Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI GC 354/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Rzeszowie z 2015-01-22

Sygn. akt VI GC 354/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 stycznia 2015 r.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Anna Walus-Rząsa

Protokolant: st. sekretarz sądowy Magdalena Kamuda

po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2015 r. w Rzeszowie

na rozprawie

sprawy z powództwa: A. B.

przeciwko : Syndykowi masy upadłości F.z siedzibą w L.

o zapłatę

I. zasądza od pozwanego Syndyka masy upadłości F.z siedzibą w L. na rzecz powoda A. B. kwotę 65.710,50 zł ( sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziesięć złotych 50/100) z ustawowymi odsetkami od kwoty:

- 20.000,00 zł od dnia 2 sierpnia 2014r. do dnia 19 września 2014r.,

- 20.000,00 zł od dnia 2 sierpnia 2014r. do dnia 9 października 2014r. ,

- 10.000,00 zł od dnia 2 sierpnia 2014r. do dnia 21 października 2014r.

- 15.000,00 zł od dnia 2 sierpnia 2014r. do dnia 31 października 2014r.

- 10.000,00 zł od dnia 2 sierpnia 2014r. do dnia 26 listopada 2014r.,

- 65.710,50 zł od dnia 2 sierpnia 2014r. do dnia zapłaty,

II. umarza postępowanie w pozostałej części,

III. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 8.653,00 zł ( osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote ) tytułem kosztów procesu w tym kwotę 3.600,00 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt VI GC 354/14

UZASADNIENIE

Powód A. B. wniósł o zasądzenie od pozwanego Syndyka Masy Upadłości F. z siedzibą w L. kwoty 120.710,50 zł z ustawowymi odsetkami szczegółowo wskazanymi w pozwie oraz kosztami procesu.

W uzasadnieniu powód podał, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zawarł z pozwanym w dniu 2 czerwca 2014r. umowę nr (...) . Przedmiotem umowy było wykonanie przez powoda konstrukcji stalowych wraz z malowaniem. Powód wskazał, iż umowę wykonał należycie a strona pozwana nie wnosiła zastrzeżeń co do jakości czy też terminowości wykonania prac.

Tytułem wynagrodzenia za wykonane prace powód wystawił fakturę VAT nr (...) na kwotę 140.710,50 zł.

Pismami z dnia 11 sierpnia , 27 sierpnia oraz 18 września 2014r. powód wezwał pozwanego do uregulowania w/w należności. W odpowiedzi na ostatnie wezwanie, pozwany w dniu 19 września 2014r. zapłacił powodowi kwotę 20.000 zł. Powód podał, że przed wytoczeniem powództwa kontaktował się z dyrektorem zarządzającym pozwanego i Syndykiem Masy Upadłości jednakże pomimo deklaracji z ich strony należność do dnia wytoczenia sporu nie została zapłacona.

W piśmie procesowym z dnia 17 października 2014r. pełnomocnik powoda ograniczył żądanie pozwu w zakresie należności głównej o kwotę 20.000 zł wskazując, że pozwany w dniu 9 października 2014r. zapłacił tą kwotę ( k.30, 31).

W piśmie procesowym z dnia 13 listopada 2014r. pełnomocnik powoda ograniczył żądanie pozwu o kolejne kwoty 15.000 zł oraz 10.000 zł w zakresie należności głównej wskazując, że kwoty te zostały zapłacone przez pozwanego w dniach 21 i 31 października 2014r. ( k.39,40,41).

W odpowiedzi na pozew pozwany zarzucił niewłaściwe określenie strony pozwanej wskazując, że nie jest właściwe określenie Syndyka Masy Upadłości z imienia i nazwiska a ponadto, że zobowiązanie dotyczy upadłego – w tym przypadku F..

W zakresie żądania zawartego w pozwie Syndyk Masy Upadłości oświadczył, że nie kwestionuje zawarcia przez strony umowy wskazanej w pozwie jak również faktu, że na podstawie tej umowy strona pozwana jest zobowiązana do zapłaty na rzecz powoda kwoty 100.710,50 zł wynikającej z faktury VAT nr (...). Syndyk podał również, że należność z faktury została częściowo zapłacona, a wpłaty na poczet tej faktury dokonywane są w miarę posiadanych środków finansowych. Podał, że umowa zawarta z powodem przewidywała krótki , 30-dniowy termin płatności, natomiast czeski zleceniodawca, na rzecz którego wykonywany jest kontrakt, ma znacznie dłuższe terminy do zapłaty na rzecz strony pozwanej. Wobec tego, do czasu zapłaty przez czeskiego zleceniodawcę brak było wystarczających środków do terminowej zapłaty całej należności. Niewątpliwie jednak należności te zostaną uregulowane, tym bardziej, że jako wynikające z czynności syndyka , zgodnie z przepisami prawa upadłościowego i naprawczego, znajdują się w pierwszej kolejności zaspokajania ( art. 342 ust. 1 pkt 1 pr. u. i n.).

W piśmie procesowym z dnia 5 stycznia 2014r. pełnomocnik powoda wskazał , że pozwanym w sprawie jest Syndyk Masy Upadłości Fabryki (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (k. 52).

Na rozprawie w dniu 22 stycznia 2014r. pełnomocnik powoda złożył pismo procesowe, w którym ponownie ograniczył żądanie pozwu do kwoty 65.710,50 zł w zakresie należności głównej podtrzymując żądanie pozwu co do odsetek i kosztów procesu.

Syndyk Masy Upadłości przyznał, że na dzień dzisiejszy pozostała do zapłaty, w zakresie żądania strony powodowej kwota 65.710,50 zł , a w planie podziału sporządzonym na najbliższy okres z powyższej kwoty została uwzględniona kwota 29.760,00 zł, czyli 45,29% ogólnej sumy i z chwilą zatwierdzenia tego planu podziału przez Sędziego Komisarza środki te zostaną powodowi wypłacone. Pozostałe kwoty zostaną uwzględnione w miarę możliwości i wpływu środków w dalszych planach podziału. Dlatego też, zdaniem Syndyka Masy Upadłości powództwo jest przedwczesne. Ponadto dodał, że prace, które wykonywał powód zostały przekazane odbiorcy pozwanego, jednakże odbiorca ten nie płaci za nie.

Pełnomocnik strony powodowej, mając na uwadze twierdzenia Syndyka podniósł, że strony nie ustalały żadnych innych terminów płatności ponad ten, który został wskazany w fakturze. Podtrzymał, że na chwilę obecną pozostało do zapłaty 65.710,50 zł , podtrzymał jednocześnie roszczenie w zakresie odsetek oraz kosztów procesu wskazując, że na chwilę wniesienia pozwu kwota wskazana w pozwie była należnością wymagalną.

Sąd ustalił i zważył, co następuje:

Bezspornym w sprawie był fakt, że strony zawarły umowę nr (...) ( k. 5 -7). Jako zleceniodawca w umowie została wskazana F.. Umowę w imieniu tej spółki podpisał dyrektor zarządzający. Jako formę płatności strony ustaliły przelew w terminie 30 dni ( k. 5). Za wykonane prace powód wystawił fakturę VAT nr (...) , w której określono termin płatności na dzień 1 sierpnia 2014r. (k.9).

Pozwany nie kwestionował zawarcia wskazanej wyżej umowy przez strony jak również określonego terminu płatności. Zarzucił jedynie, że z uwagi na to, że odbiorca wykonanych przez powoda prac miał dłuższy termin zapłaty i nie płaci stronie pozwanej za te prace Syndyk Masy Upadłości może realizować na rzecz powoda zapłatę za ich wykonanie stosownie do art. 342 ust. 1 pkt 1 pr. u i n. Dlatego też zdaniem Syndyka powództwo jest przedwczesne.

Z powyższym twierdzeniem nie można się zgodzić.

Strony w umowie określiły, że płatność za wykonane prace nastąpi w terminie 30 dni od dostarczenia faktury ( k. 5,6). Powód wykonał prace i wystawił fakturę VAT z określonym w niej terminem zapłaty. Pozwany fakturę przyjął, nie kwestionując wskazanego w niej terminu zapłaty.

Fakt , że odbiorca robót, które wykonał powód miał przewidziany dłuższy termin zapłaty i nie płaci stronie pozwanej pozostaje bez wpływu na umowę zawartą przez strony. Strony w umowie wprost określiły formę płatności dlatego też roszczenie stało się wymagalne z chwilą upływu terminu wskazanego w fakturze.

Powołany przez Syndyka art. 342 ust. 1 pkt 1 pr. u. i n. przewiduje jedynie sposób zaspokojenia wierzytelności upadłościowych, przy czym zasadniczym sposobem tego zaspokojenia jest podział funduszów masy upadłości na podstawie planu podziału.

Ponieważ jednak strony w umowie nie odwołały się do powyższego przepisu w zakresie zapłaty wynagrodzenia za roboty Sąd uznał, że wiąże strony umowa oraz termin zapłaty określony w fakturze.

W tym stanie rzeczy pozostałą do zapłaty kwotę wynagrodzenia Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda na podstawie art. 627 kc ( pkt I wyroku). W pozostałej części postępowanie umorzono na podstawie art. 355 § 1 kpc ( pkt II wyroku).

Odsetki za opóźnienie w zapłacie zasądzono na podstawie art. 481 § 1 kc.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 98 w związku z art. 108 § 1 kpc. Na koszty powoda składa się opłata od pozwu w kwocie 5.036,00 zł, koszty zastępstwa procesowego w kwocie 3.600 zł oraz opłat skarbowa od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Dziopak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Walus-Rząsa
Data wytworzenia informacji: