Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII RC 34/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej z 2014-12-11

Sygn. akt VIII RC 34/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 grudnia 2014 roku

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej VIII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w W.

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Piotr Remian

Protokolant: Mariola Duszyńska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 01 grudnia 2014 r. w W.

sprawy z powództwa małoletniego E. D. reprezentowanego przez matkę W. Z. B.

przeciwko P. D. (1)

o podwyższenie alimentów

I.  zasądza od pozwanego P. D. (1) (PESEL: (...)) na rzecz małoletniego powoda E. D. (PESEL: (...)) alimenty w kwocie po 550 (pięćset pięćdziesiąt) złotych miesięcznie, poczynając od dnia 06.03.2014 r., płatne z góry do dnia 15-go każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat, do rąk przedstawicielki ustawowej W. Z. B., w miejsce dotychczasowych alimentów w kwocie po 400 zł miesięcznie orzeczonych wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 13.03.2008 r. w sprawie sygn. akt XIII RC 2858/07 w jego pkt III;

II.  dalej idące powództwo oddala;

III.  zasądza od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa (kasa Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej) kwotę 90 zł tytułem zwrotu części opłaty sądowej, zaś w pozostałej części koszty sądowe zaliczyć na rachunek Skarbu Państwa;

IV.  wyrokowi w pkt I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

Przedstawicielka ustawowa W. B. (1) działając w imieniu małoletniego E. D. wniosła o podwyższenie od pozwanego P. D. (1) alimentów z kwoty po 400 zł miesięcznie do kwoty po 650 zł miesięcznie. W uzasadnieniu pozwu podniosła, iż od daty poprzedniego ustalenia alimentów znacznie wzrosły potrzeby małoletniego. Wskazała, iż miesięczny koszt utrzymania dziecka wynosi w granicach 1.300 – 1.500 zł, w tym wchodzi kwota 560 zł przypadająca na małoletniego w zakresie kosztów utrzymania domu. Zaznaczyła, iż jej sytuacja pogorszyła się, gdyż spłaca kredyt hipoteczny w kwocie 1.000 zł miesięcznie. Dodała również, iż pozwany mieszka sam w trzypokojowym mieszkaniu, zaś jego możliwości zarobkowe uległy znacznej poprawie.

Pozwany P. D. (1) wniósł o oddalenie powództwa. Podał, iż prócz alimentów ponosi dodatkowe koszty związane z zaspokojeniem potrzeb małoletniego. Wskazał, iż nie ma możliwości uzyskiwania dodatkowych dochodów z uwagi na sytuację na rynku pracy. Podał, iż matka małoletniego podwyższenie alimentów traktuje, jako źródło dochodu na pokrycie rat kredytu, który wraz z mężem zaciągnęła na wybudowanie domu. Na rozprawie w dniu 01.12.2014 r. pozwany uznał powództwo do kwoty po 500 zł miesięcznie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny :

Wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 13.03.2008 r. w sprawie o sygn. akt XIII RC 2858/07 związek małżeński P. D. (1) i W. J. - D. został rozwiązany przez rozwód bez orzekania o winie. Wyrokiem tym powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim E. D. matce, zaś prawa i obowiązki ojca ograniczono do współdecydowania o jego istotnych sprawach oraz zobowiązano do łożenia alimentów w kwocie po 400 zł miesięcznie.

W tej dacie przedstawicielka ustawowa wychowywała 5 – letniego E. i zamieszkiwała wspólnie z konkubentem, zajmując mieszkanie o powierzchni 20 m 2, którego koszt miesięcznej eksploatacji wynosił 200 zł. Matką zajmowała się synem, zaś na otrzymanie rodziny pracował konkubent, który prowadził działalność gospodarczą. Koszt miesięcznego utrzymania dziecka wynosił kwotę 700 zł.

Pozwany pracował w „A. (...) – Oddział we W.” za wynagrodzeniem 2.600 zł brutto (1.700 zł netto) miesięcznie. Innych dochodów, ani majątku nie miał. Zamieszkiwał wspólnie z rodzicami, zajmując 1 pokój. Spłacał zaciągnięty w (...) Bank – u” kredyt w kwocie 4.900 zł, płacąc ratę w kwocie 180 zł miesięcznie.

(dowód: akta SO we Wrocławiu o sygn. XIII RC 2858/07 – w załączeniu)

W. B. (1) ukończyła 29 rok życia. Zamieszkuje wraz z małoletnim powodem, mężem M. B. i córką O. B. (urodzoną (...)) w domu wolnostojącym w B.. Dom został wybudowany z kredytu hipotecznego zaciągniętego w 2011 r. w wysokości 190.000 zł i jest spłacany ratą miesięczną wynoszącą 947,75 zł. Z tytułu eksploatacji domu w stosunku miesięcznym wydatkowana jest kwota 35 zł za wodę i ścieki, 150 zł za energię elektryczną, 40 zł za śmieci, 17 zł za gaz, 90 zł za telefon i Internet, 54 zł na podatek. Dom ogrzewany jest ekogroszkiem i na jego zakup wydatkowana jest kwota 1.500 zł na sezon grzewczy. Małżonkowie B. spłacają również kredyt zaciągnięty na zakup telewizora, płacąc kwotę 87,82 zł raty miesięcznej. W. B. (1) zatrudniona jest w (...) w B. na stanowisku konfekcjoner. Aktualnie przebywa do lutego 2015 r. na urlopie macierzyńskim i uzyskuje dochód w granicach 1.100 zł netto miesięcznie. M. B. świadczy pracę za wynagrodzeniem 1.800 zł netto miesięcznie. Przedstawicielka ustawowa oraz jej mąż na poczet zaspokojenia swoich kosztów utrzymania wydatkują kwotę 1.400 zł miesięcznie. Koszt miesięcznego utrzymania małoletniej O. wynosi kwotę 500 złotych. Rodzina eksploatuje samochód co pociąga za sobą wydatek w granicach 150 zł w skali miesiąca. Korzystają z pomocy rodziców z obu stron, którą w skali 6 miesięcy można określić na kwotę 400 zł. Przedstawicielka ustawowa uprawia przydomową działkę warzywną.

Małoletni M. M. ukończył 11 rok życia i uczęszcza do klasy piątej szkoły podstawowej. Na zakup podręczników, artykułów szkolnych i plecaka matka małoletniego przy rozpoczęciu roku szkolnego wydatkowała kwotę 600 zł, zaś na ubezpieczenie i komitet rodzicielski kwotę 50 zł. Przedstawicielka ustawowa wydatkuje w skali miesiąca na wyżywienie syna matka kwotę w granicach 500 – 600 zł, zaś na środki higieny i kosmetyki – 50 zł. W skali 6 miesięcy na zakup ubrań i obuwia wydatkuje kwotę 400 zł, zaś na rozrywkę 200 zł. W skali kwartału na doładowanie telefonu dla syna wydatkuje kwotę 60 zł. Małoletni ma problemy dermatologiczne i na maść matka wydatkuje kwotę 40 zł miesięcznie. Małoletni uczestniczy w zajęciach szkółki piłkarskiej, co łączy się z koniecznością ponoszenia opłaty miesięcznej w kwocie 40 zł. Na zakup obuwia i stroju piłkarskiego jego matka wydatkowała przy rozpoczęciu sezonu kwotę 150 zł. W czerwcu 2013 r. małoletni wraz z matką i jej obecnym mężem przebywał na 14 dniowej imprezie turystycznej w Egipcie, której koszt wyniósł 5.480 zł. Małoletni w okresie 30.04 – 03.05.2014 r. uczestniczył w wycieczce szkolnej, której koszt wyniósł 365 zł.

(dowód: zeznanie przedstawicielki ustawowej W. B. / zapis na płycie CD – k. 158 – czas 00:16:00 – 00:40:05/; zaświadczenia US w W. /k. 4/; pismo komornika sądowego /k. 6/; faktura VAT /k. 7,9,10,13,26,27-29,32,33,35,63,68,69,97,99-101,152/; potwierdzenie wpłaty /k. 8,11,30,34,64,96,102/; harmonogram spłat kredytu hipotecznego /k.12/; rachunki /k. 31/; pismo SP w B. /k. 20/; zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach /k. 65,145,146;/; wydruk SMS - ów /k. 66-67/; decyzja (...) w B. /k. 70,95/; dokument dostawy /k. 21,98/; zgoda na wyjazd /k. 60,150/; pismo (...) /k. 103/; rezygnacja z wyjazdu /k..61/ ; pismo DOK /k.62/; podanie o zapomogę /k.74-75/; umowa o kredyt mieszkaniowy /k. 87-92/; zaświadczenie /k.151/)

Pozwany P. D. (1) ukończył 30 rok życia. Pracuje jako ślusarz - spawacz w firmie (...) K. M. na umowę o pracę za wynagrodzeniem 1.700 zł brutto (1.255,91 zł netto) miesięcznie. W firmie (...) A. M. pracuje na umowę zlecenia, zaś jego dochód uzależniony jest od liczby zleceń firmy i średnio wynosi 1.900 zł netto w skali miesiąca (w przeliczeniu od lutego do listopada 2014 r.). Łącznie średnio w skali miesiąca pozwany osiąga dochód w granicach 3.156 zł netto miesięcznie. Innych dochodów nie osiąga. Zamieszkuje w 2 – pokojowym mieszkaniu komunalnym o powierzchni 40 m 2, płacąc w skali miesiąca czynsz w kwocie 260 zł oraz rachunki za gaz 20 – 30 zł, prąd 150 zł , śmieci 20 zł, wodę 40 – 50 zł. Na sezon grzewczy kupuje 1 tonę węgla za kwotę 800 zł oraz drzewo za kwotę 550 zł. Wydatkuje w skali miesiąca na zakup jedzenia kwotę w granicach 300 – 400 zł, środki higieny kwotę 50 zł. Dojeżdża do pracy samochodem ponosząc koszt zakupu paliwa w kwocie 200 – 250 zł w skali miesiąca. Na ubezpieczenie samochodu w skali kwartału przeznacza kwotę 144 zł. Okresowo ponosi koszty naprawy samochodu. W najbliższym czasie będzie zmuszony do naprawy przedniego zawieszenia, co będzie łączyć się z wydatkiem w granicach 200 – 300 zł. Ubrań i obuwia nie dokupuje, gdyż posiada z poprzednich lat. Jest dobrego stanu zdrowia. Spłaca w ciągu miesiąca 3 kredyty w kwocie łącznej 1.298,85 zł, w tym kwotę 478,81 zł (kredyt zaciągnięty w kwocie 13.908 zł na zakup samochodu), kwotę 484,70 zł (kredyt zaciągnięty w kwocie 22.220,50 zł na remont mieszkania rodziców), 335,34 zł (kredyt zaciągnięty w kwocie 10.101,50 zł na pokrycie kosztów nauki siostry). Pozwany kontaktuje się z synem w I i III weekend miesiąca ( od piątku od godz. 19 – ej do niedzieli do godz. 19 – ej ) oraz we wtorki i czwartki od godz. 16 – ej do godz. 19 – ej. Przeznacza na jego wyżywienie syna w trakcie pobytów u niego kwotę w granicach 100 – 150 zł. W sytuacji, gdy przebywa na delegacji do kontaktów nie dochodzi. Kupuje dla syna ubrania, które nosi u niego, wydatkując na ten cel kwotę w granicach 100 – 200 zł w skali miesiąca. Zakupił dla syna tablet za kwotę 1.078 zł, za który płaci abonament w kwocie 39,95 zł miesięcznie. Doładowuje dla syna telefon, który mu zakupił, kwotą 30 zł oraz przeznacza 50 zł kieszonkowego. Jest zadłużony w spłacie 2 kart kredytowych na łączną kwotę 6.000 zł i w skali miesiąca ponosi kwotę 200 zł tytułem ich obsługi. Jest wraz z ojcem współwłaścicielem samochodu. Jego matka wspiera wnuka kwotą 30 zł kieszonkowego miesięcznie.

(dowód: zeznanie pozwanego P. D. / zapis na płycie CD – k. 158 – czas 00:40:06 – 01:05:23 /; zeznania świadka A. D. / zapis na płycie CD – k. 132 – czas 00:21:25 – 00:31:17 /; zeznania świadka Z.. D. / zapis na płycie CD – k. 132 – czas 00:31:18 – 00:42:19 /; dowody wpłat /k.46,83-85,117-131,153/; harmonogram spłat kredytu /k. 47-52/; faktura Vat /k. 149/; zdjęcie /k. 56/; wymiar czynszu /k. 81/; zaświadczenie o zarobkach /k. 58,59,112,113,115,116,147,148/; zaświadczenie banku /k. 82,143/)

W oparciu o ustalony stan faktyczny Sąd zważył, co następuje:

Podstawą prawną powództwa zgłoszonego przez małoletniego E. D. stanowi przepis art. 138 k.r.o. Stanowi on, iż w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Przez zmianę stosunków rozumie się istotne zwiększenie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji, istotne zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub istotne zmniejszenie się możliwości zaspokajania potrzeb własnymi siłami. Wskazać należy, iż wzrostowi kosztów utrzymania osoby do alimentów uprawnionej z jednej strony musi towarzyszyć wzrost możliwości dochodowych i majątkowych osoby do alimentów zobowiązanej z drugiej strony. Zakres świadczeń nie może zostać tak ustalony, aby ich spełnienie powodowało u zobowiązanego niedostatek.

Na wstępie należy wskazać, iż od daty poprzedniego ustalenia wysokości alimentów, tj. od wydania wyroku rozwodowego w dniu 13.03.2008 r. potrzeby uprawnionego wzrosły do wysokości wskazanej w trakcie zeznania przez jego matkę, zważywszy na to, iż dziecko znajduje się na etapie wzrostu oraz zwiększyły się ceny wielu artykułów. Koszt miesięcznego utrzymania małoletniego można ustalić na kwotę 1.100 zł i winien on obciążać jego rodziców w częściach równych. Do kosztów tych, co słusznie zarzucił pozwany nie można zaliczyć spłaty kredytu hipotecznego zaciągniętego na budowę domu. Natomiast możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego zmieniły się w taki sposób, że jest w stanie płacić alimenty w kwocie 550 zł miesięcznie. Pozwany jest zatrudniony w dwóch zakładach, gdzie osiąga średnio wynagrodzenie 3.152 zł netto miesięcznie, a zatem jest ono wyższe o kwotę 1.452 zł od tego, które otrzymywał w dacie wydania wyroku rozwodowego. Z zeznań pozwanego wynika, iż nie osiąga on prócz wynagrodzenia za pracę innych dochodów oraz pokrywa koszty utrzymania mieszkania oraz spłaca 3 kredyty. Wskazać należy, iż uprawnienie małoletniego powoda nie może być ograniczone tym, iż pozwany P. D. (1) zaciągnął znaczne kredyty na poczet swoich rodziców i siostry, zaś ich miesięczna obsługa pociąga za sobą wydatek w granicach 820 zł. Zatem przy przyjęciu możliwości zarobkowych P. D. (1) na poziomie 3.156 zł netto miesięcznie, jest on w stanie, przy ponoszonych usprawiedliwionych wydatkach, płacić synowi alimenty w kwocie po 550 zł miesięcznie oraz ponosić koszty utrzymania syna w trakcie kontaktów z nim. Wskazać należy, iż wydatki ponoszone przez pozwanego na zakup ubrań dla syna nie odciążają jego matki od wydatków na ten cel, gdyż małoletni używa ich w trakcie kontaktów z ojcem.

W tym zakresie należy wskazać, iż górną granicą świadczeń alimentacyjnych są zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego (art. 135 § 1 k.r.o.), choćby nawet nie zostały w tych granicach pokryte wszystkie usprawiedliwione potrzeby uprawnionego do alimentacji. Zebrany w sprawie materiał dowodowy wskazuje na to, iż matka małoletniego powoda osiąga aktualnie dochód w granicach 1.100 zł netto miesięcznie, a zatem ma możliwość uczestniczenia również w pokrywaniu kosztów utrzymania syna..

Mając powyższe na uwadze należało orzec jak w pkt. I i II wyroku.

Ustalając stan faktyczny Sąd dał wiarę zeznaniom stron oraz treści dokumentów, z których dowody przeprowadzono, gdyż nie nasuwają one wątpliwości co do swej prawdziwości i wzajemnie się uzupełniają tworząc logiczny obraz rzeczywistości.

Orzeczenie zawarte w pkt. III wyroku znajduje swoje uzasadnienie w art.113 ust. 1 Ustawy z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ( Dz. U. Nr 167, poz.1398 z p.z. ).

Orzeczenie zawarte w pkt. IV wyroku znajduje swoje uzasadnienie w art. 333 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bernadeta Dawidowicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Remian
Data wytworzenia informacji: