Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV Cz 443/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Słupsku z 2013-08-08

Sygn. akt IV Cz 443/13

POSTANOWIENIE

Dnia 8 sierpnia 2013 r.

Sąd Okręgowy w Słupsku, IV Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Andrzej Jastrzębski

Sędziowie: SO Elżbieta Jaroszewicz (spr.)

SO Jolanta Deniziuk

po rozpoznaniu w dniu 8 sierpnia 2013 r. w Słupsku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa K. S.

przeciwko małoletniej K. B.

o obniżenie alimentów

na skutek zażalenia powoda na postanowienie Sądu Rejonowego w Lęborku VIII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich w Bytowie

z dnia 14 czerwca 2013 r., sygn. akt VIII RC 144/13

postanawia:

oddalić zażalenie.

IV Cz 443/13

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 14 czerwca 2013 roku Sąd Rejonowy w Lęborku VIII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich w Bytowie umorzył postępowanie w sprawie z powództwa K. S.o obniżenie alimentów.

W uzasadnieniu wskazał, że na rozprawie w dniu 14 czerwca 2013 roku powód K. S. cofnął powództwo i wniósł o umorzenie postępowania, na co strona pozwana wyraziła zgodę.

W dniu 21 czerwca 2013 roku K. S. zaskarżył powyższe orzeczenie zażaleniem podnosząc, że alimenty, jakie ma płacić na rzecz małoletniej córki K. B. są zbyt wysokie w sytuacji, gdy on sam ma problemy ze znalezieniem pracy.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 203 § 1 k.p.c., pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia - aż do wydania wyroku. W myśl natomiast art. 203 § 2 k.p.c. pozew cofnięty nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa. Na żądanie pozwanego powód zwraca mu koszty, jeżeli sąd już przedtem nie orzekł prawomocnie o obowiązku ich uiszczenia przez pozwanego. Z kolei art. 203 § 4 k.p.c. stanowi, że sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa.

W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że do czasu rozpoczęcia rozprawy, do cofnięcia powództwa wystarcza złożenie przez powoda oświadczenia w tym przedmiocie. Jednakże na dalszym etapie postępowania powód może cofnąć pozew, tylko jeśli oświadczy, że zrzeka się (rezygnuje) roszczenia, albo jeżeli pozwany wyrazi zgodę na cofnięcie pozwu (Komentarz do art. 203 Kodeksu postępowania cywilnego. P. Telenga – za pośrednictwem Systemu Informacji Prawnej Lex).

W niniejszej sprawie powód złożył oświadczenie o cofnięciu powództwa podczas rozprawy w dniu 14 czerwca 2013 roku. Pozwana zaś wyraziła na to zgodę. Zdaniem Sądu Okręgowego ustalone w sprawie okoliczności nie dawały podstaw do uznania, że cofniecie powództwa było w niniejszej sprawie sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego albo zmierzało do obejścia prawa.

Z tego też względu wydanie wyroku stało się w rozpoznawanej sprawie zbędne i w świetle art. 355 § 1 k.p.c. skutkowało umorzeniem postępowania.

Mając powyższe na uwadze, Sąd Okręgowy w pełni podzielił stanowisko Sądu Rejonowego zaprezentowane w treści skarżonego orzeczenia i uznał zażalenie powoda za bezzasadne.

Z uwagi na powyższe Sąd II instancji, na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c., oddalił zażalenie.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Janeczek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Słupsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Andrzej Jastrzębski,  Jolanta Deniziuk
Data wytworzenia informacji: