Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV P 184/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Puławach z 2016-10-11

Sygn. akt IV P 184/15

WYROK

W IMIENIU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 października 2016 r.

Sąd Rejonowy w Puławach IV Wydział Pracy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Magdalena Gałkowska

Protokolant st.sekr.sąd. Agnieszka Rzepkowska

po rozpoznaniu w dniu 27 września 2016 r. w Puławach

sprawy z powództwa Syndyka Masy Upadłości (...) Sp. z o. o. w K. w upadłości obejmującej likwidację majątku

przeciwko T. W.

o odszkodowanie

1.  Zasądza pod pozwanego T. W. na rzecz (...) Sp. z o. o. w K. w upadłości obejmującej likwidację majątku kwotę 3.495,68 zł ( trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 68/100) z ustawowymi odsetkami od dnia 21 lipca 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r. oraz z ustawowymi odsetkami od opóźnienia od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia zapłaty;

2.  Zasądza pod pozwanego T. W. na rzecz (...) Sp. z o. o. w K. w upadłości obejmującej likwidację majątku kwotę 844,64 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 17 lipca 2015r. powód - syndyk masy upadłości (...) Sp. z o.o. w K. w upadłości likwidacyjnej wnosił o orzeczenie nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym, że pozwany T. W. ma zapłacić powodowi kwotę 3505,69 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 3 lipca 2013r. do dnia zapłaty, a w przypadku wniesienia zarzutów wnosił o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego kwoty 3505,69 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 3 lipca 2013r. do dnia zapłaty tytułem nierozliczonych a pobranych przez pozwanego zaliczek.

Nakazem zapłaty z dnia 5 sierpnia 2015r. tut. sąd nakazał, aby pozwany T. W. zapłacił powodowi syndykowi masy upadłości (...) Sp. z o.o. w K. w upadłości likwidacyjnej kwotę 3505,69 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 3 lipca 2013r. do dnia zapłaty.

Pozwany T. W. wniósł sprzeciw od nakazu zapłaty oświadczając, iż potrąca on wierzytelność dochodzoną w niniejszym postępowaniu z przysługującą jemu względem (...) Sp. z o.o. w K. w upadłości likwidacyjnej wierzytelnością stwierdzoną prawomocnym nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu X Wydział Pracy z dnia 23 października 2013r. w sprawie X Np 338/12 w wysokości 4469,13 zł, a wobec tego obie wierzytelności umarzają się do wysokości wierzytelności niższej.

Na rozprawie w dniu 17 listopada 2015r. pełnomocnik pozwanego oświadczyła, że nie podtrzymuje zgłoszonego wcześniej przez pozwanego zarzutu potrącenia. Oświadczyła – podobnie na jak w piśmie procesowym z dnia 16 listopada 2015r. (k.39-40), iż nie uznaje powództwa i wnosi o jego oddalenie, jako że pozwany rozliczył się z zaliczki w wysokości 3.505,69 zł.

W piśmie procesowym z dnia 8 grudnia 2015r. syndyk masy upadłości A. D. skorygował wartość przedmiotu sporu w ten sposób, że domagał się zasądzenia na jego rzecz od pozwanego kwoty 3.495,69 zł i do tej kwoty ograniczył swoje powództwo (k.54-55).

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

Pozwany T. W. zatrudniony był w (...) Sp. z o.o. w K. od 3 listopada 2008r. do 1 sierpnia 2013r. jako inżynier budowy - asystent projektanta, a umowa o pracę rozwiązała się za porozumieniem stron (świadectwo pracy k.12).

Pozwany otrzymywał od pracodawcy zaliczki na potrzeby związane z realizacją poszczególnych projektów i rozliczał je poprzez złożenie faktur ( zeznania pozwanego słuchanego w trybie art. 299 kpc k. 68v, zeznania świadków : M. M., A. M. i P. M. – e-protokół- koperta k.90). W związku z prowadzoną przez (...) budową w C., pozwany otrzymał przelewem na jego rachunek bankowy od (...) Sp. z o.o. w K. kwoty zaliczek i tak w dniu 7 czerwca 2013r. otrzymał kwotę 3.000zł zł (k. 14), w dniu 24 czerwca 2013r. kwotę 8.000 zł (k.13) i w dniu 2 lipca kwotę 5.000 zł (k.11).

Pozwany, rozliczając pobrane przez siebie te 3 zaliczki, złożył w spółce (...), a konkretnie przekazał je P. M., następujące faktury wystawione na firmę (...): z 5.07.13 na kwotę 26,57zł (k.42, koperta k.64), z 4.07.13 na kwotę 615 zł (k.43), z 11.07.13 na kwotę 145,25 zł (k43, koperta k.64), z 12.07.13 na kwotę 660 zł (k44, koperta k.64), z 8.07.13 na kwotę 216 zł,(k45, koperta k.64), na kwotę 1830 zł (k.46, koperta k.64), na kwotę 86,62 zł ( k.46, koperta k.64), na kwotę 61,50 zł (k.47, koperta k.64), na kwotę 660 zł (k.47), na kwotę 21,55 zł (k.47, koperta k.64), z 2.07.13 na kwotę 7164,14 zł (koperta k.64) - faktur ( zeznania pozwanego słuchanego w trybie art. 299 kpc, zeznania P. M.). Faktury te, które złożył pozwany, zostały uwzględnione w rozliczeniu zaliczek (zeznania P. M.).

Prawomocnym nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu X Wydział Pracy z dnia 23 października 2013r. w sprawie X Np 338/12 nakazał (...) Sp. z o.o. w K. zapłacenie T. W. kwoty 11.330,03 zł tytułem roszczeń związanych ze stosunkiem pracy (K.26) i

Postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2014r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość – obejmującą likwidacje majątku dłużnika (...) Sp. z o.o. w K. i ustanowił syndyka masy upadłości w osobie A. D. ( k10, 6-9, ogłoszenie k.35).

Pozwany, po ogłoszeniu upadłości spółki (...), w dniu 13 sierpnia 2014r. zgłosił na listę wierzytelności swoje roszczenia wynikające z nakazu zapłaty wydanego w sprawie X Np 338/12 (k.34), wtedy też zgłosił zarzut potrącenia ze swojej wierzytelności kwot nierozliczonych przez niego zaliczek (k.33) i kwota 1667,68 zł została potracona (k.27).

Pismem z dnia 14 lipca 2014r. pozwany został wezwany przez syndyka masy upadłości (...) Sp. z o.o. w K. do uregulowania kwoty 5.173,37 zł wynikającej z nierozliczonych przez pozwanego zaliczek tj. zaliczki wypłaconej w dniu 24 czerwca 2013r. w wysokości 8.000 zł –pozostało nierozliczone 173,37 zł i zaliczki wypłaconej w dniu 2 lipca 2013r. w wysokości 5.000 zł (k.15). Pozwany w odpowiedzi na wezwanie syndyka przedstawił zestawienia faktur dotyczących rozliczenia pobranych zaliczek, złożył 8 faktur wystawionych na firmę (...) – k.57-63 tj. fakturę na kwotę 1830 zł ( także k.46, koperta k.64), na kwotę 86,62 zł ( także k.46, koperta k.64), z 5.07.13 na kwotę 26,57zł ( także k.42, koperta k.64), z 8.07.13 na kwotę 216 zł ( także k45, koperta k.64). Pozwany wtedy także przedstawił- tytułem, według niego, rozliczenia przedmiotowych pobranych od (...) zaliczek, kopie faktur wystawionych na firmę Przedsiębiorstwo (...) Sp. z o.o.: na kwotę 772,02 zł -.57, na kwotę 33,43 zł –k.59, na kwotę 81,52 zł–k.60 i na kwotę 14,99 zł – k.62.

Sąd Rejonowy zważył co następuje:

Roszczenie powoda zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 124 § 1 kp pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności, narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu.

Poza sporem jest, że pozwany otrzymał przelewem na jego rachunek bankowy od swojego pracodawcy tj. (...) Sp. z o.o. w K. w dniach 7 czerwca, 24 czerwca i 2 lipca 2013r. zaliczki na potrzeby związane z realizacją budowy w C. i łącznie była to kwota 16.000 zł. Oczywistym jest, że zaliczki wypłacone przez pracodawcę pracownikowi winny być przez niego rozliczone i w tym przypadku rozliczenie powinno nastąpić poprzez złożenie u pracodawcy faktur obrazujących na co pozwany jako pracownik (...), przeznaczył otrzymane od pracodawcy zaliczki.

Bezspornym jest, że taka też była praktyka rozliczania zaliczek obowiązująca w spółce (...) i faktury te pozwany przedstawiał konkretnie księgowemu P.M.. Poza sporem jest, iż pozwany przedstawił – celem rozliczenia pobranych od (...) zaliczek 11 faktur wystawionych na firmę (...): 1/ z 5.07.13 na kwotę 26,57zł, 2/ z 4.07.13 na kwotę 615 zł, 3/ z 11.07.13 na kwotę 145,25 zł, 4/ z 12.07.13 na kwotę 660 zł, 5/ z 8.07.13 na kwotę 216 zł, 6/ na kwotę 1830 zł, 7/ na kwotę 86,62 zł, 8/ na kwotę 61,50 zł, 9/ na kwotę 21,55 zł i 10/ z 2.07.13 na kwotę 7164,14 zł. Złożone przez pozwanego te faktury zostały uznane za prawidłowo złożone przez powodową spółkę i łącznie uznano, że pozwany rozliczył się z pobranych przez niego w dniach 7 czerwca, 24 czerwca i 2 lipca 2013r. od (...) zaliczek na potrzeby związane z budową prowadzoną w C. na kwotę 10.826,63 zł. Zauważyć należy, że pozwany jako załącznik do pisma procesowego z dnia 16 listopada 2015r. przedstawił sądowi te same faktury, które zostały już wcześniej uznane przez powoda jako udowodnione rozliczenia pobranych zaliczek składające się na łączną kwotę 10.826,63 zł. Stwierdzić więc należy, że wśród tych złożonych przez pozwanego faktur nie ma żadnych innych niż te którymi wcześniej dysponowała powodowa spółka i syndyk masy upadłości, a które składały się na kwotę uznaną za rozliczenie zaliczek.

Zatem faktycznie, skoro pozwany pobrał od (...) zaliczki w łącznej wysokości 16.000 zł, to pozostaje jeszcze nierozliczona kwota zaliczek w wysokości 5173,37 zł. Jednakże w związku z tym, że pozwany zgłoszeniem wierzytelności z dnia 14 sierpnia 2014r, uznał kwotę 1677,68 zł jako nierozliczoną kwotę pobranych przez niego zaliczek ( pismo pozwanego z dnia 13 sierpnia 2014r. k.33), to pozostaje kwota 3495,68 zł i jest to kwota dochodzona niniejszym pozwem jako kwota nierozliczonej w całości kwoty 16.000 zł pobranej od (...) tytułem zaliczek. Pozwany nie przedstawił innych faktur wystawionych na nabywcę spółkę (...), które świadczyłyby o rozliczeniu pobranych zaliczek; natomiast pozwany złożył - jako załączniki do pisma odpowiadającego na wezwanie przedsądowe - według niego świadczące o rozliczenia przedmiotowych pobranych od (...) zaliczek, kopie faktur wystawionych na nabywcę - Przedsiębiorstwo (...) Sp. z o.o.: na kwotę 772,02 zł, na kwotę 33,43 zł, na kwotę 81,52 zł i na kwotę 14,99 zł. Jednakże zdaniem sądu, te faktury nie świadczą absolutnie o tym, że zapłacone zostały one przez pozwanego w związku z prowadzoną budową przez firmę (...) w ramach otrzymanych od tej spółki zaliczek. Firma (...) Sp. z o.o. jest zupełnie inną firmą niż (...), pozwany nie był pracownikiem firmy (...). Wprawdzie – jak wynika z zeznań świadka A. M., obie te spółki współpracowały ze sobą i np. w ramach tej współpracy A. M., który nie był pracownikiem (...) sp. z o.o., tylko (...) Sp. z o.o., nadzorował min. sprawy wypłacanych przez (...) zaliczek. Pozwany był pracownikiem firmy (...) Sp. z o.o. i to na jego konto A. M. w ramach współpracy pomiędzy spółkami przelał z konta (...) 3 zaliczki. Niezrozumiałym więc jest zachowanie pozwanego, który przecież otrzymał zaliczki wyraźnie od spółki (...), polegające na wskazywaniu jako nabywcę przy wystawianiu faktur nie firmę (...), tylko firmę (...) Sp. z o.o. Przesłuchani w sprawie świadkowie: M. M. , A. M. i P. M. zgodnie zeznali, że (...) Sp. z o.o. i (...) Sp. z o.o. były to dwie oddzielne firmy, jedynie współpracujące ze sobą i nie mają oni wiedzy, aby pozwany wcześniej otrzymywał zaliczki od (...), a przedstawiał faktury wystawiane na firmę (...) Sp. z o.o.

Zeznania świadków: M. M., A. M. i P. M. sąd obdarzył wiarą jako że są one zgodne ze sobą, jednakowo przedstawiają stan faktyczny, zgodne są też z dokumentami, złożonymi do akt sprawy, których prawdziwość nie była kwestionowana przez żadną ze stron. Nadto zeznania te są logiczne, bo oczywistym jest dla przeciętnego człowieka, iż zaliczki otrzymane od danego podmiotu winny być rozliczone z tym podmiotem, a w szczególności faktury świadczące o wydatkowaniu tych pieniędzy winny być wystawione właśnie na podmiot który te pieniądze wydatkował. Zachowanie zaś pozwanego jest zupełnie nielogiczne, a nadto jego zeznania co do tego, że przedstawił on już wcześniej część faktur spółce (...) oraz że praktyką było, iż faktury wystawiane były albo na spółkę (...) albo na (...), bez względy na to jako podmiot wypłacał zaliczkę są gołosłowne, nie znajdujące potwierdzenia w zebranym materiale dowodowym, a więc zeznania pozwanego w tej części nie zasługują na obdarzenie ich wiarą; w pozostałej zaś części zasługują na obdarzenie ich wiarą.

Zatem stwierdzić należy, że pozwany nie przedstawił dowodów świadczących o tym, iż wydał on w całości kwotę 16.000 zł przekazaną jemu przez jego pracodawcę tj. (...) Sp. z o.o. na potrzeby pracodawcy związane z prowadzoną budową w C.. Pozwany nie rozliczył się więc z pieniędzy jemu powierzonych przez pracodawcę do wyliczenia się, a więc pozwany w trybie art. 124§1 kp odpowiada za powstałą szkodę w mieniu (...) Sp. z o.o. Wobec tego uznać należy, że żądanie syndyka masy upadłości (...) Sp. z o.o. w K. w upadłości likwidacyjnej zasądzenia od pozwanego kwoty 3.495,68 zł jest uzasadnione.

Zauważyć należy, iż zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze ( Dz. U. Nr 60, poz. 535), postępowanie dotyczące mienia wchodzącego w skład masy upadłości może być wszczęte i dalej prowadzone jedynie przez syndyka lub przeciw niemu. Wskazać w tym miejscu należy na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2004 r. w sprawie IV CK 86/04- W sprawie, w której działa syndyk na rzecz upadłego świadczenie dochodzone przez syndyka lub przeciwko syndykowi podlega zasądzeniu na rzecz upadłego lub od upadłego. W uzasadnieniu tego orzeczenia podniesiono, że pomimo ogłoszenia upadłości i związanej z tym utraty przez upadłego zarządu oraz możności korzystania i rozporządzania majątkiem stanowiącym masę upadłości, majątek ten należy w dalszym ciągu do upadłego, który w związku z tym pozostaje podmiotem praw i obowiązków wchodzących w skład tego majątku. Jednakże stosownie do art. 60 pr. upadł. postępowanie dotyczące mienia wchodzącego w skład masy upadłości może być wszczęte i dalej prowadzone jedynie przez syndyka lub przeciw niemu. Jest to przypadek tzw. zastępstwa procesowego pośredniego (substytucji, subrogacji procesowej, podstawienia procesowego), kiedy zastępca działa na rzecz zastąpionego, ale we własnym imieniu. W procesie, w którym syndyk działa na rzecz upadłego, upadły jest więc stroną w znaczeniu materialnym i świadczenie dochodzone przez syndyka podlega zasądzeniu na rzecz upadłego, a dochodzone przeciwko syndykowi podlega zasądzeniu od upadłego. Syndyk zaś , który wytoczył powództwo, ma zdolność sądową (art. 64 k.p.c.) i zdolność procesową (art. 65 k.p.c.), przyznane mu przez art. 60 pr. upadł.

Wobec tego sąd zasądził od pozwanego kwotę dochodzoną pozwem przez syndyka masy upadłości na rzecz (...) Sp. z o.o. w K. w upadłości likwidacyjnej.

Wobec tego sąd orzekł jak w sentencji.

O kosztach Sąd orzekł w oparciu o przepis art. 98 k.p.c., a na kwotę zasądzoną składa się kwota 2005,92 zł tytułem zwrotu kosztów przejazdu syndyka masy upadłości do sądu ( 3 razy po 800 km) oraz kwota tytułem uiszczonej przez powoda opłaty sądowej od pozwu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Wójciak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Puławach
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego Magdalena Gałkowska
Data wytworzenia informacji: