Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1752/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Lubinie z 2018-11-06

Sygn. akt: I C 1752/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 listopada 2018r.

Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR. Iwona Bączek-Zatorska

Protokolant: Katarzyna Kosior

po rozpoznaniu w dniu 23.10.2018r. w Lubinie

na rozprawie

sprawy z powództwa A. B.

przeciwko (...) S.A. w S.

o zapłatę

I. zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w S. na rzecz powódki A. B. kwotę 16.820,00 złotych (szesnaście tysięcy osiemset dwadzieścia złotych ) wraz z odsetkami ustawowymi od kwot:

- 16.000,00 złotych od dnia 28.02.2014r. do 31.12.2015r. i od dnia 01.01.2016r. z ustawowymi odsetkami za opóźnienie do dnia zapłaty;

- 360,00 złotych od dnia 21.04.2014r do 31.12.2015r. i od dnia 01.01.2016r. z ustawowymi odsetkami za opóźnienie do dnia zapłaty;

- 460,00 złotych od dnia15.05.2014r do 31.12.2015r. i od dnia 01.01.2016r. z ustawowymi odsetkami za opóźnienie do dnia zapłaty;

II.oddala dalej idące powództwo;

III. zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w S. na rzecz powódki A. B. kwotę 1694,94 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu;

IV. nakazuje uiścić na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Lubinie tytułem wydatków poniesionych tymczasowo przez Skarb Państwa : powódce kwotę 780,25 złotych ,zaś stronie pozwanej kwotę 1412,09 złotych.

Sygn. akt I C 1752-14

UZASADNIENIE

Powódka A. B. domagała się zasądzenia na swoją rzecz od strony pozwanej (...) S.A. w S. kwoty 26.115 zł ,przy czym od kwot:

- 16.000 zł z tytułu zadośćuczynienia wraz z odsetkami ustawowymi od 28.02.2014r. do dnia zapłaty,

- 360 zł z tytułu odszkodowania wraz z odsetkami ustawowymi od 26.03.2014r. do dnia zapłaty,

- 460 zł z tytułu odszkodowania wraz z odsetkami ustawowymi od 15.05.2014r. do dnia zapłaty,

- 5.737,14 zł z tytułu odszkodowania wraz z odsetkami ustawowymi od15.05.2014r. do dnia zapłaty,

- 3.557,14 zł z tytułu odszkodowania wraz z odsetkami ustawowymi od następnego dnia od dnia doręczenia pozwu do dnia zapłaty.

Ponadto powódka domagała się także zasądzenia od strony pozwanej kosztów postępowania.

W uzasadnieniu pozwu powódka podała, że w dniu 05.12.2013r. na drodze krajowej nr (...) w miejscowości S. doszło do zdarzenia w wyniku którego kierujący samochodem osobowym m-ki C. (...) doprowadził do zderzenia z pojazdem kierowanym przez powódkę .W wyniku zdarzenia, powódka doznała obrażeń ciała. Przebywała w konsekwencji na długim zwolnieniu lekarskim, korzystała z porad lekarskich i badań. Koszt badań lekarskich wyniosły powódkę 820 złotych, utrata dochodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej wyniosła powódkę 9294,28 złotych.

Strona pozwana (...) S.A. w S. wniosła o oddalenie powództwa w całości i przyznanie jej kosztów postępowania. Wskazała, że wypłacona powódce kwota 1500,00 zł tytułem zadośćuczynienia spełnia charakter kompensacyjny i jest ekonomicznie odczuwalna, a strona pozwana uwzględniła rozmiar krzywdy powódki charakter i dolegliwość urazów, przebieg leczenia i konsekwencje wypadku . Zarzuciła ,że powódka nie udowodniła należycie poniesionych kosztów leczenia i utraconych dochodów ,chociaż na etapie likwidacji szkody była wzywana do uzupełnienia dokumentacji w tym zakresie .

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 05.12.2013r. na drodze krajowej nr (...) w miejscowości S. doszło do zdarzenia w wyniku którego kierujący samochodem osobowym m-ki C. (...) doprowadził do zderzenia z pojazdem kierowanym przez powódkę .W wyniku zdarzenia, powódka doznała obrażeń ciała. Sprawca w dniu zdarzenia miał ubezpieczenie OC u strony pozwanej.

Dowód: notatka urzędowa KPP w G. k.12-14

akta szkody (...)

Powódka po zdarzeniu została przewieziona karetką do szpitala w G. gdzie po badaniu stwierdzono u niej skręcenie kręgosłupa na odcinku C i L-S oraz stłuczenie kolana. Zalecono kołnierz ortopedyczny miękki, leki przeciwbólowe i kontrolę w poradni chirurgicznej.

Powódka zgłosiła szkodę w dniu 27.01.2014r.

W dniu 30.01.2014r.,20.02.2014r. ,powódka korzystała z konsultacji neurologa .Z tego tytułu poniosła koszty w kwocie 240 zł,w dniach 24.01.2014r. i 21.03.2014r. korzystała z konsultacji ortopedy . Z tego tytułu poniosła koszty w kwocie 240 złotych . Lekarz neurolog i ortopeda zalecili powódce rehabilitację ,a lekarz neurolog dodatkowo konsultację psychologiczną . Powódka z pomocy psychologa korzystała w dniu 24.01.2014r. i 21.03.2014r. za co zapłaciła 240 złotych. Psycholog z uwagi na utrzymujące się zaburzenia psychosomatyczne zaleciła kontynuację wsparcia psychoterapeutycznego oraz konsultację psychiatryczną. Powódka z pomocy psychiatry korzystała w dniu 14.01.2014r.za co zapłaciła 100 złotych. Łączne koszty z tytułu wizyt lekarskich wyniosły 820 złotych.

Dowód: karta konsultacji ortopedycznej k.17 i 18

karta konsultacji neurologicznej k.15 i 16

konsultacja psychologiczna z 24.01.2014r. k. 21

r-k za konsultację psychologiczną k.22 i 23

r-k za konsultację psychiatryczną k.23

r-ki za konsultację neurologiczne i ortopedyczne k. 24-27

zgłoszenie szkody z dowodem doręczenia k.28-30

Powódka przebywała na zwolnieniu lekarskim w okresie od 28.12.2013r. do 13.03.2014r.

Dowód:kopie zwolnień lekarskich k. 19-20

U powódki stwierdzono zaburzenia stresowe pourazowe z dominującym lękiem związane z doznanym urazem psychofizycznym w wyniku wypadku drogowego z dnia 5.12.2013r. W związku z wypadkiem powódka ujawnia objawy zaburzeń pourazowych lękowych. Odczuwa silny lęk w sytuacjach przypominających uraz , obawia się jeździć autem, poruszać się w ruchu ulicznym. W związku z wypadkiem powódka doznała długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości 5%. Stopień uszczerbku koreluje bezpośrednio ze skutkami psychicznymi wypadku i nie ma związku z wcześniej leczonymi zaburzeniami emocjonalnymi u powódki – jest nową jakością w rozumieniu nowej choroby.

Przed wypadkiem powódka pracowała jako przedstawiciel handlowy i poruszała się codziennie służbowo samochodem. Przed wypadkiem powódka korzystała z konsultacji psychologicznych.

Biegli z zakresu medycyny o specjalności ortopedia R. B. i J. N. oraz biegli z zakresu neurologii M. Z. i P. W. nie stwierdzili u powódki uszczerbku na zdrowiu w związku z wypadkiem w dniu 5.12.2013r.

Dowód: opinia biegłej z zakresu psychiatrii K. J. k. 365-368.,opinia biegłego z zakresu ortopedii R. B. k.305 -306, i biegłego z zakresu ortopedii J. N. k. 438 i nast. , opinia biegłego z zakresu neurologii M. Z. k.334-336 i zakresu neurologii P. W. k. 477 i nast. przesłuchanie powódki, k. 420 oraz przesłuchanie uzupełniające k. 505 i odwrót

Strona pozwana z tytułu zadośćuczynienia w związku ze zdarzeniem z dnia 05.12.2013r. wypłaciła powódce kwotę w łącznej wysokości 2000 złotych . Pomimo wezwania do zapłaty dalszej kwoty zadośćuczynienia tj.16000 złotych i odszkodowania strona pozwana roszczenia powódki nie uwzględniła.

Dowód: wezwanie do zapłaty z dowodem doręczenia k.34-37

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo zasługiwało na uwzględnienie w części.

Podstawą prawną powództwa był art. 445 § 1 k.c., zgodnie z którym w wypadkach przewidzianych w artykule 444 k.c. (czyli w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia) sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Krzywda, której naprawienia może domagać się podmiot na podstawie art. 445 k.c., stanowi niemajątkowy skutek naruszenia dóbr osobistych, wywołany uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia. Uszczerbki te mogą polegać na fizycznych dolegliwościach i psychicznych cierpieniach bezpośrednio związanych ze stanem zdrowia. W judykaturze dość powszechnie przyjmuje się wyłącznie kompensacyjny charakter ochrony majątkowej udzielanej pokrzywdzonemu i niedopuszczalność przypisywania jej funkcji represyjnych. Kompensata majątkowa ma na celu przezwyciężenie przykrych doznań. Służyć temu ma nie tylko udzielenie pokrzywdzonemu należnej satysfakcji moralnej w postaci uznania jego krzywdy wyrokiem sądu, ale także zobowiązanie do świadczenia pieniężnego, które umożliwi pełniejsze zaspokojenie potrzeb i pragnień pokrzywdzonego lub wesprze realizację wskazanego przez niego celu społecznego (por. wyrok SN z 11 lipca 2000 r., II CKN 1119/98, LEX nr 50884; wyrok SN z 18 listopada 2004 r., I CK 219/04, LEX nr 146356 ).

Zatem przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia należnego powódce należało uwzględnić rodzaj dolegliwości, stopień przykrych doznań związanych z leczeniem uszczerbku na zdrowiu, a także stopień tego uszczerbku i czas trwania leczenia. Sąd, na wniosek powódki, dopuścił dowód z opinii biegłych ortopedy , neurologii i psychiatry celem ustalenia procentowego uszczerbku na zdrowiu .

Biegły psychiatra uznał, że uszczerbek na zdrowiu z punktu widzenia jego dziedziny wynosi 5 %. Natomiast biegli z zakresu medycyny o specjalności ortopedia R. B. i J. N. oraz biegli z zakresu neurologii M. Z. i P. W. nie stwierdzili u powódki uszczerbku na zdrowiu w związku z wypadkiem w dniu 5.12.2013r. W ocenie Sądu należne powódce zadośćuczynienie , oprócz dotychczas przyznanego w kwocie 2000 złotych za doznaną krzywdę powinno wynosić 16. 000,00 zł .Oceniając wysokość krzywdy, Sąd miał na uwadze ustalenie uszczerbku na zdrowiu z punktu widzenia psychiatrii tj. 5%. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że na skutek wypadku powódka musiała korzystać z opieki lekarskiej i zmuszona została przebywać na zwolnieniu lekarskim co było dla niej niewątpliwie uciążliwe i co również musi być traktowane, jako „krzywda” w rozumieniu art. 445 k.c., gdyż ograniczało powódkę w jej planach i wymagało od niego dodatkowego zaangażowania w wizyty lekarskie. Sąd bierze pod uwagę stopień uszczerbku na zdrowiu jako jedno z kryteriów oceny wysokości krzywdy. W ocenie Sądu w/w okoliczności przemawiały za uwzględnieniem żądania powódki w zakresie zadośćuczynienia w całości tj.16.000,00 złotych.

Ponadto na podstawie art.444par. 1 k.c. zasądzono na rzecz powódki kwotę 820 złotych tytułem zwrotu kosztów związanych z doznanym podczas wypadku urazem. Z zaleceń wynikających z karty informacyjnej (...) w G. z dnia 05.12.2013r. wynikało bowiem ,że powódka winna za 10 dni udać się do poradni ortopedycznej . Z uwagi na powszechnie znany fakt długiego oczekiwania na wizyty do lekarzy specjalistów, powódka skorzystała z usług medycznych odpłatnych tj. ortopedy M. D. w dniach 24.01.2014r. i 21.03.2014r. , który stwierdził u powódki ograniczenie ruchomości kręgosłupa szyjnego i ograniczone ruchy lewego kolana z obrzękiem. Za wizyty lekarskie powódka zapłaciła łącznie 240 złotych. W dniu 30.01.2014r. i w dniu 20.02.2014r. ,powódka korzystała z konsultacji neurologa B. M. za które zapłaciła 240 złotych. Lekarz neurolog dodatkowo zalecił powódce konsultację psychologiczną . Powódka z pomocy psychologa korzystała w dniu 24.01.2014r. i 21.03.2014r. za co zapłaciła 240 złotych. Psycholog z uwagi na utrzymujące się zaburzenia psychosomatyczne zaleciła z kolei kontynuację wsparcia psychoterapeutycznego oraz konsultację psychiatryczną. Powódka z pomocy psychiatry korzystała w dniu 14.01.2014r.i za wizytę zapłaciła 100 zł. Z przedłożonych przez powódkę kart informacyjnych lekarza ortopedy /k17 i 18/ , lekarza neurologa /k.15 i 16/ oraz psychologa/k.21/ wynika,że wizyty lekarskie i poniesione przez powódkę za nie koszty pozostają w związku ze zdarzeniem z dnia 5 grudnia 2013r. któremu uległa powódka. Sąd natomiast nie uwzględnił żądania powódki zasądzenia od strony pozwanej utraconych przez powódkę dochodów w kwocie 9294,28 złotych. W ocenie Sądu powódka nie wykazała,aby poniesione koszty pozostawały w związku przyczynowym ze zdarzeniem z dnia 5 grudnia 2013r. Powódka przedstawiła jako dowody umowę z dnia 11.01.2012r. o współpracy pomiędzy (...) S.A. w W. a powódką i umowy zlecenia z dnia 11.01.2014.,12.02.2014r., z dnia 01.04.2014r.zawarte pomiędzy powódką, a P. R. . W oparciu tylko o przedstawione umowy – przy braku jakichkolwiek innych dowodów w tym zakresie - nie można ustalić , czy i w jakiej wysokości dochody, powódka utraciła w związku ze zdarzeniem z dnia 5.12.2013r. i przebywaniem w konsekwencji na zwolnieniu lekarskim.

Z powodu podniesionych w powyższych rozważaniach okoliczności ,powództwo ponad kwotę 16.820 złotych zostało oddalone jako nieudowodnione.

Sąd na podstawie art. 481 k.c. uznał za zasadne także domaganie się przez powódkę odsetek ustawowych . I tak biorąc pod uwagę datę zgłoszenia szkody tj. 27.01.2014r. odsetki od kwoty 16.000 złotych zasądzono od 28.02.2014r. Odsetki od kwoty 360 złotych od 21.04.2014r.,zaś od kwoty 460 złotych zasądzono odsetki – zgodnie z żądaniem pozwu - od dnia 15 maja 2014r. , albowiem wezwanie przesądowe do zapłaty w terminie 7 dni strona pozwana otrzymała w dniu 14.04.2014r.

Rozstrzygnięcie Sądu w przedmiocie kosztów procesu zapadło na podstawie art. 100 k.p.c. Żądanie powódki zostało uwzględnione w 64,41% . Powódka poniosła łączne koszty 3967,00 zł, strona pozwana w kwocie 2417 zł. Po zbilansowaniu w zakresie kosztów orzeczono jak w punkcie III wyroku. W punkcie IV wyroku Sąd nakazał stronom, na podstawie art. 100 k.p.c. w zw. z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, stosownie do rezultatu rozstrzygnięcia w sprawie, uiścić na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Lubinie kwoty tytułem wydatków poniesionych tymczasowo przez Skarb Państwa, a wynikających z brakującego wynagrodzenia biegłych sądowych.

Wobec powyższych względów orzeczono jak w sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Chudek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Lubinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Iwona Bączek-Zatorska
Data wytworzenia informacji: