Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
4294

VII P 42/12

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2013-03-27

Data publikacji: 2015-12-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Pamiętając o ciążącym na powodzie ciężarze dowodowym, należy stwierdzić, że powód nie wykazał rzeczywistej straty, spowodowanej sprzedażą samochodu przez pozwanego. Nie ulega wątpliwości, ze pozwany pracownik sprzedał w imieniu powoda samochód, za który to powodowa spółka zmuszona była zapłacić producentowi pojazdu. Powód uważa, że pozwany (...)
Sygn. akt VII P 42/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 marca 2013 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział VII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Jakub Gontarek Protokolant: Marta Hryciuk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 marca 2013r. w W. sprawy z powództwa: (...) S.A. w W. przeciwko: M. P. o: odszkodowanie: oddala powództwo.
Czytaj więcej»

VII P 38/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-06-13

Data publikacji: 2018-08-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: (...) niezasadne jest powództwo o ustalenie istnienia w przeszłości stosunku pracy, jeżeli celem powoda jest zapewnienie sobie świadczeń emerytalno- rentowych (art. 189 k.p.c.). W orzeczeniu z dnia 4 listopada 1971 r., (sygn. akt I PR 344/71 OSNCP 1972 r. 5 poz. 89) Sąd Najwyższy uznał, że postanowienie sądowe o ustalenie (art. 189 k.p.c.) (...)
Sygn. akt VII P 38/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Małgorzata Nożykowska Ławnicy: J. K. , R. M. Protokolant: Małgorzata Wadoń po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2017 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa J. R. przeciwko Ministerstwu Obrony Narodowej w W. o ustalenie stosunku pracy 1 oddala powództwo, 2 odstępuje od obcią
Czytaj więcej»

VII P 42/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2013-03-27

Data publikacji: 2018-09-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Pamiętając o ciążącym na powodzie ciężarze dowodowym, należy stwierdzić, że powód nie wykazał rzeczywistej straty, spowodowanej sprzedażą samochodu przez pozwanego. Nie ulega wątpliwości, ze pozwany pracownik sprzedał w imieniu powoda samochód, za który to powodowa spółka zmuszona była zapłacić producentowi pojazdu. Powód uważa, że pozwany (...)
UZASADNIENIE Pozwem z dnia 17 marca 2011 r. (...) Sp. z o.o. w W. wystąpił przeciwko M. P. z roszczeniem o zasądzenie od pozwanego odszkodowania w wysokości 10.479 zł tytułem odpowiedzialności materialnej zgodnie z art. 114 k.p. w zw. z art. 119 k.p. wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia powództwa do dnia zapłaty, oraz o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych. Uzasadniając swoje roszczenie powód zaznaczył,
Czytaj więcej»

VII P 88/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-10-05

Data publikacji: 2018-06-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Zgodnie z art. 108 par 1 k.p., za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować karę (...)
Sygn. akt VII P 88/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 października 2017 r. Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Małgorzata Nożykowska Protokolant: Maciej Przesmycki po rozpoznaniu w dniu 5 października 2017 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa D. F. przeciwko Zespołowi (...) W. w W. o uchylenie kary porządkowej 1 odmawia odrzucenia pozwu; 2 oddala powództwo. UZASADNIENIE Pozw
Czytaj więcej»

VII P 127/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-08-11

Data publikacji: 2017-11-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: ocena przez sąd, czy nastąpiło przejście części zakładu pracy (jednostki gospodarczej) na nowego pracodawcę, w sytuacji, w której nowy usługodawca przejął usługi od poprzedniego usługodawcy wykonującego je na rzecz podmiotu zamawiającego usługę, wymaga ustalenia, czy przejmowana część zakładu pracy (jednostka gospodarcza) zachowała tożsamość, (...)
Sygn. akt VII P 127/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 sierpnia 2016r. Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Nożykowska Ławnicy: Małgorzata Cieślawska, Maria Królikowska Protokolant: Maciej Przesmycki po rozpoznaniu w dniu 28 lipca 2016 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa E. M. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w (...) spółka z ograniczoną o
Czytaj więcej»

VII P 144/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-06-26

Data publikacji: 2018-03-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Pracodawca nie zachował zawitego terminu do rozpoznania złożonego w terminie sprzeciwu pracownika i w związku z tym kara porządkowa nałożona na powoda został uznana za niebyłą z mocy samego prawa a skutkiem tego jest usunięcie z akt osobowych zawiadomienia o ukaraniu wraz z dokumentami dotyczącymi tego zawiadomienia.
Sygn. akt VII P 144/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Magdalena Szymańska Protokolant: Małgorzata Wadoń po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2017 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa S. T. przeciwko Komendzie Głównej Policji w W. o usunięcie dokumentów z akt osobowych orzeka: 1 nakazuje pozwanej Komendzie Głównej Policji w
Czytaj więcej»

VII P 219/10

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2013-05-09

Data publikacji: 2014-12-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: stosownie do art. 52 par. 2 kp w zw. z art. 52 par2 kp pracownik jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia w ciągu miesiąca od uzyskania wiedzy o okoliczności uzasadniającej taką decyzję
Sygn. akt VII P 219/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 maja 2013 roku Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w W. VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Marcin Soćko Protokolant: Kamila Oklesińska po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa E. S. przeciwko Zespołowi Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (...) sp. z o.o. w W. o odszkodowanie 1 powództwo oddala; 2 zasądza od powódki E. S. na rz
Czytaj więcej»

VII P 224/17

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2019-05-16

Data publikacji: 2020-06-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Stosownie do ugruntowanego dorobku orzecznictwa Sądu Najwyższego nie wywiązywanie się przez pracodawcę z obowiązku terminowej zapłaty choćby części należnego wynagrodzenia stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika, uprawniające do rozwiązania przez niego umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Zgodnie z (...)
Sygn. akt VII P 224/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 maja 2019r. Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodnicząca: SSR Małgorzata Nożykowska Ławnicy: J. K. , M. N. Protokolant: Katarzyna Bajger po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2019 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości G. przeciwko Ł. C. o odszkodowanie 1 oddala powództwo
Czytaj więcej»

VII P 240/10

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-12-16

Data publikacji: 2017-12-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: (...) polski system prawny nie przewiduje przymusu zawierania umów o pracę zezwalając stronom na swobodne podejmowanie decyzji co do tego jaki charakter ma mieć ich współpraca, która może nastąpić w ramach umowy quasi zlecenia, umowy o dzieło, umowy nienazwanej czy też w ramach stosunku pracy, który również może przybrać różne formy.
Sygn. akt VII P 240/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 grudnia 2014r. Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Nożykowska Ławnicy: E. B. , M. N. Protokolant: Dominika Lara po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2014 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa J. O. (1) przeciwko A. S. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Agencja (...) - K. prowadzącej działalność gospod
Czytaj więcej»

VII P 292/11

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2013-01-21

Data publikacji: 2014-04-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: pozorna likwidacja stanowiska pracy nie uzasadnia wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony
Sygn. akt VII P 292/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 stycznia 2013 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w W. , VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Grzegorz Kochan Ławnicy B. Ś. , M. N. Protokolant Maria Brejtkopf po rozpoznaniu w dniu 09 stycznia 2013 r. w Warszawie sprawy z powództwa T. K. przeciwko (...) . PL (...) z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. o odszkodowanie I zasądza od (...) . PL (...) z ograniczoną odpowiedzialnoś
Czytaj więcej»