Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1246/18 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Giżycku z 2019-05-07

Sygn. akt I C 1246/18 upr.

POSTANOWIENIE

Dnia 7 maja 2019 r.

Sąd Rejonowy w Giżycku I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Janusz Supiński

Protokolant:

Katarzyna Kucharska

po rozpoznaniu w dniu 7 maja 2019 r. w Giżycku na rozprawie

sprawy z powództwa (...) (...) z siedzibą w W.

przeciwko R. W.

o zapłatę

postanawia:

1.  Postępowanie umorzyć.

2.  Zasądzić od pozwanej R. W. na rzecz powoda (...) (...) z siedzibą w W. kwotę 317,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt. I C 1246/18 upr.

UZASADNIENIE

Pismem wniesionym do tut. Sądu w dniu 30.04.2019 r. pełnomocnik powoda oświadczył, iż cofa pozew w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie domagał się zasądzenia kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Zgodnie z art. 203 § 1 k.p.c. pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia - aż do wydania wyroku. Natomiast z § 4 tego artykułu wynika, iż sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa.

Mając na uwadze, że powód skutecznie cofnął pozew, okoliczności zaś niniejszej sprawy wskazują, że cofnięcie to nie jest sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego i nie zmierza do obejścia prawa, w oparciu o art. 355 § 1 k.p.c. należało umorzyć postępowanie, o czym orzeczono jak w pkt I sentencji.

Na mocy art. 203 § 2 k.p.c. na żądanie pozwanego powód zwraca mu koszty, jeżeli sąd już przedtem nie orzekł prawomocnie o obowiązku ich uiszczenia przez pozwanego. Zwrot kosztów procesu w wypadku cofnięcia pozwu obciąża zatem co do zasady powoda. Odstępstwo od tej zasady dopuszczalne jest, gdy powód wykaże, że wystąpienie z powództwem było niezbędne dla celowego dochodzenia praw lub celowej obrony z uwzględnieniem okoliczności istniejących w dacie wytoczenia powództwa.

W realiach niniejszej sprawy pozwana zaspokoiła roszczenie powoda po wniesieniu pozwu i doręczeniu go pozwanej, co skutkowało cofnięciem pozwu. Uznać zatem należy, że powód podjął skuteczne działania zmierzające do zaspokojenia roszczenia, co czyniłoby ewentualne obciążanie go kosztami postępowania na rzecz pozwanej całkowicie bezzasadnymi.

Uznając zatem stronę cofającą pozew za wygrywającą proces w rozumieniu art. 98 k.p.c. należało zasądzić na rzecz powódki poniesione przez nią koszty, na które składała się kwota 30 zł tytułem opłaty sądowej od pozwu, 270 zł tytułem wynagrodzenia pełnomocnika, zgodnie z § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U.2018.265) oraz kwota 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. Mając powyższe na względzie orzeczono jak w pkt II sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Justyna Kurzynowska-Lubecka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:  Janusz Supiński
Data wytworzenia informacji: