Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1530/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Legionowie z 2014-05-30

Sygn. I C 1530/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 maja 2014 r.

Sąd Rejonowy w Legionowie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Krzysztof Stępniewski

Protokolant: Karolina Kowalska

po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2014 r. w Legionowie

sprawy z powództwa P. W., T. W.

przeciwko T. J.

o zapłatę:

orzeka:

I.  Zasądza od pozwanego T. J. na rzecz powodów w osobach P. W. i T. W. (wspólników spółki cywilnej pod nazwą (...) s.c.”) solidarnie kwotę 14.056,31 złotych z odsetkami w wysokości ustawowej od dnia 15 czerwca 2013 roku do dnia zapłaty.

II.  Zasądza od pozwanego T. J. na rzecz powodów w osobach P. W. i T. W. (wspólników spółki cywilnej pod nazwą (...) s.c.”) solidarnie koszty procesu, w tym koszty zastępstwa procesowego, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu.

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 23 września 2013 r. powodowi P. W. i T. W. wnieśli o zasądzenie solidarnie na ich rzecz od pozwanego T. J. kwoty 14.056,31 zł wynikającej z faktur VAT o numerach (...) wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 15 czerwca 2013 roku do dnia zapłaty wraz z kosztami procesu

W dniu 27 września 2013 r. Sąd wydał w niniejszej sprawie nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym w którym zasądził żądane kwoty od pozwanego na rzecz powodów.

Pismem z dnia 20 listopada 2013 r. pozwany wniósł sprzeciw od nakazu zapłaty wskazując, iż żadnych materiałów jako T. J. nie kupował. Wskazał, iż działając z upoważnienia (...) Sp. z o.o. jako pełnomocnik w/w spółki organizował zakupy na rzecz wymienionej spółki. Pozwany wskazał, iż wszystkie płatności za zakupiony towar były regulowane kartą płatniczą i (...) spółki (...). Pozwany wskazał także, iż żadnych towarów nie odbierał od powodów, albowiem były one odbierane przez osobę wyznaczoną przez sklep tj. hydraulika, który montował te towary w budynku (...)-u

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

Aktem notarialnym z dnia 30.10.2008 r. M. G. działająca w imieniu (...) Sp. z o.o. udzieliła pozwanemu pełnomocnictwa m.in. do reprezentowania (...) Sp. z o.o. we wszystkich czynnościach dotyczących prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej, w tym do wystawiania i podpisywania faktur VAT oraz dysponowania środkami na rachunku bankowym spółki bez ograniczenia wysokości (akt notarialny k. 28 – 29)

Pozwany w sklepie należącym do powodów dokonywał wielokrotnie zakupów (k. 14 wykaz faktur VAT (...)). W dniu 7 czerwca 2013 roku powodowi w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej wystawili pozwanemu faktury VAT (...) przy czym pozwany nie dokonał zapłaty za faktury VAT o nr (...) na kwotę 7.729,76 zł oraz fakturę VAT o nr (...) na kwotę 6.326,55 zł za zakupione przez pozwanego w sklepie prowadzonym przez powodów akcesoria hydrauliczne (k. 8 – 13). Faktury zostały przesłane na adres pozwanego i zostały przez niego odebrane w dniu 12.06.2013 r. (k. 14 – 15).

Pismem z dnia 28 czerwca 2013 r. pełnomocnik powodów wezwał pozwanego do zapłaty łącznej kwoty wynikającej z w/w faktur (k. 28 – 28v.). Wezwanie zostało przez pozwanego odebrane w dniu 9.07.2013 r. (k. 18). Pozwany nie uregulował przedmiotowych faktur.

Pismem z dnia 24.06.2013 r. nadanym w dniu 1.07.2013 r. (...) Sp. z o.o. poinformował powodów, iż faktury zostały wystawione na nieprawidłowego odbiorcę. Wskazano, iż płatność za towar były dokonywane przez firmę (...) Sp. z o.o. kartą kredytową firmy. Wskazano także, iż w załączeniu przesłano powodom pełnomocnictwo T. J. jak i odesłano wystawione faktury (k. 25). Do pisma nie załączono wyciągu z rachunku bankowego potwierdzającego dokonanie płatności kartą kredytową za w/w towary.

Pismem datowanym na dzień 31.05.2013 r. a nadanym w dniu 3.06.2013 r. (...) Sp. z o.o. wezwał powodów do wystawienia faktury za rzecz (...) Sp. z o.o. za materiały hydrauliczne wraz z gwarancjami w wysokości 28.700 zł oraz za wykonane prace hydrauliczne w J. gm. N. ul. (...) przez W. W. w wysokości 12.000 zł zgodnie z ofertą z dnia 20.06.2012 r. (k. 26).

Na rozprawie powód podtrzymał powództwo, natomiast pozwany nie stawił się na terminie rozprawy pomimo, iż, jak wynika z pisma na k. 54 (które wpłynęło po zamknięciu rozprawy), znajdował się on w budynku Sądu w czasie jej trwania, a rozprawa została ona prawidłowo, głośno i wyraźnie wywołana.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o dowody z dokumentów złożone do akt sprawy przez strony.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo zasługuje na uwzględnienie.

Stan faktyczny w przedmiotowej sprawie był w zasadzie niesporny między stronami. Okolicznością sporną było, czy pozwany kupując towary w sklepie prowadzonym przez powodów działał w imieniu własnym czy też w imieniu i na rzecz spółki (...) Sp. z o.o. i czy dokonał płatności kartą kredytową za dokonane zakupy. Pozwany nie kwestionował natomiast dokonanego zakupu i wystawienia faktur.

Zgodnie z art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Obowiązek przedstawienia dowodów spoczywa na stronach (art. 3 § 1 k.p.c.), a ciężar udowodnienia faktów mających dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie (art. 227 k.p.c.) spoczywa na stronie, która z faktów tych wywodzi skutki prawne (art. 6 k.c.). Zatem powód powinien udowodnić, iż dokonując zakupów poinformował sprzedającego na rzecz i w imieniu jakiego podmiotu dokonuje zakupu, oraz powinien udokumentować zapłatę ceny chociażby przedstawiając wydruk z konta potwierdzający dokonanie zapłaty kartą kredytową. Okoliczności tych pozwany nie wykazał. Dołączone do sprzeciwu pełnomocnictwo notarialne nie jest dowodem, na to, iż zostało one we właściwym czasie przedstawione stronie powodowej, oraz, że pozwany kupując towary w sklepie powoda prosił o wystawienie faktur na rzecz spółki (...) Sp. z o.o. Wskazać należy, iż pozwany nie przedstawił żadnych dowodów na to, iż dokonując zakupów, nie działał w imieniu własnym, nie wnosił także o przeprowadzenie żadnych dowodów. Pozwany nie wykazał również, iż istotnie płatność za towary z faktur VAT o nr (...) na kwotę 7.729,76 zł oraz fakturę VAT o nr (...) na kwotę 6.326,55 zł została uiszczona kartą kredytową. Brak na tę okoliczność jakichkolwiek dowodów w aktach sprawy.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w pkt I wyroku. W pkt II wyroku Sąd zasądził koszty od pozwanego na rzecz powodów pozostawiając szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu na podstawie art. 98 § 1 k.p.c. w zw. z art. 108 § 1 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Magdalena Wyszomierska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Legionowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Krzysztof Stępniewski
Data wytworzenia informacji: