Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Nsm 287/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Legionowie z 2016-04-29

Sygn. akt III Nsm 287/15

POSTANOWIENIE

Dnia 29 kwietnia 2016r.

Sąd Rejonowy w Legionowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie:

Przewodniczący: SSR Danuta Rzeczkowska

Protokolant: Dawid Cegiełko

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 kwietnia 2016 roku

sprawy z urzędu

z udziałem B. C., M. T., B. i D. W.

o ograniczenie władzy rodzicielskiej nad małoletnim D. T.

i sprawy z urzędu

z udziałem B. C., M. T., R. i C. M.

o zmianę postanowienia w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej

postanawia:

1.  pozbawić B. C. i M. T. władzy rodzicielskiej nad małoletnim D. T. ur. (...);

2.  umieścić małoletniego D. T. ur. (...) w zawodowej rodzinie zastępczej B. i D. małżonków W. zamieszkałych W. ulica (...);

3.  zmienić postanowienie Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie III Nsm 153/12 w ten sposób, że pozbawić B. C. i M. T. władzy rodzicielskiej nad małoletnimi : J. T. ur. (...), F. T. ur. (...) i R. T. ur. (...);

4.  umieścić małoletnich J. T. ur. (...), F. T. ur. (...) i R. T. ur. (...) w zawodowej rodzinie zastępczej R. i C. małżonków M. zam. L. ul. (...) ;

5.  koszty postepowania przejąć na rachunek Skarbu Państwa.

S.. akt III Nsm 287/15

UZASADNIENIE

W dniu 11 maja 2015r Sąd Rejonowy w Legionowie otrzymał informację z Ośrodka Pomocy (...) w L. o spożywaniu alkoholu przez B. C. i M. T. w obecności małoletniego D. T..

Postanowieniem z dnia 15 czerwca 2015r tutejszy sąd wszczął postepowanie z urzędu o ograniczenie B. C. i M. T. władzy rodzicielskiej nad na małoletnim D. T. ur. (...)

Postanowieniem z dnia 27 lipca 2015r w sprawie I. N. 350/15 sąd wszczął postępowanie z urzędu o zmianę postanowienia w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej przez B. C. i M. T. nad małoletnimi dziećmi J. T. , F. T. i R. T. .

Postanowieniem z dnia 30 lipca 2015r Sąd zarządził połączenie powyższej sprawy ze sprawą o syg. akt III Nsm 287/15 wszczętą z urzędu z udziałem B. C. i M. C. o ograniczenie władzy rodzicielskiej.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 5 sierpnia 2015r na czas trwania postępowania małoletni D. T. ur. (...) został umieszczony w zawodowej rodzinie zastępczej B. i D. małżonków W..

Sąd ustalił co następuje:

W dniu 22 kwietnia 2014r tutejszy sąd ograniczył B. C. i M. T. władzę rodzicielską nad małoletnimi dziećmi : J. T. ur. (...), F. T. ur. (...) i R. T. ur. (...) przez umieszczenie małoletnich w niespokrewnionej rodzinie zastępczej R. i C. małżonków M. .

W dniu 14 września 2014r B. C. urodziła kolejne dziecko syna D. . Małoletni J. i F. T. początkowo chętnie jeździli do domu rodzinnego. Małoletni R. nie chciał jeździć do domu rodziców , nie był z nimi emocjonalnie związany. Uczestnicy uzyskali zgodę sądu na urlopowanie dwójki starszych dzieci do domu rodzinnego w okresie wakacji 2015r . W dniu 26 lipca 2015r B. C. i M. T. sprawowali opiekę nad trójką dzieci będąc w stanie nietrzeźwości. U matki małoletnich stwierdzono zawartość 2,5 promila alkoholu , zaś u ojca 1 promil alkoholu w wydychanym powietrzu. B. C. karmiła wówczas piersią małoletniego D. . Córka uczestników J. T. miała tego dnia wysoką gorączkę. Na stoliczku dla dzieci znajdowała się puszka po piwie oraz do połowy wypalone papierosy. W całym mieszkaniu panował bałagan , a w powietrzu unosił się fetor. Uczestnicy zajmują lokal w drewnianym budynku komunalnym składającym się z dwóch pokoi oraz kuchni usytuowanej w korytarzu. W lokalu nie ma łazienki ani bieżącej wody. Mieszkanie ogrzewane jest piecem węglowym. Budynek znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. Okna są nieszczelne , przepuszczają zimno oraz hałas dobiegający z ulicy. B. C. obecnie zatrudniona jest w (...) na umowę zlecenie i osiąga wynagrodzenie w kwocie około 1000zł miesięcznie. M. T. w okresie od lutego 2012r do maja 2013r przebywał w zakładzie karnym za handel narkotykami – dowód wyjaśnienia uczestnika ( k- 68). Po opuszczeniu zakładu karnego uczestnik wykonuje prace dorywcze jako robotnik budowlany i zarabia około 2000zł miesięcznie . Relacje pomiędzy rodzicami małoletnich nie są stabilne . Rodzice wielokrotnie rozstawali się ze sobą i schodzili ponownie. Pomiędzy uczestnikami często dochodziło do konfliktów , awantur, używania wobec siebie przemocy fizycznej czego świadkami były małoletnie dzieci. W miejscu zamieszkania uczestników miały miejsce interwencje policji – dowód ( pismo k- 52).B. C. swą aktywność rodzicielską ograniczyła do kontaktów telefonicznych z dziećmi oraz sporadycznych spotkań z nimi –jeden raz w miesiącu lub jeden raz co dwa miesiące. W 2016r matka ani raz nie odwiedziła J. , F. i R. T. - dowód ( wyjaśnienia R. M. ( k- 120). Uczestniczka nie utrzymywała kontaktów z przedszkolem , czy ze szkołą starszych dzieci , nie uczestniczyła w wizytach lekarskich cedując te obowiązki na rodziny zastępcze. Małoletnia J. T. ur. (...) cierpi na nawracające infekcje układu moczowego, pozostaje pod kontrolą lekarza laryngologa z uwagi na przerost migdałka. W związku z wadą wymowy uczestniczy w zajęciach terapii logopedycznej. Małoletnia jest uczennicą pierwszej klasy szkoły podstawowej, dobrze sobie radzi w przyswajaniu materiału , w odrabianiu zadań . Dziewczynka nie chciałaby wrócić pod opiekę rodziców . J. czuje się kochana i akceptowana przez rodziców zastępczych . Matkę zastępcza postrzega jako osobę najbardziej dla niej znaczącą. Małoletnia ujawnia żal wobec rodziców biologicznych, jaki wiąże się z ich zachowaniem podczas pobytów jej i brata u nich w domu oraz obietnicami , których nie dotrzymywali , np. , że przyjadą do dzieci. Małoletni F. T. ur. (...) uczęszcza do klasy zerowej , ponieważ został mu odroczony obowiązek szkolny. W związku z wadą wymowy pozostaje pod opieką logopedy. Chłopiec również postrzega rodziców zastępczych jako osoby dla siebie ważne , znaczące. Małoletni ujawnia żal do rodziców biologicznych o trudne sytuacje , których był świadkiem. R. T. ur. (...) w tym roku szkolnym zaczął uczęszczać do przedszkola . Małoletni leczony jest z powodu obturacyjnego zapalenia oskrzeli i płuc. W związku z opóźnionym rozwojem mowy uczestniczy w terapii logopedycznej. U małoletniego nie wykształciła się więź emocjonalna z rodzicami biologicznymi. Spotkania uczestniczki z małoletnim D. były również sporadyczne. W okresie od lipca 2015r B. C. widziała syna sześć lub siedem razy – dowód ( wyjaśnienia B. W. i D. W. k- 120). D. T. ur. (...) przebywając pod opieką uczestników wykazywał niedobór masy ciała . Od czasu umieszczenia w pieczy zastępczej chłopiec prawidłowo przybiera na wadze, również rozwój psychomotoryczny przebiega właściwie. Małoletni nie postrzega rodziców biologicznych jako bezpośrednich opiekunów. Z powodu braku częstego kontaktu wcześniej wytworzony mechanizm przywiązania pomiędzy małoletnim , a matką uległ zatarciu.

Powyższy stan faktyczny sąd ustalił w oparciu o wyjaśnienia uczestników R. M. ( k- 67, k-119) , B. W. ( k- 67 verte, k-120) , D. W. ( k- 67 verte, k-120) , B. C. ( k- 68, k- 121) , M. T. ( k- 68) , opinię sporządzoną przez Opiniodawczy Zespół (...) ( k- 84), pismo K.P.P. w L. (k- 52) , kartę informacyjna leczenia szpitalnego (k- 65) , akta sprawy I. O. 17/15 .

Powyższe okoliczności co do zasady nie były sporne.

Autentyczność, rzetelność i prawdziwość dołączonych do akt sprawy dokumentów nie wzbudziła wątpliwości Sądu dlatego Sąd uznał je za wiarygodny materiał dowodowy i oparł na nich ustalenia stanu faktycznego.

Sąd zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art.. 111§1 kro jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu stałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka , sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej . Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone w stosunku do jednego z rodziców . Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka .Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak jak wymaga tego dobro dziecka . Wykonywanie władzy rodzicielskiej jest konsekwencją jej przysługiwania. Wykonywanie to jest obowiązkiem i uprawnieniem rodzica. Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. Obowiązani są troszczyć się o rozwój fizyczny i duchowy dziecka . W ocenie sądu B. C. i M. T. nieprawidłowo wypełniali swoje obowiązki wobec najmłodszego syna jak również wobec pozostałych dzieci . Nie zabezpieczali w sposób adekwatny ich potrzeb materialnych i emocjonalnych. Więzi emocjonalne małoletnich J. i F. T. z ich rodzicami uległy rozluźnieniu i zakłóceniu , dzieci odczuwają żal do nich o trudne sytuacje , których doświadczyły. Więzi R. i D. T. są niewykształcone. Małoletnie były świadkami awantur , przemocowych zachowań pomiędzy rodzicami, spożywania przez nich alkoholu. Sytuacje takie wywoływały u nich lęk , poczucie zagrożenia , braku bezpieczeństwa. B. C. ujawnia się jako osoba niedojrzała w pojmowaniu swej roli rodzicielskiej, nieodpowiedzialna , skłonna do postrzegania potrzeb małoletnich przez pryzmat własnych pragnień i oczekiwań . Pomimo potwierdzonych faktów świadczących o sprawowaniu opieki nad dziećmi pod wpływem alkoholu , uczestniczka nie dostrzegała u siebie problemów z uzależnieniem od alkoholu i nie widziała w tym zagrożenia dla dzieci . Karmienie piersią będąc pod wpływem alkoholu postrzegała jako przejaw uspokajania dziecka . Uczestnik nie utrzymywał kontaktu z rodzinami zastępczymi w , których przebywały dzieci. M. T. miał kontakt ze swoimi starszymi dziećmi w domu rodzinnym , podczas ich urlopowania w dni wolne od nauki szkolnej . Pomimo tego ,że pracował i zdobywał środki finansowe na zaspokojenie potrzeb bytowych rodziny , nie kontrolował stanu zdrowia , czy sposobu odżywiania się dzieci , co skutkowało zaniedbaniami w kwestii zdrowotnej syna D. , który przez dziesięć miesięcy pozostawał pod ich bezpośrednią opieką. Uczestniczka utrzymywała sporadyczny kontakt z dziećmi. Pobyt dzieci w domu nie powstrzymywał rodziców od spożywania alkoholu i wszczynania awantur. Z opinii sporządzonej przez Sądowy Zespół (...) wynika , iż rodzice małoletnich są osobami niewydolnymi wychowawczo . Przedstawione przez uczestników plany życiowe nie determinowały ich do działań ,lecz pozostały tylko w sferze deklaracji. Rodzice nie są zorientowani w sytuacji edukacyjnej , zdrowotnej i emocjonalnej małoletnich. Sytuacja życiowa uczestników jest mało stabilna , nie podjęli oni żadnych działań zmierzających do poprawy warunków mieszkaniowych.

Mając na względzie powyższe okoliczności sąd pozbawił B. C. i M. T. władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi J., F. , R. i D. T.. Małoletniego D. T. sąd umieścił w zawodowej rodzinie zastępczej B. i D. małżonków W., zaś małoletnich J. , F. i R. T. w zawodowej rodzinie zastępczej R. i C. małżonków M..

O kosztach orzeczono zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005r o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Król
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Legionowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Danuta Rzeczkowska
Data wytworzenia informacji: