Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

X GC 941/13 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Łodzi z 2014-08-14

Sygn. akt: X GC 941/13

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 23 sierpnia 2013 roku powód Syndyk masy upadłości (...) spółki akcyjnej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w P. wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) w P. kwoty 1.066.863,65 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 9 lipca 2013 roku do dnia zapłaty oraz kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że w dniu 11 sierpnia 2010 roku działając
w ramach konsorcjum z (...) zawarł z pozwanym umowę o roboty budowlane na wykonanie inwestycji pn. (...) O dnia 14 grudnia 2012 roku powód znajduje się w upadłości likwidacyjnej. W dniu 14 stycznia 2013 roku powód za zgodą sędziego komisarza odstąpił od umowy zawartej z pozwanym. W konsekwencji powyższego w dniu 27 maja 2013 roku strony sporządziły dokument wzajemnego rozliczenia wykonanych do dnia 14 stycznia 2013 roku, a niezafakturowanych robót, ustalając, że wartość tych robót wynosi kwotę 987.836,71 złotych netto. Zgodnie z treścią przedmioto­wego porozumienia powód wystawił pozwanemu fakturę vat nr 0052/06/2013 opiewającą na uzgodnioną wartość wykonanych, a niezafakturowanych robót, w kwocie 1.066.836,65 złotych brutto. Pozwany nie uiścił żądanej sumy.

(pozew k. 2-5)

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 24 września 2013 roku Sąd Okręgowy orzekł zgodnie z żądaniem pozwu.

(nakaz zapłaty k. 152)

W sprzeciwie od nakazu zapłaty pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości
i zasądzenie od powoda kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Uzasadniając swoje stanowisko w sprawie pozwany podniósł, że sporządzony przez strony dokument rozliczenia z dnia 27 maja 2013 roku, stanowiący podstawę roszczenia powoda, miał jedynie charakter rzeczowo-finansowego określenia zakresu wykonanych przez powoda do dnia 14 stycznia 2013 roku i niezafakturowanych robót. Rozliczenie to nie dawało jakiejkolwiek podstawy do wystawienia przez powoda faktury vat obejmującej wartość prac określonych w przedmiotowym dokumencie. Zgodnie bowiem z treścią zawartej przez strony umowy o roboty budowlane, wystawienie faktury vat mogło nastąpić dopiero po odbiorze przez pozwanego wykonanych przez powoda prac na podstawie protokołu wykonania i odbioru robót, które to czynności w odniesieniu do prac objętych fakturą vat nr 0052/06/2013 z dnia 7 czerwca 2013 roku nie zostały wykonane.

(sprzeciw k. 259-265)

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny w sprawie:

W dniu 11 sierpnia 2010 roku (...) spółka akcyjna z siedzibą w P., działając jako wykonawca zawarła z pozwanym (...) w P., jako zamawiającym umowę o roboty budowlane, na mocy której (...) spółka akcyjna zobowiązała się do wykonania zadania inwestycyjnego pod nazwą (...) (...) (§ 1 ust 1 umowy). Szczegółowy zakres rzeczowy robót określała dokumentacja techniczna wykonana przez Przedsiębiorstwo (...)G., wyszczególniona w załączniku nr 1 do umowy oraz Specyfikacja Istotnych W.­ków Zamówienia (§ 1 ust. 2 umowy). W § 1 ust 4 umowy ustalono, że pozostałe etapy kompleksowej realizacji zadania inwestycyjnego (...) tj. Etap I i Etap III w zakresie wykonawczym wprowadzone będą do umowy w drodze aneksów. (...) spółka akcyjna zobowiązana była do powiadomienia zamawiającego wpisem do Dziennika Budowy oraz pisemnie o gotowości wykonanych robót do odbioru końcowego. (§ 6 ust. 2 umowy). Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikowych dokonywane miały być przez zamawiają­cego z udziałem Inspektora Nadzoru na podstawie pisemnego zgłoszenia w Dzienniku Budowy w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia (§ 6 ust. 5 umowy). Zgodnie z § 6 ust. 6 umowy z czynności odbioru miał być spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, ja też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad bądź usterek. W § 9 ust. 1 strony umowy wskazały, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastę­pować będzie fakturami częściowymi za wykonanie elementów ujętych w załączniku nr 2 do umowy (Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania – sporządzony przez wykonawcę). Podstawę do rozliczenia za poszczególne etapy wymieniane w ust. 1 stanowić miał protokół wykonania i odebrania robót danego etapu podpisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy (§ 9 ust. 2 umowy). Końcowe rozliczenie nastąpić miało z fakturą końcową na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
(§ 9 ust. 3 umowy). W § 9 ust. 5 umowy strony umowy ustaliły, że faktury częściowe i za ewentualne roboty dodatkowe zapłacone zostaną w terminie 21 dni od daty ich otrzymania wraz z protokołem wykonanego etapu. Faktura końcowa wystawiona po podpisaniu końco­wego protokołu odbioru przedmiotu umowy miała zostać zapłacona w terminie 21 dni od daty otrzymania doręczenia wraz z dokumentami.

(umowa k. 17-25)

W aneksie nr (...) do umowy strony umowy uzupełniły treść umowy o § 1 pkt 5,
w którym wskazano, że wykonawca za zgodą zamawiającego realizować będzie powierzone zadanie inwestycyjne „Budynek mieszkalny wielorodzinny z zagospodarowaniem etap I i III K. (...), w ramach konsorcjum w skład, którego weszła (...) spółka akcyjna oraz Budownictwo (...) spółka akcyjna z siedzibą w P.. Strony umowy dokonały również zmiany treści § 1 pkt 1 umowy w ten sposób, ze wykonawca zobowiązał się do wykonania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budynek mieszkalny wielorodzinny
z zagospodarowaniem Nr 1 i Nr 2 (I etap) K. (...) z zastrzeżeniem wykonania
w kolejności budynku Nr (...), zaś budynku Nr (...) – po uzyskaniu zgody inwestora ( w drodze aneksu), który rozpoczęcie jego realizacji uzależnia od realnego popytu rynkowego, tj. ilości umów o budowę mieszkań.

(aneks nr (...) do umowy z dnia 11.08.2010r. k. 41-43)

Aneksem nr (...) do umowy ustalono, że rozpoczęcie realizacji budynku Nr (...)
w zakresie poziomu „zero” nastąpi w dniu 16 maja 2012 roku staraniem generalnego wyko­nawcy i w jego koszty, zaś dalszą realizację inwestor uzależnił od realnego popytu rynko­wego na budowę mieszkań.

(aneks nr (...) do umowy z dnia 11.08.2010r. k. 46-47)

Postanowieniem z dnia 14 grudnia 2012 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GUp 2/11 Sąd Rejonowy w Płocku V Wydział Gospodarczy zmienił postanowienie Sądu R.­wego w P. z dnia 6 czerwca 2011 roku o ogłoszeniu upadłości dłużnika
z możliwością zawarcia układu - na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwi­dację majątku dłużnika: (...) spółka akcyjna z siedzibą w P.. Jednocześnie Sąd powo­łał syndyka masy upadłości w osobie B. L..

(postanowienie k. 53-54)

Postanowieniem z dnia 10 stycznia 2013 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt
V GUp 2/11 Sąd Rejonowy w Płocku V Wydział Gospodarczy wyraził zgodę Syndykowi masy upadłości (...) spółki akcyjnej w upadłości likwidacyjnej na odstąpienie od zawartej przez upadłego z pozwaną (...), umowy o roboty budowlane na wykonanie inwestycji pod nazwą „Budynek Mieszkalny Wielorodzinny z zagospodarowaniem etap I i II K. (...).

(postanowienie k. 55)

W piśmie z dnia 14 stycznia 2013 roku, skierowanym do pozwanej spółdzielni, Syndyk masy upadłości (...) spółki akcyjnej w upadłości likwidacyjnej złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy o roboty budowlane zawartej przez (...) spółkę akcyjną i (...) Spółdzielnię Mieszkaniową (...) w dniu 11 sierpnia 2010 roku.

(oświadczenie k. 56)

W dniu 27 maja 2013 roku strony sporu sporządziły pisemne rozliczenie wykonania umowy z dnia 11 sierpnia 2010 roku na realizację inwestycji p.n. „Budynek mieszkalny wielorodzinny z zagospodarowaniem etap I i II K. (...) za okres wykonanych,
a niezafakturowanych prac do 14 stycznia 2013 roku. Strony ustaliły, że wartość wskazanych prac do dnia odstąpienia przez powoda od umowy, tj. 14 stycznia 2013 roku wynosi kwotę 987.836,71 złotych netto. Jednocześnie strony stwierdziły, że przedmiotowe prace zostały wykonane wyłącznie przez (...) spółkę akcyjną w upadłości likwidacyjnej, a zatem wyna­grodzenie należne jest tylko tej spółce, zaś drugi z uczestników konsorcjum (...) spółka akcyjna, nie zgłasza żadnych rodzeń z tego tytułu. Nadto z treści przedmiotowego rozliczenia wynika, że strony zgodnie ustaliły, iż (...) spółka akcyjna w upadłości likwidacyjnej wystawi, pozwanej (...) Spółdzielni (...)­kaniowej (...) fakturę vat obejmująca wartość robót wykonanych do dnia 14 stycznia 2013 roku na kwotę 987.836,71 złotych netto, którą (...) Spółdzielnia (...)­niowa zobowiązał się uregulować na rachunek (...) spółki akcyjnej w upadłości likwida­cyjnej. Integralną część rozliczenia stanowił Protokół ustalenia stopnia zaawansowania robót z dnia 14 maja 2013 roku. Przedmiotowe porozumienie zostało podpisane w imieniu strony powodowej przez Syndyka masy upadłości (...) spółki akcyjnej w upadłości likwidacyjnej, zaś w imieniu pozwanego przez prezesa zarządu spółdzielni W. O. oraz zastępcę prezesa zarządu K. M..

(rozliczenie k. 57-58, protokół ustalenia stopnia zaawansowania robót k. 59-66, zeznania świadka M. G. (1) k. 471, czas nagrania 00:04:04)

W dniu 7 czerwca 2013 roku (...) spółka akcyjna w upadłości likwidacyjnej wysta­wiła pozwanemu fakturę vat nr (...) na kwotę 987.836,71 złotych netto (1.066.836,65 złotych brutto) z terminem płatności na dzień 8 lipca 2013 roku. W treści faktury wyróżniono 3 tytuły płatności: pod pozycją nr 1 wskazano „Roboty branży elektrycz­nej Budynek mieszkalny wielorodzinny nr (...) z zagospodarowaniem etap I i II K. (...), pod pozycją nr 2 „Roboty branży budowlanej Budynek mieszkalny wieloro­dzinny nr 1 z zagospodarowaniem etap I i II K. (...), zaś pod pozycją nr 3 „Roboty branży budowlanej Budynek mieszkalny wielorodzinny nr (...) z zagospodarowaniem etap I i II K. (...). Przedmiotowy dokument został odebrany przez stronę pozwaną w dniu 17 czerwca 2013 roku.

(faktura vat nr (...) wraz ze zwrotnym poświadczeniem odbioru korespondencji k. 67 -68)

W piśmie z dnia 25 czerwca 2013 roku pozwany odmówił zapłaty kwoty wynikającej z powyższej faktury vat, wskazując, że strony w zawartym w dniu 27 maja 2013 roku poro­zumieniu określiły jedynie zakres rzeczowo-finansowy rozliczenia – nie określiły jednakże terminu płatności wzajemnych rozliczeń.

(pismo k. 71)

Z uwagi na brak zapłaty przez pozwanego żądanej przez powoda sumy, pismem z dnia 19 lipca 2013 roku Syndyk masy upadłości (...) spółki akcyjnej w upadłości likwidacyjnej wezwał pozwaną spółdzielnię do zapłaty w ciągu trzech dni od daty otrzymania wezwania wskazanej kwoty.

(wezwanie przesądowe k. 69)

W odpowiedzi strona pozwana podniosła, że nie uznaje pozycji nr 3 wskazanej na wystawionej przez powoda fakturze nr (...), gdyż roboty, których dotyczy kwestio­nowana pozycja nie zostały odebrane, zaś tylko dokument potwierdzający odbiór prac mógłby stanowić podstawę do wystawienia faktury. Ponadto pozwany stwierdził, że zgodnie z anek­sem nr 4 do umowy stron z dnia 11 sierpnia 2010 roku, wykonawca zobowiązał się rozpocząć budowę budynku nr (...) w zakresie poziomu „zero” na własny koszt i ryzyko.

(pismo k. 75-76)

Sąd dokonał ustaleń faktycznych w zakresie okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy na podstawie treści znajdujących się w aktach sprawy dokumentów, których praw­dziwość nie budziła zastrzeżeń, jak również w oparciu o zeznania świadka M. G. (2)­kowskiego, co do których brak było podstaw do odmowy przyznania im waloru wiarygodno­ści.

Sąd nie dał wiary zeznaniom pozwanego w zakresie, w jakim twierdził, że
w przeświadczeniu obu stron podpisujących porozumienie z dnia 27 maja 2013 roku, podstawą wystawienia faktury, w o której mowa w tym rozliczeniu, był - protokół odbioru robót.

Powyższa okoliczność w żaden sposób nie wynika bowiem z treści przedmiotowego dokumentu, w którym wskazano, że (...) spółka akcyjna w upadłości likwidacyjnej wystawi pozwanej spółdzielni fakturę vat obejmującą wartość wykonanych do dnia 14 stycz­nia 2013 roku robót, zaś (...) Spółdzielnia Mieszkaniowa (...) zobowią­zała się uregulować tę fakturę na rachunek spółki akcyjnej (...) w upadłości likwidacyjnej. Strony nie zawarły przy tym żadnego zastrzeżenia, iż wystawienie faktury vat musi być poprzedzone sporządzenie protokołu odbioru robót.

Sąd oddalił wnioski dowodowe strony pozwanej o dopuszczenie dowodu z opinii technicznej oraz zeznań świadka J. K. na okoliczność realizacji umowy
i oceny zaawansowania prac w budynku nr (...) i stanu technicznego obiektu, jako spóźnione, jak również z uwagi na fakt, iż wnioskowane dowody, w świetle sprecyzowanej przez stronę pozwaną tezy dowodowej, nie dotyczyły okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. Przedmiotowe dowody bowiem w zamiarze strony pozwanej nie miały dotyczyć kwestii wzajemnych rozliczeń między stronami, czy interpretacji woli stron w tym zakresie, lecz oceny stanu technicznego wykonanych robót, które to okoliczności nie miały znaczenia dla rozstrzygnięcia.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

W rozpoznawanej sprawie okolicznością niekwestionowaną przez żadną ze stron sporu był fakt zawarcia przez strony dniu 11 sierpnia 2010 roku umowy o roboty budowlane, której przedmiotem było wykonanie przez (...) spółkę akcyjną inwestycji pod nazwą „Budynek mieszkalny wielorodzinny z zagospodarowaniem etap I i II K. (...). Niesporną była również kwestia złożenia przez Syndyka masy upadłości V. spółki akcyj­nej w upadłości likwidacyjnej w dniu 14 stycznia 2013 roku oświadczenia o odstąpieniu od umowy z dnia 11 sierpnia 2010 roku. Poza zakresem sporu pozostawał również fakt podpisa­nia przez strony w dniu 27 maja 2013 roku dokumentu rozliczenia wykonanych przez powoda do dnia 14 stycznia 2013 roku, a niezafakturowanych prac, w którym strony określiły zarówno zakres prac jak i ich wartość.

Przedmiotem rozważań Sądu, a tym samym kwestią sporną była zasadność wystawie­nia przez stronę powodową faktury vat nr (...) na kwotę 987.836,71 złotych netto (1.066.863,65 złotych brutto) obejmującej wartość wykonanych,
a niezafakturowanych do dnia 14 stycznia 2013 roku prac budowlanych, a także zakres zwią­zania stron postanowieniami umowy z dnia 11 sierpnia 2010 roku.

Stosownie do treści przepisu art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. z 2012 r. poz. 1112 j.t. z późn.zm.) jeżeli w dniu ogłoszenia upadłości zobowiązania z umowy wzajemnej nie zostały wykonane w całości lub części, syndyk może wykonać zobowiązanie upadłego i zażądać od drugiej strony spełnienia świad­czenia wzajemnego lub od umowy odstąpić.

Na gruncie mniejszej sprawy Syndyk masy upadłości (...) spółki akcyjnej
w upadłości likwidacyjnej, po uprzednim uzyskaniu zgody Sędziego Komisarza pismem
z dnia 14 stycznia 2013 roku odstąpił od łączącej strony umowy o roboty budowlane z dnia 11 sierpnia 2010 roku.

W orzecznictwie i piśmiennictwie ugruntowany jest pogląd zgodnie, z którym w razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą. Skutkiem odstąpienia od umowy jest wygaśnięcie stosunku prawnego z mocą wsteczną – ex tunc i zniesienie dotych­czasowego obowiązku świadczenia. Moc wsteczna oznacz powrót do stanu jaki istniał przed zawarciem umowy. Przyjmuje się zatem, że mamy do czynienia z fikcją prawną – polegającą na przyjęciu, że umowę uważa się za niezawartą (por A. Rzetecka – Gil Komentarz do art. 395 Kodeksu cywilnego, LEX)

Zgodnie z art. 494 k.c. strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy; może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również naprawienia szkody wynikającej z niewyko­nania zobowiązania.

Na marginesie wskazać należy, iż przytoczona regulacja doznaje ograniczenia,
w sytuacji gdy oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożył syndyk masy upadłości. Stosownie bowiem do treści przepisu art. 99 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze, jeżeli syndyk odstępuje od umowy, druga strona nie ma prawa do zwrotu spełnionego świadczenia, chociażby świadczenie to znajdowało się w masie upadłości. Strona może dochodzić w postępowaniu upadłościowym należności z tytułu wykonania zobowiązania i poniesionych strat , zgłaszając te wierzytelności sędziemu komisarzowi.

Zobowiązanie do zwrotu świadczenia z umowy wzajemnej, która wygasła na skutek wykonania prawa odstąpienia od umowy, nie opiera się na umowie, lecz na ustawie, tj. na art. 494 k.c. (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca 2010r. sygn. akt I CSK 507/09, Lex nr 737243 oraz z dnia 14 listopada 2008 roku, sygn. akt V CSK 182/08, Lex nr 619662)

Strony sporu w dniu 27 maja 2013 roku, a zatem już pod złożeniu przez powoda oświadczenia o odstąpieniu od umowy z dnia 11 sierpnia 2010 roku, sporządziły pisemne rozliczenie robót wykonanych przez powoda do dnia 14 stycznia 2013 roku i do tej pory niezafakturowanych, ustalając zakres robót oraz ich wartość. W treści przedmiotowego dokumentu strony zgodnie określiły wartość powyższych prac na kwotę 987.836,71 złotych i jednocześnie wskazały, że (...) spółka akcyjna w upadłości likwidacyjnej wystawi pozwa­nej fakturę vat na podaną sumę, zaś pozwany zobowiązał się uregulować należność na rachu­nek (...) spółki akcyjnej w upadłości likwidacyjnej.

W świetle powyższego brak jest zatem podstaw do przyznania racji stronie pozwanej, jakoby warunkiem zasadności wystawienia przez powoda przedmiotowej faktury było uprzednie sporządzenia protokołu odbioru przedmiotowych prac budowlanych. Strona pozwana uzasadniała bowiem swoje twierdzenia treścią zapisu § 9 umowy z dnia 11 sierpnia 2010 roku, w którym strony ustaliły, że podstawę do rozliczenia za poszczególne etapy robót stanowić będzie protokół wykonania i odebrania robót. Jednakże z uwagi na fakt odstąpienia przez Syndyka masy upadłości (...) spółki akcyjnej w upadłości likwidacyjnej od umowy z dnia 11 sierpnia 20110 roku, powołane postanowienia umowy przestały obowiązywać. Podobnie w związku z wygaśnięciem łączącego strony stosunku prawnego, nie znajduje uzasadnienia stanowisko pozwanej dotyczące braku podstaw do żądania przez powoda zapłaty za wykonanie budynku nr (...) w zakresie jego poziomu „zero”. Stron pozwana powołu­jąc się bowiem na zapis aneksu nr (...) do umowy z dnia 11 sierpnia 2010 roku, zgodnie z którym koszty realizacji budynku nr (...) w zakresie jego poziomu „zero” miał pokryć wyko­nawca (...) spółka akcyjna w upadłości likwidacyjnej, pomięła fakt, iż skutkiem odstąpie­nia od umowy przez powoda, jest utrata mocy prawnej przywołanego postanowienia umowy.

Ponadto wskazać należy, iż rozliczenie z dnia 27 maja 2013 roku nie stanowi jedynie, jak podnosił pozwany w sprzeciwie od nakazu zapłaty, dokumentu rzeczowo- finansowego określenia zakresu robót wykonanych przez powoda do dnia 14 stycznia 2013 roku, , ale jest umową kreująca nowe zobowiązanie pozwanego wobec powoda. Przedmiotowe porozumie­nie nie tylko bowiem określa wartość robót oraz ich wykonawcę, lecz także zawiera zobowią­zanie (...) do uregulowania faktury vat nr (...) uwzględniającej wartość tych robót. Dodatkowo podnieść trzeba, że załącz­nikiem do przedmiotowego dokumentu rozliczenia z dnia 27 maja 2013 roku, stanowiącym jego integralną część, był Protokół ustalenia stopnia zaawansowania robót z dnia 14 maja 2013 roku, który w sposób szczegółowy precyzował zakres poszczególnych robót wykona­nych przez stronę powodową, jak i ich wartość. Dokument ten został podpisany przez Inspektorów Nadzory z branży budowlanej i sanitarnej bez żadnych zastrzeżeń. Brak zatem jakichkolwiek podstaw do uznania za wiarygodne twierdzeń strony pozwanej, jakoby zapłata za wykonane prace miała nastąpić dopiero po dodatkowej wycenie prac budowlanych pod względem ich wartości technicznej.

Mając na względzie powyższe Sąd uznając powództwo za uzasadnione, zasądził od pozwanego (...) Spółdzielni Mieszkaniowej na rzecz powoda Syndyka masy upadłości (...) spółki akcyjnej w upadłości likwidacyjnej żądaną w pozwie należność za wykonane roboty budowlane w kwocie 1.066.863,65 złotych.

O odsetkach ustawowych Sąd orzekł w oparciu o przepis art. 481 § 1 k.c. zasądzając je zgodnie z żądaniem pozwu od dnia następnego po dniu, w którym upływał termin płatności faktury vat nr (...), tj. od 9 lipca 2013 roku do dnia zapłaty.

Na podstawie art. 98 § 1 k.p.c. Sąd zasądził od pozwanego, jako strony przegrywają­cej spór w niniejszej sprawie, na rzecz powoda kwotę 7.217,00 złotych tytułem zwrotu kosz­tów procesu. Na przedmiotową sumę złożyła się kwota 7.200,00 złotych z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (§ 6 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu {Dz. U. z 2013r. poz. 490 j.t.}) oraz kwota 17,00 złotych z tytułu opłata skarbowej od pełnomocnictwa.

W oparciu o przepis art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądo­wych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2005r. Nr 167 poz. 1398 z późn.zm.) Sąd nakazał ścią­gnąć od pozwanego (...) na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 53.344,00 złotych tytułem nieziszczo­nych kosztów sądowych.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Tomasz Ruda
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Łodzi
Data wytworzenia informacji: