Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1310/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Legionowie z 2014-01-31

Sygn. akt I C 1310/13 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 stycznia 2014 r.

Sąd Rejonowy w Legionowie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Krzysztof Stępniewski

Sędziowie:

-

Protokolant:

Małgorzata Więcek

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 stycznia 2014 r. w L.

sprawy z powództwa

(...) S.a.r.l.

przeciwko

E. O.

o zapłatę

powództwo oddala

Sygn. akt: I C 1310/13

UZASADNIENIE

wyroku Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 31.01.2014 r.

Pozwem z dnia 3.07.2013 r. Powód (...) S.a r.l z siedzibą w Luksemburgu wystąpił przeciwko E. O. o zapłatę:

1.  kwoty 300,00 złotych z odsetkami ustawowymi od dnia 2.07.2013 r. do dnia zapłaty;

2.  kwoty 29,81 złotych z odsetkami ustawowymi od dnia 2.07.2013 r. do dnia zapłaty;

oraz zwrot kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego w ramach elektronicznego postępowania upominawczego do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie.

Postanowieniem z dnia 19.09.2013 r. stwierdzono brak podstaw do wydania nakazu zapłaty i przekazano rozpoznanie sprawy do Sądu Rejonowego w Legionowie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 28.09.2012 r. doszło do zawarcia umowy pomiędzy (...) S.A. z siedzibą w W.a pozwanym umowy szczegółowej stanowiącej umowę sprzedaży wierzytelności, której przedmiotem były wierzytelności wskazane w Załączniku nr 1 do powyżej wskazanej umowy.

Pozwany został zawiadomiony o dokonanej cesji wierzytelności (k. 15v.), a aktach brak jednak dowodu doręczenia powyższego zawiadomienia pozwanemu.

Jednocześnie do akt dołączony został częściowy wykaz wierzytelności (k.16) do umowy o przelew wierzytelności z dnia 28.09.2012 r., z którego wynika, iż doszło do przelewu wierzytelności wobec firmy (...) S.A. z siedzibą w W.w kwocie 300 złotych.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o dokumenty przedstawione przez strony.

Sąd, zważył, co następuje:

Powództwo nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Obowiązek przedstawienia dowodów spoczywa na stronach (art. 3 § 1 k.p.c.), a ciężar udowodnienia faktów mających dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie (art. 227 k.p.c.) spoczywa na stronie, która z faktów tych wywodzi skutki prawne (art. 6 k.c.).

Zatem powód powinien udowodnić okoliczności określone w art. 509 k.c. i art. 510 § 1 k.c. dotyczące elementów przedmiotowo istotnych umowy przelewu, jej ważności oraz skuteczności tej umowy.

Zgodnie z art. 509 § 1 k.c. wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Zgodnie z art. 510 § 1 k.c. umowa sprzedaży wierzytelności przenosi wierzytelność na nabywcę (...).

Powód wskazał, iż na podstawie umowy cesji wierzytelności przejął od firmy (...) S.A. prawa do wierzytelności wobec pozwanego z tytułu noty obciążeniowej co wynika z dokumentu zatytułowanego „Częściowy wykaz wierzytelności”

Z załączonej przez powoda umowy szczegółowej z dnia 28.09.2012 r. nie wynika jednak jakie wierzytelności, w jakiej wysokości i w stosunku do kogo zostały na jej podstawie zbyte. W aktach sprawy brak jest wymienionej w art. 1 listy wierzytelności obejmującej przedmiot umowy. Na podstawie załączonych przez powoda dokumentów można jedynie stwierdzić, iż powód zawarł z (...)S.A. umowę sprzedaży obejmującą bliżej nieokreślone wierzytelności. Brak jest jednak jakichkolwiek dowodów wskazujących na to, aby pośród zbytych wierzytelności znajdowała się również wierzytelność przysługująca (...) S.A. w stosunku do pozwanego.

Równocześnie należy zauważyć, iż powód nie przedstawił żadnego dowodu wskazującego z jakiego konkretnie tytułu dochodzona jest przez niego kwota w łącznej wysokości 200 zł. Do pozwu dołączona została jedynie nota księgowa (k.10/11), z której wynika wysokość kwoty, którą pozwany został obciążony i okoliczność, iż obciążenie tą kwotą stanowi odszkodowanie za niezwrócony sprzęt.

Powyższe oznacza, iż powód na potwierdzenie swoich racji przedstawił jedynie dokument prywatny, w którym (...) S.a.r.l. oświadczyło, iż pozwany jest dłużny powodowi określoną kwotę pieniężną. Tym samym należy uznać, że powód nie udowodnił istnienia wierzytelności (...) S.A. w stosunku do pozwanego.

Wobec zaś nie udowodnienia, iż (...)S.A. miało wobec pozwanego wierzytelność wynikającą z umowy, nie mogło nastąpić skuteczne zbycie tej wierzytelności. Zgodnie bowiem z art. 510 § 1 k.c. przesłanką skutecznego przeniesienia wierzytelności na nabywcę jest istnienie tej wierzytelności i przysługiwanie tej wierzytelności zbywcy ( nemo plus iuris in alium transfere potest quam ipse habet). Z powodu bezskuteczności umowy przelewu zawartej między (...) S.A. z siedzibą w W.a (...). à r. l. z siedzibą w L., nie nastąpił skutek w postaci przeniesienia wierzytelności – art. 510 § 1 k.c.

Z uwagi na powyższe okoliczności Sąd oddalił powództwo w całości.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Magdalena Wyszomierska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Legionowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Krzysztof Stępniewski
Data wytworzenia informacji: