy wskazali, że domagają się ustanowienia służebności przesyłu za wynagrodzeniem na działce (...) opisanej we wniosku na czas określony, tj. na czas amortyzacji i eksploatacji tych urządzeń na działce. Wskazali, że okres ten wynosi 30 lat oraz wnieśli, żeby wynagrodzenie było płatne corocznie, a nie jednorazowo.

Uczestnik G. (...)sp. zoo w T. P. wniósł o ustanowienie na prawie własności nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr (...) położoną w Ś., stanowiącej działkę gruntu nr (...) położona w Ś., stanowiącej współwłasność K. i J. małżonków B., dla której prowadzona jest księga wieczysta nr (...) w Sądzie Rejonowym w Białogardzie, Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ś. na rzecz Uczestnik G. (...)sp. zoo w T. P. oraz jej następców prawnych za jednorazowym wynagrodzeniem wynoszącym 3.020,00 zł. służebności przesyłu na czas nieokreślony polegająca na:

- prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie korzystania z umieszczonych na działce nr (...) gazociągów: średniego ciśnienia PE de 90 mm o długości 35,6 mb oraz ewentualnych przyłączy i urządzeń przesyłu za ich pośrednictwem gazu,

- prawie utrzymania na nieruchomości obciążonej gazociągów: średniego ciśnienia PE de 160 mm o długości 33,9 mb oraz gazociągu średniego ciśnienia PE de 90 mm o długości 35,6 mb oraz ewentualnych przyłączy i urządzeń i przesyłu za ich pośrednictwem gazu;

- prawie swobodnego, całodobowego dojścia i dojazdu, w tym ciężkim sprzętem do gazociągów: średniego PE de 160 mm o długości 33,9 mb oraz gazociągu średniego ciśnienia PE de 90 mm o długości 35,6 mb oraz ewentualnych przyłączy i urządzeń opisanych, celem napraw, konserwacji i usuwania awarii,

- prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy tych gazociągów oraz przyłącza i urządzeń, wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników przedsiębiorcy oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi przedsiębiorca posługuje się w związku z prowadzoną działalnością;

- powstrzymywaniu się od wznoszenia budynków, urządzenia stałych składów i magazynów, sadzenia drzew oraz podejmowania działalności mogącej spowodować uszkodzenie gazociągów podczas ich użytkowania w strefach kontrolowanych każdego z gazociągów o szerokości 1 (jednego) metra, PO 0,5 (pół metra od osi gazociągu dla gazociągu średniego ciśnienia PE de 160 mm o długości 33,9 mb, natomiast dla gazociągu PE de 90 mm o długości 35,6 mb w strefie kontrolowanej o szerokości 3 (trzy) metry (po 1,5 metra od osi gazociągu a lokalizacja gazociągu zostanie oznaczona na mapie, przy czym każdoczesny właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do uzgadniania ze spółką (...).EN. (...) spółka zoo oraz z jej ewentualnymi następcami prawnymi lokalizacji obiektów w granicach stref kontrolowanych oraz sposobu jej zagospodarowania.

Uczestnik wniósł ponadto o oddalenie wniosku o zapłatę wynagrodzenia przewyższającego kwotę 3.020 zł.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Wnioskodawcy są właścicielami nieruchomości, składającej się z działki gruntu nr (...) położonej w Ś., obręb nr (...), jednostka ewidencyjna (...), dla których Sad Rejonowy w Białogardzie Wydział Zamiejscowy w Ś. prowadzi księgę wieczystą (...).

Nieruchomość została nabyta w drodze rokowań. Za kwotę 50.000 zł. plus 23% Vat w dniu 26.05.2011r. W ogłoszeniu o rokowaniach zostało w skazane, że dodatkowych informacji dotyczących zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale (...) i (...) Urzędu Miasta Ś. pokój nr (...) lub pod wskazanym numerem telefonu.

Wnioskodawcy nie podejmowali próby uzyskania dodatkowych informacji. Nie mieli wątpliwości co do stanu nabywanej nieruchomości.

Dowód: odpis z księgi wieczystej (...)-k. 6-9, wypis z rejestru gruntów-k.10-11, kserokopia mapy zasadniczej-k.229, kserokopia aktu notarialnego-230-233, protokół z przeprowadzonych rokowań-k.233, ogłoszenie o rokowaniach-k.234, ogłoszenie o przetargu-k.235-240, zeznania wnioskodawcy J. B.-k.91-243 verte-244

Na nieruchomości tej znajdują się 2 linie przesyłowe średniego ciśnienia wchodzące w skład przedsiębiorstwa przesyłowego prowadzonego przez uczestnika i wykorzystywanego przez niego min. przez okres objęty wnioskiem. Jedna o długości 33,9 mb, druga o długości 35,6 mb.

Dowód: kopia mapy ewidencyjnej -k. 11

Strony prowadziły rozmowy w kwestii ustanowienia służebności oraz ustalenia wysokości ewentualnego wynagrodzenia. Ostatecznie nie doszło do porozumienia.

Dowód: pismo z dnia 17.04.2013r.-k.12-13; pismo z dnia 10.05.2013r.-k.14-15, pismo z dnia 22.05.2013r. –k.16, pismo z dnia 22.07.2013r.-k.17, pismo z dnia 16.08.2013r.-k. 18-19, pismo z dnia 02.01.2013r.-k., kserokopia pisma z dnia 15.02.2013r.-k., kserokopia pisma pełnomocnika uczestniczki z dnia 6.03.2013r-k., kserokopia operatu szacunkowego z dnia 29.03.2013r.-k.

Spółka G. (...)SA w T. P. jest przedsiębiorstwem przesyłowym prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie dostaw gazu. Gazociągi średniego ciśnienia, których odcinki przechodzą przez działkę wnioskodawców zostały wybudowane: gazociąg śr/c PE de 90 mm, który został ułożony 2001 roku, natomiast PE de 160 w maju 2005 roku. Gazociąg został posadowiony za zgodą ówczesnego właściciela nieruchomości-Gminy Ś.. Gaz przesyłany za pośrednictwem każdego z tych gazociągów nie przekracza ciśnienia 0,4 MPa

Dowód: kserokopia zarządzenia Burmistrza Miasta Ś. nr WO/17/04 z dnia 16.03.2004 wraz z załącznikami-k. 37-40, kserokopia uchwały Zarządu Miasta Ś. nr (...) z dnia 04.12.2000r. wraz z załącznikami-k.41-44, kserokopia pisma z dnia 15.02.2013r.-k.46, kserokopia pisma z dnia 06.03.2013r.-k.49-50, kserokopia operatu szacunkowego z dnia 29.03.2013r.-k. 57-69, pismo z dnia 02.01.2013r.-k.45

Pas gruntu na przedmiotowej nieruchomości, w którym przebiegają gazociągi na podstawie uchwały Rady Miasta Ś. z dnia 27 marca 2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru III-obręb 005, 007, miasta Ś. został oznaczony symbolem 36 UR,M, czego następstwem jest wprowadzenie nieprzekraczalnej linii zabudowy 20 m. od ulicy (...) i 10 m. od ulic dojazdowych. Jako minimum powierzchni biologicznie czynnej wyznaczone zostało 30% powierzchni działki, a maksymalna powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 50 % powierzchni działki.

Dowód: uchwała Rady Miasta Ś. z dnia 27 marca 2007r.-k. 209-213

W granicach działki nr (...) przebiegają równolegle do siebie, w odległości 1,7-1,8 m. dwa gazociągi: gazociąg PE90 o długości 35,7 m. oraz gazociąg (...) o długości 33,6 m. Obszar strefy ochronnej gazociągów wynosi 126 m. kw. Obszar ten jest tożsamy z obszarem służebności przesyłu.

Dowód: opinia biegłego geodety inż. M. K.-k.106-110, pismo biegłego z dnia 28.01.2016r.-k.214-216

Wartość prawa służebności przesyłu dla podziemnej instalacji (sieci gazowej), określona sposobem pośrednim przy przyjęciu strefy ochronnej na 126 m2, wynosi 2682 zł.

Obniżenie wartości nieruchomości w związku z posadowieniem urządzeń przesyłowych jest na poziomie 7.522 zł.

Dowód: opinia biegłego z zakresu budownictwa i wyceny nieruchomości mgr inż. S. R.-k.130-156, pismo biegłego z dnia 08.12.2015r.-k.187-189, zeznania biegłego-k.194a-195

Sąd zważył co następuje:

Wniosek jest zasadny częściowo.

Od dnia 3 sierpnia 2008 roku w polskim prawie, na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 roku o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, funkcjonuje instytucja służebności przesyłu. Jak wskazuje art. 305 ( 1) kpc nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 §1 (a są to urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne, które nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa), prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń. Służebność przesyłu przechodzi na nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę urządzeń, o których mowa w art. 49 §1; wygasa najpóźniej z zakończeniem likwidacji przedsiębiorstwa – wówczas na przedsiębiorcy ciąży obowiązek usunięcia urządzeń, utrudniających korzystanie z nieruchomości (art. 305 ( 3) kc). W piśmiennictwie wskazuje się przy tym, że przy tzw. służebności czynnej (tj. polegającej na tym, że przedsiębiorca przesyłowy może korzystać z nieruchomości obciążonej w oznaczonym zakresie) przeznaczenie konkretnych, posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń przesyłowych oznacza zakres korzystania przez przedsiębiorcę z tej nieruchomości (por. G. B. Założenia konstrukcyjne służebności przesyłu de lege lata i de lege ferenda, ”Współczesne problemy prawa prywatnego; Księga Pamiątkowa ku czci profesora E. G.”, CH Beck) . Do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych (art. 305 ( 4) kc). Służebnością gruntową, w myśl art. 285 §1 kc, jest prawo właściciela tzw. nieruchomości władnącej polegające na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania na niej określonych działań, bądź na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności; co do zasady, służebność gruntowa może mieć jedynie na celu zwiększenie użyteczności nieruchomości władnącej lub jej oznaczonej części. Podkreśla się przy tym, że w odniesieniu do służebności gruntowej przesyłu wykładnia art. 285 §2 kc musi uwzględniać charakter tej służebności i jej przeznaczenie społeczno-gospodarcze oraz społeczno- gospodarcze przeznaczenie nieruchomości wchodzącej w skład przedsiębiorstwa energetycznego, któremu służebność ma służyć. Potrzeby społeczno- gospodarcze nieruchomości wchodzącej w skład przedsiębiorstwa energetycznego są tożsame z potrzebami tego przedsiębiorstwa, którego przedmiotem działalności jest dostarczanie energii elektrycznej do innych miejsc (por. postanowienie SN z dnia 22 lipca 2010 roku, sygn. I CSK 606/09, LEX nr 737248).

Samej zasadności i konieczności ustanowienia służebności, a także jej treści strony nie kwestionowały. Sporne między stronami była forma wynagrodzenia za ustanowienie służebności (jednorazowe czy płatne corocznie) oraz czas trwania służebności (określony czy nieokreślony), przy czym wniosek w zmienionej –zasadniczo w ocenie sądu treści- został sformułowany tuz przed wydaniem postanowienia. Wprawdzie wcześniej w wystąpieniach pełnomocnika wnioskodawcy pojawiały się propozycje innego niż we wniosku ukształtowania treści służebności, jednak rozmowy te były prowadzone tylko i wyłącznie na potrzeby ugodowego zakończenia postępowania. Sporne też było, czy wynagrodzenie powinno obejmować również odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości nieruchomości.

Co do formy wynagrodzenia wskazać należy, że jest ono należne na podstawie art. 305 (2) §2 kc i powinno uwzględniać taki uszczerbek (cały uszczerbek), który jest następstwem ustanowienia służebności. Źródło rekompensowanego uszczerbku powinno więc leżeć w zdarzeniu jakim jest powstanie prawa, w tym przypadku służebności, przez które to zdarzenie uszczerbek ten staje się trwały i nieodwracalny, a nie w innych zdarzeniach faktycznych lub prawnych czy też w przepisach prawa. ( postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 29 maja 2015r. VCSK 468/14). Płatne jednorazowo wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu powinno stanowić ekwiwalent wszystkich korzyści, których właściciel nieruchomości zostanie pozbawiony w związku z jej obciążeniem. Powinno ono tez pokryć wszystkie niedogodności, jakie w przyszłości dotkną właściciela obciążonej nieruchomości w związku z ustanowieniem służebności. Wynagrodzenie za obciążenie nieruchomości służebnością musi być ustalone indywidualnie, stosownie do okoliczności konkretnego przypadku. Punktem wyjścia przy ocenie rozmiaru niedogodności wynikających z obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu musi być rozważenie charakteru obciążonej nieruchomości, a mianowicie jej przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego oraz- w braku planu-właściwość terenu, na którym leży nieruchomość i sposobu wykorzystania nieruchomości sąsiednich, bo te czynniki decydują o tym jak właściciel mógłby ze swojej nieruchomości korzystać, gdyby nie jej obciążenie. Następnie ocenić trzeba właściwości urządzeń, które uprawniony przedsiębiorca posadowił lub zamierza posadowić na obciążonej nieruchomości lub określić uciążliwości wynikające z ich działania, a nadto jeszcze rozważyć stopień ich natężenia. Czynniki te należy oceniać we wzajemnym powiązaniu, gdyż np. wysokie stalowe słupy ustawione przy granicy gruntu rolnego mogą nie mieć żadnego istotnego znaczenia dla sposobu korzystania z niego i dla przyszłych planów jej właściciela, ale dla właściciela nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym czy rekreacyjnym, ze względu na wątpliwe walory estetyczne, będą istotną niedogodnością. Instalacja gazowa przebiegająca pod gruntem, przy granicy z inna nieruchomością nie ogranicza istotnie właściciela nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, gdy ze względu na inne czynniki, tak czy inaczej, nie może on zbudować zajętej pod gazociąg części nieruchomości, ale ta sama instalacja przebiegająca centralnie przez działkę budowlaną spowoduje, że straci ona walory, które miała pierwotnie i nie będzie się nadawała do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem ( postanowienie SN z dnia 8 lutego 2013r.)

Ustalone w niniejszej sprawie opinią biegłego wynagrodzenie jest adekwatne do rozmiaru niedogodności wynikających z obciążenia nieruchomości. Biegły w swojej opinii oraz zeznając na rozprawie wskazał, że sama działka zgodnie z jej przeznaczeniem w planie miejscowym (zabudowa mieszkalno-usługowa), nie wyklucza perspektywy wykonania utwardzonego placu składowego ( w celu magazynowania materiałów i sprzętu) co sugerował wnioskodawca. Biegły wskazał, że również w przypadku zabudowy mieszkalnej fakt przebiegu linii uczestnika nie stanowiłby ograniczenia sposobu użytkowania.

Sąd dał wiarę opinii i zeznaniom biegłego S. R., są one bowiem logiczne konsekwentne i spójne. Opinia pisemna jest szczegółowo uzasadniona i logicznie uargumentowana. Biegły stanowczo podtrzymał ponadto jej wnioski w przesłuchaniu na rozprawie. Podobnie opinia biegłego geodety M. K. nie budzi zastrzeżeń. Wskazać należy, że biegły wyjaśnił wątpliwości stron na piśmie.

Wynagrodzenie należne na podstawie art. 305(2)§2 kc powinno uwzględniać cały uszczerbek będący następstwem ustanowienia służebności przesyłu, w tym także zmniejszenie jej wartości, jednak nie można zgodzić się z poglądem, że wynagrodzenie może być zasądzone „jednocześnie w formie jednorazowej i okresowej” oraz, że wynagrodzenie jednorazowe przysługuje „za ustanowienie służebności”, a wynagrodzenie okresowe- „za trwanie służebności”.

Wynagrodzenie w zasadzie powinno być jednorazowe, a jeżeli właściciel poniósł szkodę, powinien to udowodnić , a doznany uszczerbek majątkowy musi być wzięty pod uwagę przy ustalaniu „odpowiedniego” wynagrodzenia. W tym miejscu należy przywołać również wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 września 2011r. (IICSK 681/10) , w którym stwierdził, że: „szkoda w postaci zmniejszenia wartości nieruchomości występuje wtedy, gdy ma charakter trwały i nieodwracalny. Nie można mówić o takiej szkodzie wówczas, gdy właścicielowi nieruchomość przysługuje roszczenie negatoryjne umożliwiające przywrócenie stanu zgodnego z prawem. Dopóki zatem przysługuje mu to roszczenie, dopóty nie może żądać naprawienia szkody w postaci obniżenia wartości nieruchomości na skutek posadowienia i eksploatacji na nieruchomości urządzeń przesyłowych przez zapłatę odszkodowania. Utrata tego roszczenia wiąże się zazwyczaj z uzyskaniem przez przedsiębiorcę przesyłowego tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości, z czym wiąże się obowiązek zapłaty właścicielowi odpowiedniego ekwiwalentu, co wyklucza odszkodowanie. Sąd Najwyższy w wyroku tym wskazał również, że uszczerbek właściciela związany z pogorszeniem nieruchomości tylko w następstwie posadowienia na niej i eksploatacji urządzeń przesyłowych rekompensowany jest wynagrodzeniem, które może on uzyskać-na podstawie art.3052 kc-za obciążenie jego prawa służebnością przesyłu. Uszczerbek ten nie ma charakteru trwałego i nieodwracalnego, skoro właścicielowi przysługuje roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu za odpowiednim wynagrodzeniem. Roszczenie to pozwala zrealizować ten sam interes, co roszczenie o naprawienie szkody z powodu pogorszenia rzeczy, a ten sam interes nie może być zaspakajany podwójnie.”

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy wskazać należy, że jak wynika z dokumentów zgromadzonych w sprawie wnioskodawca nabył przedmiotową nieruchomość w drodze rokowań, bo bezskuteczności przetargów rozpisanych na 05.11.2010r. , kiedy to cena nieruchomości wynosiła 122.360 zł. + Vat i na 18.02.2011r. kiedy to cena została wskazana na kwotę 104.000 zł. + Vat. Ostatecznie wnioskodawca nabył nieruchomość za kwotę 50.000 zł. + 23% Vat. Na dzień tak przetargu jak i rokowań był sporządzony operat szacunkowy, który obejmował opis zagospodarowana działki i zawierał zapis „ od strony ul. (...) poza linią zabudowy przez działkę przebiega sieć gazowa” Wynika z tego, że na dzień rokowań na działce (...) był ujawniony gazociąg. Nawet jeśli zatem- jak twierdzi wnioskodawca -nie wiedział o przebiegu gazociągu przez nabywaną przez niego działkę, to z łatwością mógł się dochowując należytej staranności o tym dowiedzieć. Jak wynika bowiem z treści ogłoszenia o rokowaniach nr (...) każdy w nich uczestniczący w rokowaniach, chętny do nabycia nieruchomości mógł uzyskać w Wydziale (...) i (...) Urzędu Miasta Ś. dodatkowe informacje. (k.234 verte). Oprócz tego wnioskodawca ma wykształcenie budowlane i tym bardziej powinien wiedzieć jak zadbać o swoje interesy. Wnioskodawca mógł, kierując się doświadczeniem życiowym i zawodowym ustalić stan działki, tym bardziej, że wszelkie informacje były łatwo dostępne.

Podsumowując powyższe rozważania należy wskazać, że orzecznictwo Sądu Najwyższego pozostawiło sądowi swobodę polegająca na indywidualizacji ocen w zakresie kryteriów rozmiaru wynagrodzenia oraz pozwoliło na ich formułowanie na podstawie określonego stanu faktycznego oraz wskazał, że mogą one wynikać z ogólnych reguł porządku prawnego.

Dlatego ustalając wynagrodzenie na kwotę 2809 zł. (w postanowieniu z dnia 21.03.2016r. zaistniała oczywista omyłka pisarska, która została sprostowana postanowieniem z dnia 6.04.2016r.) w niniejszej sprawie Sąd uwzględnił, że wnioskodawcy kupili nieruchomość, w których była już wbudowana instalacja gazociągu, a zatem z obciążeniem, które było jednym z czynników wpływających na cenę. Dlatego w ocenie Sądu zawodne w niniejszej sprawie-czego domagali się wnioskodawcy- byłoby ustalanie wynagrodzenia przy przyjęciu obniżenia wartości nieruchomości. Miarodajnym zaś i podstawowym kryterium powinno być (i takie Sąd przyjął) obniżenie użyteczności nieruchomości, polegające na niemożności korzystania z obciążonej części w sposób przewidziany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przy uwzględnieniu omówionych wyznaczników decydujących o ekwiwalentności świadczenia właścicielki nieruchomości obciążonej, łącznie z wpływem zakresu niemożności korzystania na pozostałą część nieruchomości.

Wobec powyższego orzeczono jak w postanowieniu z dnia 21.03.2016r., ustanawiając służebność o treści, której to treści strony nie kwestionowały. Sąd przyjął jednorazowe wynagrodzenie, bowiem tak niska kwota nie uzasadnia rozłożenia jej nawet na roczne raty, w szczególności przy gotowości i możliwości zapłaty wynagrodzenia przez uczestnika jednorazowo. Niezasadny był również wniosek o ustalenie czasu trwania służebności na czas określony na 20 lat, bowiem stanowił on dowolne przyjęcie przez wnioskodawców czasu amortyzacji urządzeń przesyłowych na 30 lat. Wprawdzie sam uczestnik sam udzielił informacji na temat czasu amortyzacji urządzeń. Ustalenia te jednak były czynione tylko i wyłącznie na potrzeby ewentualnego ugodowego zakończenia postępowania. Wnioskodawcy nie przeprowadzili na tę okoliczność żadnego dowodu. Również niezasadny jest wniosek, iż wynagrodzenie za ustanowienie służebności obejmuje 10 lat jej trwania. Jak wynika z opinii biegłego, wynagrodzenie obejmuje cały okres jej trwania. W tym zakresie zatem wniosek podlegał oddaleniu.

(...)

(...).

(...)

(...)

(...)

(...)

UZASADNIENIE

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Wioleta Franc
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Białogradzie
Osoba, która wytworzyła informację:  SSR Katarzyna Walasek
Data wytworzenia informacji: