Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XVI GC 3/14 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Warszawie z 2018-04-25

Sygn. akt XVI GC 3/14

POSTANOWIENIE

Dnia 25 kwietnia 2018 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący –

SSO Katarzyna Bartosiewicz

po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2018 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w W.

przeciwko J. T.

postanawia:

1.  umorzyć postępowanie w sprawie,

2.  zasądzić od powoda (...) sp. z o.o. w W. na rzecz pozwanej J. T. kwotę 377 zł (trzysta siedemdziesiąt siedem złotych) tytułem kosztów procesu w tym kwotę 360 zł (trzysta sześćdziesiąt złotych) tytułem kosztów zastępstwa prawnego,

3.  nakazać zwrot ze Skarbu Państwa - Sąd Okręgowy w Warszawie na rzecz powoda (...) sp. z o.o. w W. kwotę 6 077,05 zł (sześć tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych pięć groszy) tytułem zwrotu niewykorzystanej zaliczki zaksięgowanej pod poz.(...)

SSO Katarzyna Bartosiewicz

UZASADNIENIE

W dniu 3 stycznia 2014 roku powód (...) sp. z o.o. w W. wniósł przeciwko pozwanej J. T. pozew o wyłączenie pozwanej ze spółki (...) sp. z o.o. w W. z zaznaczeniem terminu na zapłatę ceny za przejęte udziały.

Pismem z dnia 9 listopada 2017 roku powód cofnął pozew w niniejszej sprawie oraz wniósł o nieobciążanie powoda kosztami postępowania i zwrot na jego rzecz kwoty 7000 zł tytułem wpłaconej zaliczki na poczet biegłego sądowego (pismo powoda k. 1382-1384).

Pozwana w piśmie z dnia 24 listopada 2017 r. nie sprzeciwiała się cofnięciu pozwu wniosła o zasądzenie kosztów procesu, w tym wynagrodzenia adwokackiego w minimalnej wysokości ustawowej (pismo pozwanej k. 1430-1431).

W dniu 28 listopada 2017 r wpłynęła do akt sprawy opinia biegłego (k. 1389) i postanowieniem z dnia 13 grudnia 2017 r referendarz przyznał biegłemu sądowemu wynagrodzenie w kwocie 922,95 zł i nakazał wypłatę z zaliczki uiszczonej przez powoda za opinię z dnia 17 listopada 2017 r. (postanowienie k. 1434-1436).

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 203 § 1 kpc pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia - aż do wydania wyroku. Natomiast art. 355 § 1 kpc stanowi, że sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne.

W przedmiotowej sprawie pozew został cofnięty bez zrzeczenia się roszczenia po rozpoczęciu posiedzenia oraz po wysłaniu odpisu pozwu drugiej stronie. Strona pozwana zgodziła się na cofnięcie powództwa. Sąd nie uznał za niedopuszczalne cofnięcia pozwu albowiem okoliczności sprawy nie wskazują, że czynność ta jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa.

W związku z powyższym, na podstawie art. 203 § 1 kpc w zw. z art. 355 § 1 kpc należało umorzyć postępowanie.

Należało zatem orzec w orzeczeniu końcowym o kosztach procesu. Obciążania kosztami w przypadku cofnięcia pozwu reguluje art. 203 § 2 zd. 2 k.p.c., zgodnie z którym na żądanie pozwanego powód zwraca mu koszty, jeżeli sąd już przedtem nie orzekł prawomocnie o obowiązku ich uiszczenia przez pozwanego. Wyjątek odnosi się do sytuacji kiedy cofnięcie powództwa następuje na skutek spełnienia świadczenia w toku procesu.

Nie można podzielić stanowiska powoda, ze cofnięcie pozwu było wynikiem zmiany okoliczności za którą winę ponosi pozwana. Nie można bowiem uznać, iż wykazano, że winę za ogłoszenie upadłości (...) sp. z o.o. ponosi pozwana.

W ocenie Sądu mimo, że wydano postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego, które miało na celu już wyliczenie udziału, który otrzyma wyłączany wspólnik nie można uznać powódki za stronę wygrywającą i np. zasądzić od pozwanej na rzecz powoda zwrot kosztów procesu. Tego także, jak wynika z pisma powód nie oczekuje. Nie jest tak, że powód uzyska lub uzyskał to czego oczekiwał wytaczając proces mimo umorzenia postępowania. Pozwana nadal pozostanie wspólnikiem (...) sp. z o.o. Natomiast na skutek zmiany okoliczności, za które jak wskazano wyżej nie można jednoznacznie winić pozwanej osiągnięcie pierwotnego rezultatu przestało mieć dla powoda znaczenie. Warto zauważyć, że początkowo mimo informacji o ogłoszeniu upadłości na rozprawie w dniu 13 września 2017 r. pozew nadal był przez powoda popierany. Dopiero po dwóch miesiącach powód zdecydował się na cofnięcie pozwu.

Nie ma też podstaw do zastosowania przepisu art. 102 kpc. Cofnięcie pozwu jest bowiem wynikiem zmiany okoliczności, które powodują, że dalsze prowadzenie procesu nie jest już celowe. (...) sp. z o.o. po zakończeniu upadłości nie będzie już zapewne prowadziła działalności gospodarczej zatem nie jest potrzebne współdziałanie między wspólnikami. To, że pozwana pozostanie wspólnikiem nie będzie miało już znaczenia i nie będzie dla powoda takim utrudnieniem jak dotychczas.

Jednakże powód cofając pozew uniknie też wypłacenia pozwanej ceny przejęcia udziałów. Przepis art. 102 kpc powinno się stosować wyjątkowo, w tym wypadku w ocenie Sądu nie ma podstaw do jego zastosowania. Koszty procesu nie są duże, nie będą zatem stanowić dla powódki znacznego obciążenia. Cofnięcie powództwa dla powoda także przynosi mu korzyści a zmiana okoliczności nie jest tylko i włącznie winą pozwanej.

Na koszty procesu po stronie pozwanej złożyły się: kwota 360 zł tytułem kosztów zastępstwa prawnego obliczona na podstawie § 11 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2013 r. poz. 461 j.t.) oraz kwota 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Zatem na podstawie art. 203 § 3 kpc należało zasądzić od powoda na rzecz pozwanej zwrot kosztów procesu w kwocie 377 zł pozwanej na rzecz powoda.

Nie ma też podstaw do zwrotu na rzecz powoda kwoty 7000 zł uiszczonej tytułem zaliczki na biegłego bowiem cofnięcie pozwu zostało złożone w czasie kiedy biegła sporządzała opinię. Opinia została sporządzona i biegłej przyznano wynagrodzenie w kwocie 922,95 zł (k. 1434).

Natomiast na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 300 j.t.) należało zwrócić na rzecz powoda niewykorzystaną część zaliczki czyli kwotę 6 077,05 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę Sąd orzekł jak w sentencji.

SSO Katarzyna Bartosiewicz

ZARZĄDZENIE

(...)

SSO Katarzyna Bartosiewicz

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Teresa Sielczak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Bartosiewicz
Data wytworzenia informacji: