Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1380/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Legionowie z 2014-01-29

Sygn. akt I C 1380/13 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 stycznia 2014 r.

Sąd Rejonowy w Legionowie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Krzysztof Stępniewski

Sędziowie:

--

Protokolant:

Małgorzata Więcek

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 stycznia 2014 r. w L.

sprawy z powództwa

(...) Sarl

przeciwko

B. R.

o zapłatę

powództwo oddala.

Sygn. akt: I C 1380/13

UZASADNIENIE

wyroku Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 29.01.2014 r.

Pozwem z dnia 3.07.2013 r. Powód (...) S.a r.l z siedzibą w Luksemburgu wystąpił przeciwko B. R. o zapłatę:

1.  kwoty 200,00 złotych z odsetkami ustawowymi od dnia 3.07.2013 r. do dnia zapłaty;

2.  kwoty 19,95 złotych z odsetkami ustawowymi od dnia 3.07.2013 r. do dnia zapłaty;

oraz zwrot kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego w ramach elektronicznego postępowania upominawczego do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie.

Postanowieniem z dnia 10.10.2013 r. stwierdzono brak podstaw do wydania nakazu zapłaty i przekazano rozpoznanie sprawy do Sądu Rejonowego w Legionowie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 28.09.2012 r. doszło do zawarcia umowy pomiędzy (...) (...) S.A.z siedzibą w W.a pozwanym umowy szczegółowej stanowiącej umowę sprzedaży wierzytelności, której przedmiotem były wierzytelności wskazane w Załączniku nr 1 do powyżej wskazanej umowy.

Pozwany został zawiadomiony o dokonanej cesji wierzytelności (k. 14v.), a aktach brak jednak dowodu doręczenia powyższego zawiadomienia pozwanemu.

Jednocześnie do akt dołączony został częściowy wykaz wierzytelności (k.15) do umowy o przelew wierzytelności z dnia 28.09.2012 r., z którego wynika, iż doszło do przelewu wierzytelności wobec firmy (...) (...) S.A.z siedzibą w W.w kwocie 200 złotych.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o dokumenty przedstawione przez strony.

Sąd, zważył, co następuje:

Powództwo nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Obowiązek przedstawienia dowodów spoczywa na stronach (art. 3 § 1 k.p.c.), a ciężar udowodnienia faktów mających dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie (art. 227 k.p.c.) spoczywa na stronie, która z faktów tych wywodzi skutki prawne (art. 6 k.c.).

Zatem powód powinien udowodnić okoliczności określone w art. 509 k.c. i art. 510 § 1 k.c. dotyczące elementów przedmiotowo istotnych umowy przelewu, jej ważności oraz skuteczności tej umowy.

Zgodnie z art. 509 § 1 k.c. wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Zgodnie z art. 510 § 1 k.c. umowa sprzedaży wierzytelności przenosi wierzytelność na nabywcę (...).

Powód wskazał, iż na podstawie umowy cesji wierzytelności przejął od firmy (...) (...) S.A.prawa do wierzytelności wobec pozwanego z tytułu noty obciążeniowej co wynika z dokumentu zatytułowanego „Częściowy wykaz wierzytelności”

Z załączonej przez powoda umowy szczegółowej z dnia 28.09.2012 r. nie wynika jednak jakie wierzytelności, w jakiej wysokości i w stosunku do kogo zostały na jej podstawie zbyte. W aktach sprawy brak jest wymienionej w art. 1 listy wierzytelności obejmującej przedmiot umowy. Na podstawie załączonych przez powoda dokumentów można jedynie stwierdzić, iż powód zawarł z (...)S.A. umowę sprzedaży obejmującą bliżej nieokreślone wierzytelności. Brak jest jednak jakichkolwiek dowodów wskazujących na to, aby pośród zbytych wierzytelności znajdowała się również wierzytelność przysługująca (...) (...) S.A.w stosunku do pozwanego.

Równocześnie należy zauważyć, iż powód nie przedstawił żadnego dowodu wskazującego z jakiego konkretnie tytułu dochodzona jest przez niego kwota w łącznej wysokości 200 zł. Do pozwu dołączona została jedynie nota księgowa (k.11), z której wynika wysokość kwoty, którą pozwany został obciążony i okoliczność, iż obciążenie tą kwotą stanowi odszkodowanie za niezwrócony sprzęt.

Powyższe oznacza, iż powód na potwierdzenie swoich racji przedstawił jedynie dokument prywatny, w którym (...) S.a.r.l. oświadczyło, iż pozwany jest dłużny powodowi określoną kwotę pieniężną. Tym samym należy uznać, że powód nie udowodnił istnienia wierzytelności (...) (...) S.A.w stosunku do pozwanego.

Wobec zaś nie udowodnienia, iż (...) (...) S.A.miało wobec pozwanego wierzytelność wynikającą z umowy, nie mogło nastąpić skuteczne zbycie tej wierzytelności. Zgodnie bowiem z art. 510 § 1 k.c. przesłanką skutecznego przeniesienia wierzytelności na nabywcę jest istnienie tej wierzytelności i przysługiwanie tej wierzytelności zbywcy ( nemo plus iuris in alium transfere potest quam ipse habet). Z powodu bezskuteczności umowy przelewu zawartej między (...) (...) S.A.z siedzibą w W.a (...)S. à r. l. z siedzibą w L., nie nastąpił skutek w postaci przeniesienia wierzytelności – art. 510 § 1 k.c.

Z uwagi na powyższe okoliczności Sąd oddalił powództwo w całości.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Magdalena Wyszomierska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Legionowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Krzysztof Stępniewski
Data wytworzenia informacji: