Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
3158

I C 1965/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-10-13

Data publikacji: 2017-12-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1965/16 UZASADNIENIE wyroku z dnia 26 września 2017 roku A. L. w pozwie z dnia 31 sierpnia 2016r. (data nadania w urzędzie pocztowym) wniosła o zasądzenie od pozwanego C. Towarzystwa (...) z siedzibą w W. kwoty 4.548,13 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 30 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty, oraz zasądzenie od pozwanego na rzecz strony powodowej kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm prawem przepisanych. W uzasadnieniu pozwu wskazano, że
Czytaj więcej»

I C 1965/16

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-09-26

Data publikacji: 2017-12-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1965/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 września 2017 r. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Rola Protokolant: Michał Zduńczyk po rozpoznaniu w dniu 26 września 2017 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa A. L. przeciwko C. Towarzystwo (...) spółki akcyjnej V. (...) z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego C. Towarzystwo (...) spółki akcyjnej V. (...) z siedzibą w W.
Czytaj więcej»

I C 1100/09

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-09-29

Data publikacji: 2017-12-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1100/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 września 2017r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Anna Lipińska Protokolant: Magdalena Szymańska po rozpoznaniu w dniu 19 września 2017 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa J. H. przeciwko 1) Skarbowi Państwa - Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, 2) Skarbowi Państwa - Dyrektorowi Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA w W. o zapłatę I. oddala pow
Czytaj więcej»

I C 1100/09

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-10-14

Data publikacji: 2017-12-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1100/09 UZASADNIENIE wyroku z dnia 29 września 2017 r. Powód J. H. w ostatecznie sprecyzowanym żądaniu pozwu domagał się zasądzenia na jego rzecz solidarnie od Skarbu Państwa – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Skarbu Państwa - Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA w W. kwoty 4 410,06 zł. wraz z odsetkami liczonymi od kwoty 3 600 zł. od dnia 30 czerwca 2003 r. oraz od kwoty 810 zł. od dnia 28 grudnia 2006 r. z tytułu bezpodstawnego i nieuzasadnionego wyegzekwo
Czytaj więcej»

I Ns 1166/14

postanowienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-03-21

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 1166/14 POSTANOWIENIE Dnia 21 marca 2017 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Magdalena Hemerling Protokolant Mateusz Rutkowski po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2017 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z wniosku G. C. z udziałem S. S. i T. S. o zniesienie współwłasności postanawia: I ustalić, że wnioskodawczyni G. C. i uczestnik S. S. są współwłaścicielami w udziałach ½ (jedna druga) zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej dz
Czytaj więcej»

I Ns 872/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-06-20

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

I Ns 872/14 Uzasadnienie postanowienia z 24 maja 2016 r. A. D. domagał się zniesienia współwłasności lokalu stanowiącego odrębny przedmiot własności poprzez przyznanie go współwłaścicielce ze spłatą w kwocie 200 000 zł oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie ponad udział w kwocie 155 000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia złożenia wniosku. Uczestniczka podniosła własne roszczenia, domagając się uwzględnienia poniesionych nakładów i wydatków, niespłaconych kwot wcześniejszych spłat, powoł
Czytaj więcej»

I Ns 872/14

postanowienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-05-24

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

I Ns 872/14 W. , 24 maja 2016 r. POSTANOWIENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w W. I Wydział Cywilny W składzie (...) : SSR Piotr Bednarczyk Protokolant: Andrzej Zienkiewicz Po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2016 r. w Warszawie na rozprawie Sprawy z wniosku A. D. Z udziałem E. D. o zniesienie współwłasności 1 Znosi współwłasność lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem (...) w budynku przy ul. 1 sierpnia 40a w W. , dla którego to lokalu prowadzona jest księga wieczysta (...) , w ten sposób, że: a Pra
Czytaj więcej»

I Ns 1254/14

postanowienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-02-23

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 1254/14 POSTANOWIENIE Dnia 23 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w W. Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Paweł Szymański Protokolant: Kamila Kasprzak po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2015 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z wniosku A. C. i I. C. o zniesienie współwłasności postanawia: I ustalić, że A. C. i I. C. są współwłaścicielami nieruchomości gruntowej położonej w W. przy ulicy (...) , składającej się z działek o numerach ewidencyjnyc
Czytaj więcej»

VI Nsm 315/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-10-05

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: 1. wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnią A.K.urodzoną (...)roku powierzyć matce M.P.ograniczając władzę rodzicielską ojca R.K.do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka w zakresie edukacji, leczenia, planowanych zabiegów medycznych, wyboru wyznania, wyjazdów zagranicznych powyżej 2 tygodni, ustalając że dziecko ma miejsce zamieszkania u matki, 2. władzę rodzicielska obojga rodziców ograniczyć ponadto przez nadzór kuratora sądowego, którego zobowiązać do składania sprawozdań 1 raz na 3 miesiące, 3. uchylić ugodę zawartą 30.06.2015 r. przed mediatorem Fundacja (...), zatwierdzoną przez tutejszy Sąd w sprawie VI Nsm 559/15, 4. ustalić, że R.K.będzie się spotykał z małoletnią córką A.K.w następujący sposób : A) w czasie roku szkolnego : --w każdy pierwszy i trzeci weekend miesiąca od soboty godzina 10.00 do niedzieli godzina 15.00 z nocowaniem u ojca, poczynając od listopada 2017r. --w każdą środę będzie odbierał córkę z przedszkola o godzinie 15.00 i odprowadzał do domu matki o godzinie 18.00, -- spędzi z córką 4 godziny w dniu jej urodzin po odebraniu jej z przedszkola, -- spędzi z córką każdy drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy od godziny 10.00 rano oraz następny dzień do godziny 18.00 z nocowaniem w tym czasie u ojca, B) w czasie wakacji spędzi z córką 15 dni z tym, że podział i sposób spędzania tego czasu strony zobowiązane są ustalić wspólnie na piśmie z udziałem kuratora do końca marca każdego roku kalendarzowego, 5. oddalić wnioski w pozostałym zakresie, 6. pozostawić strony przy poniesionych kosztach zastępstwa procesowego, 7. kosztami postępowania obciążyć strony po połowie i nakazać pobrać od M.P. i od R.K. po 93,69 zł (dziewięćdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt dziewięć groszy) tytułem pokrycia kosztów udziału kuratora przy kontaktach w dniu 24 września 2016 roku.
POSTANOWIENIE Dnia 5 października 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie VI Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Barbara Ciwińska Protokolant : Joanna Piwowarska po rozpoznaniu w dniu 5 października 2017 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z wniosku R. K. (1) z udziałem M. P. o ustalenie miejsca pobytu małoletniej A. K. oraz o ograniczenie władzy rodzicielskiej matki nad małoletnią A. K. oraz z wniosku M. P. o powierzenie jej wykonywania władzy
Czytaj więcej»

IX GC 3292/15

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-10-11

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Odpowiedzialność z art. 299 k.s.h. ma charakter odszkodowawczy (...). Od wierzytelności odszkodowawczej mogą być stosownie do dyspozycji treść art. 481 k.c. dochodzone odsetki ustawowe za opóźnienie, które stają się wymagalne od dnia następnego kiedy roszczenie stało się wymagalne. Roszczenie odszkodowawcze staje się zaś wymagalne niezwłocznie po wezwaniu członka zarządu do zapłaty sumy zobowiązania, którego egzekucja przeciwko spółce okazała się bez skuteczna. termin spełnienia świadczenia przez członka zarządu nie jest bowiem oznaczony, ani nie wynika z właściwości zobowiązania, to oznacza że zgodnie z art. 455 k.c. wymagalność roszczenia zależy od skutecznego wezwania dłużnika do zapłaty. Skapitalizował odsetki, mogą być objęte dochodzonym odszkodowaniem jeśli tylko zostaną zsumowane i wyrażone kwotowo. W niniejszej sprawie powód nie przedstawił dowodu na to. iż wzywał pozwanego do zapłaty odszkodowania. Dlatego też sąd przyjął, ze termin wymagalności roszczenia należy ustalić mając m.in. na uwadze datę doręczenia pozwanemu pozwu w którym powód sformułował swoje roszczenie, oraz datę sporządzenia odpowiedzi na pozew, a zatem ustalenia momentu, kiedy z całą pewnością pozwany zapoznał się z żądaniem powoda. Mając powyższe na uwadze Sąd wziął ustalił, że roszczenia powoda stało się wymagalne dzień przed sporządzeniem odpowiedzi na pozew (data pisma) i od daty sporządzenia odpowiedzi na pozew - należy liczyć opóźnienie pozwanego.
IX GC 3292/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 11 października 2016 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie IX Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodnicząca: SSR Justyna Stalewska Protokolant : Marta Czupryńska po rozpoznaniu w dniu 27 września 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. przeciwko S. U. o zapłatę 1. zasądza od pozwanego S. U. na rzecz powoda (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. kw
Czytaj więcej»