Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1130/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Legionowie z 2013-12-23

Sygn. akt I C 1130/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 grudnia 2013 r.

Sąd Rejonowy w Legionowie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Krzysztof Stępniewski

Sędziowie:

-

Protokolant:

Sebastian Śliwiński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 grudnia 2013 r. w L.

sprawy z powództwa

M. M.

przeciwko

H. (...). K. i Wspólnicy Sp. j.

o zapłatę

I.  uchyla w całości wyrok zaoczny wydany w sprawie niniejszej w dniu 05 czerwca 2013 roku i powództwo oddala.

II.  zasądza od powoda M. M.na rzecz H. (...). K. i Wspólnicy Sp. j. koszty procesu – koszty zastępstwa procesowego w całości, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu.

Sygn. akt: I C 1130/12

UZASADNIENIE

W dniu 17.10.2012 r. do tut. Sądu wpłynął pozew złożony przez M. M.przeciwko H. (...). K. i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w L.o zapłatę odszkodowania w kwocie 5.000 zł za okres od sierpnia 2007 r. do grudnia 2007 roku w wysokości po 1.000 złotych miesięcznie w związku z brakiem realizacji umów najmu lokali budynku przy ul. (...)i w związku ze zniszczeniem rzeczy pozostawionych w lokalach i zatrzymanych przez pozwanego oraz o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.

W dniu 5.06.2013 r. tut. Sąd wydał wyrok zaoczny, w którym zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 5.000 złotych.

Pozwany złożył sprzeciw od wyroku zaocznego, w którym wniósł o uchylenie w całości wyroku zaocznego i oddalenie powództwa.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Pozwany otrzymał przydział lokalu nr (...) przy ul. (...) w W. jako lokal pracowniczy w budynku hotelowym należącym do Fabryki (...) osobowych (...) S.A. sp. Z o.o. w W., którego pozwana była pracownikiem.

Pozwana zamieszkiwała w lokalu nr (...) do sierpnia 2007 r.

W dniu 22.03.2007 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej m. st. W. w W. zakaz eksploatacji budynku hotelowego adaptowanego na cele mieszkalne przy ul. (...) w W. do czasu zakończenia prac budowalnych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

W dniu 31.10.2008 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w W. I Wydział Cywilny ustalił, iż pomiędzy powodem a pozwanym istnieje stosunek najmu lokalu mieszkalnego nr (...) usytuowanego na nieruchomości pozwanego położonej w W. przy ul. (...).

W dniu 8.07.2009 r. pozwany wypowiedział powodowi zawartą umowę najmu. Z powyższego oświadczenia wynikało, iż rozwiązanie umowy najmu nastąpi z dniem 31.08.2009 r.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Obowiązek przedstawienia dowodów spoczywa na stronach (art. 3 § 1 k.p.c.), a ciężar udowodnienia faktów mających dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie (art. 227 k.p.c.) spoczywa na stronie, która z faktów tych wywodzi skutki prawne (art. 6 k.c.).

Powód nie wskazał czy dochodzi od pozwanego odszkodowania na podstawie przepisu art. 471 Kodeksu cywilnego czy też na art. 415 Kodeksu cywilnego. Nie wykazał także przesłanek odpowiedzialności przewidzianej w żadnym z powyżej wskazanych przepisów.

Ponadto, powód powinien był wykazać jakiego rodzaju szkodę poniósł przez to, iż wypowiedziano mu umowę najmu lokalu.

W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, iż domaga się kwoty 5000 złotych tytułem odszkodowania za brak lokalu oraz za zniszczenie rzeczy pozostawionych w lokalu mieszkalnym.

Powód nie wskazał przy tym co zostało zniszczone i jaką wartość przedstawiały zniszczone rzeczy. Nie przedstawił także dowodów wskazujących, iż za ewentualne zniszczenie rzeczy odpowiedzialny jest pozwany.

Powyższe okoliczności spowodowały, iż powództwo w niniejszej sprawie zostało oddalone.

Stosownie do przepisu art. 98 k.p.c. strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu), a zatem Sąd zasądził od powoda na rzecz pozwanego koszty procesu – koszty zastępstwa procesowego w całości. Jednocześnie Sąd stosownie do przepisu art. 108 k.p.c. rozstrzygnął jedynie o zasadach poniesienia przez strony kosztów procesu, pozostawiając szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu.

Mając powyższe na względzie, Sąd orzekł, jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Magdalena Wyszomierska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Legionowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Krzysztof Stępniewski
Data wytworzenia informacji: