Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 339/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Łęczycy z 2016-05-20

Sygn. akt I C 339/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 maja 2016r.

Sąd Rejonowy w Łęczycy I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSR Grzegorz Manista

Protokolant: sekr. sąd. Aneta Kuleczka

po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2016r., w Ł.

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) z siedzibą w W.

przeciwko A. P.

o zapłatę

oddala powództwo.

Sygn. akt I C 339/15

UZASADNIENIE

W dniu 30 grudnia 2014r. powód (...) z siedzibą w W. złożył pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie VI Wydziału Cywilnego, skierowany przeciwko A. Ż., w którym wniósł o zasądzenie od pozwanej, nakazem zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym kwoty 3.623,89zł z odsetkami ustawowymi od dnia 30 grudnia 2014r. do dnia zapłaty / d. k. 2 – wydruk pierwszej strony akt VI Nc-e 8028/15 Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, k. 2verte - 5 – wydruk pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym /.

W dniu 12 stycznia 2015r. Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, sygn. akt VI Nc-e 8028/15, w którym nakazał pozwanej A. Ż., aby w ciągu dwóch tygodni od doręczenia nakazu zapłaty zapłaciła powodowi (...) z siedzibą w W. kwotę 3.623,89zł, w tym kwotę:

- 398,13zł z ustawowymi odsetkami od dnia 30 grudnia 2014r. do dnia zapłaty,

- 0,89zł z ustawowymi odsetkami od dnia 30 grudnia 2014r. do dnia zapłaty,

- 294,77zł z ustawowymi odsetkami od dnia 30 grudnia 2014r. do dnia zapłaty,

- 6,10zł z ustawowymi odsetkami od dnia 30 grudnia 2014r. do dnia zapłaty,

- 253,38zł z ustawowymi odsetkami od dnia 30 grudnia 2014r. do dnia zapłaty,

- 2.670,62zł z ustawowymi odsetkami od dnia 30 grudnia 2014r. do dnia zapłaty,

oraz kwotę 646zł tytułem zwrotu kosztów procesu, albo w tym terminie wniosła sprzeciw / k. 5v – wydruk nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie VI Wydziału Cywilnego z dnia 12 stycznia 2015r., sygn. akt VI Nc-e 8028/15 /.

Pozwana A. P. wniosła sprzeciw do Sądu Rejonowego w Lublinie VI Wydział Cywilny / k. 5 - wydruk sprzeciwu pozwanej A. P. od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie VI Wydziału Cywilnego z dnia 12 stycznia 2015r., sygn. akt VI Nc-e 8026/15 /.

Postanowieniem z dnia 2 lutego 2015r., Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny stwierdził skuteczne wniesienie sprzeciwu i utratę mocy nakazu zapłaty w całości i przekazał rozpoznanie sprawy do Sądu Rejonowego w Łęczycy / d. k. 9 – wydruk postanowienia Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie VI Wydziału Cywilnego z dnia 2 lutego 2015r. /.

Na rozprawie w dniu 22 stycznia 2016r. pozwana A. P. nie uznała powództwa i wniosła o jego oddalenie. / k. 57 – 58 – protokół rozprawy z dnia 22 stycznia 2016r. /.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 31 lipca 2009r. pomiędzy (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. a A. Ż. została zawarta umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Umowa została zawarta na dwa numery abonenckie, opiewające na kwotę zobowiązania w wysokości 55zł i 35zł / d. k. 28 – 30 kserokopia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych /.

W dniu 11 lipca 2012r. została podpisana umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz tego samego dnia aneks do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych pomiędzy (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. a A. Ż., w którym ustalono, że umowa zostaje zawarta do dnia 31 stycznia 2014r., a po tym dniu ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony / d. k. 32 – kserokopia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, k. 34 - kserokopia aneksu z dnia 11 lipca 2012r. do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych /.

Umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych były zawierane podczas prowadzenia przez pozwaną firmy (...). Oba abonamenty były wykorzystywane także do celów prowadzenia przez powódkę działalności gospodarczej, z przydzielonych numerów telefonów korzystała ona i dyrektor finansowy w firmie – K. C..

W dniu 6 grudnia 2012r. A. Ż. zakończyła prowadzenie działalności gospodarczej. Pozwana nie dokonała zapłaty za faktury VAT wystawione przez (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. nr (...) opiewającą na kwotę 312,72zł, fakturę VAT nr (...) opiewającą na kwotę 238,99zł, fakturę VAT nr (...) opiewającą na kwotę 201,95zł / d. k. 24 – 26 – kserokopie faktur VAT; okoliczności bezsporne /.

A. Ż. powiadomiła operatora (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. o trudnościach finansowych, poprosiła o zlikwidowanie jednego z numerów telefonów oraz o cesję umowy abonenckiej na jej matkę – K. Ż.. Operator nie uwzględnił wniosków A. Ż..

W piśmie z dnia 16 lutego 2013r. (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. wystawiło na A. Ż. notę obciążeniową na kwotę 2167,32zł / d. k. 27 –kserokopia noty obciążeniowa nr (...) .

W dniu 22 marca 2013r. w W. została zawarta umowa cyklicznego przelewu wierzytelności pomiędzy firmą (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. a (...) z siedzibą w W. /d. k. 17 – 19 kserokopia umowy ramowej cyklicznego przelewu wierzytelności z załącznikami /.

W dniu 15 czerwca 2013r. powód wezwał do zapłaty pozwaną, przedstawiając szczegóły i specyfikację zadłużenia. W wezwaniu wskazał, że wysokość zadłużenia wynosi 3.053,06zł i należy ją uregulować do dnia 22 czerwca 2013r.. W piśmie z tego samego dnia, tj. 15 czerwca 2013 roku powód zawiadomił o cesji wierzytelności / d. k. 37 – 38 – kserokopia wezwania do zapłaty, k. 39 – kserokopia zawiadomienie o cesji wierzytelności /.

W dniu 1 czerwca 2013r. A. Ż. zawarła związek małżeński i zmieniła nazwisko na P. / okoliczność bezsporna /.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie powołanych powyżej w pełni wiarygodnych dowodach z dokumentów, które Sąd uznał za wiarygodne, albowiem w toku postępowania nie ujawniła się żadna okoliczność, która podważyłaby wiarygodność tych dowodów.

Sąd pominął w swoich rozważaniach kserokopię Załącznika do Protokołu Przekazania Wierzytelności z dnia 14 czerwca 2013r. objętych Porozumieniem z dnia 13 czerwca 2013r.zawartm pomiędzy (...) Sp. z o.o. a (...) na podstawie Umowy Ramowej Przelewu Wierzytelności z dnia 22 marca 2013r. / k. 20 – 22 / , gdyż jest ona nieczytelna i niemożliwe jest ustalenie jej treści.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo nie zasługuje na uwzględnienie.

W przedmiotowej sprawie z powództwem wystąpił powód (...) z siedzibą w W. jako następca prawny poprzedniego wierzyciela (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W..

Zgodnie z art. 509§1 k.c. wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią / przelew /, chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Z kolei art. 509§2 k.c. stanowi, że wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

Do wniesionego pozwu dołączono faktury, noty księgowe oraz umowę i regulamin o świadczenie usług telekomunikacyjnych na okoliczność istnienia wymagalnego zobowiązania pozwanej względem powoda, wezwanie do zapłaty na okoliczność braku dokonania dobrowolnej zapłaty należności, wyciąg z rejestru funduszy inwestycyjnych na okoliczność wskazania podmiotu uprawnionego do reprezentowania powoda oraz umowę przelewu wierzytelności na okoliczność zaciągnięcia zobowiązania przez pozwanego, które nie zostało spełnione, a wynikająca z tego wierzytelność była przedmiotem umowy przelewu wierzytelności.

W realiach rozpoznawanej sprawy, Sąd uznał, iż w przedłożonej umowie cesji z dnia 22 marca 2013r. i z załączników do tej umowy, nie została wykazana przysługująca powodowi wierzytelność wobec pozwanej. Z załącznika do umowy, który jest integralną częścią umowy nie wynika, aby wierzytelność wobec pozwanej została nabyta przez powoda, albowiem załącznik jest nieczytelny. Załączona, przez profesjonalnego pełnomocnika, kserokopia Załącznika do Protokołu Przekazania Wierzytelności z dnia 14 czerwca 2013r. objętych Porozumieniem z dnia 13 czerwca 2013r.zawartm pomiędzy (...) Sp. z o.o. a (...) na podstawie Umowy Ramowej Przelewu Wierzytelności z dnia 22 marca 2013r. / k. 20 – 22 / jest nieczytelna i niepodobna ustalić jej treści. Powód przedstawił wezwanie do zapłaty, adresowane do pozwanej, powołując się, że zostało ono doręczone pozwanej, jednak nie tylko nie załączył dowodu doręczenia tych przesyłek, ale nawet dowodu nich wysłania na adres pozwanej. W tym miejscu podkreślić należy, że strona powoda jest reprezentowana przez zawodowego pełnomocnika i w konsekwencji nie może powoływać się przed sądem na dokumenty, które nie zostały przedstawione w oryginalne lub w kserokopiach poświadczonych za zgodność przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub radcą Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

W ocenie Sądu, w rozpoznawanej sprawie, przedstawiona umowa oraz załączniki do pozwu, nie zawierają dowodu, że wierzytelność w stosunku do pozwanej została nabyta przez powoda, co bezspornie stanowi warunek konieczny, skutkujący nabyciem wierzytelności w rozumieniu art. 509 k.c. Powód tym samym nie udowodnił swojego roszczenia, a w kontradyktoryjnym procesie cywilnym nie jest rzeczą Sądu poszukiwanie dowodów na potwierdzenie okoliczności podnoszonych przez strony postępowania.

Reasumując, należy stwierdzić, że na podstawie przedłożonych przez powoda dokumentów, nie można ustalić przejścia na powoda wierzytelności (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. względem pozwanej. Z przedstawionych dokumentów wynika jedynie, iż (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. wystawiła na nazwisko pozwanej faktury o numerach: (...) / k. 24 / opiewającą na kwotę 312,72zł, nr (...) k.25 / opiewającą na kwotę 238,99zł, nr (...) k. 26 / opiewającą na kwotę 201,95zł oraz notę obciążeniową nr (...) k. 27 / na kwotę 2.167,32zł. Na podstawie zawartej w dniu 22 marca 2013r. umowy cesji, (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. zbyła (...) z siedzibą w W. posiadane wierzytelności. Jednakże powód reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika nie przedstawił żadnego dowodu, z którego wynikałoby, iż nabył wierzytelności wobec pozwanej A. P..

Zgodnie z art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

Jeżeli chodzi o rozkład ciężaru dowodu, to powód powinien udowodnić fakty pozytywne, które stanowią podstawę jego powództwa tj. okoliczności prawo tworzące, a pozwana, jeżeli faktów tych nie przyznaje, ma obowiązek udowodnienia okoliczności niweczących prawo powoda.

W ocenie Sądu, materiał dowodowy zgromadzony w sprawie nie dawał podstaw do uznania, ażeby zaistniały przesłanki uzasadniające obciążenie pozwaną należnościami dochodzonymi pozwem a wynikającymi z dokumentów przedstawionych Sądowi do oceny.

Mając na uwadze przedstawione powyżej okoliczności, Sąd uznał, iż powód nie udźwignął obciążającego z mocy art. 6 k.c. i art. 232 k.p.c. obowiązku dowodowego i nie udowodnił, iż pozwana jest zobowiązana do spełnienia na jego rzecz świadczenia pieniężnego i dlatego też, Sąd oddalił powództwo.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Mikulska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Łęczycy
Osoba, która wytworzyła informację:  Grzegorz Manista
Data wytworzenia informacji: