Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
3107

VII P 2064/10

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2013-06-12

Data publikacji: 2014-12-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Pracownik, który rozwiązał umowę w trybie art. 55par. 1 ze zn. 1 kp z powodu nie poinformowania go o zmianie warunków umowy o pracę na piśmie nie może następnie żądać odszkodowania z tegoż powodu, skoro przed złożeniem oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia wyraził zgodę na zmianę warunków pracy w formie ustnego porozumienia (...)
Sygn. akt VII P 2064/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 czerwca 2013 r. Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w W. VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Magdalena Szymańska Ławnicy: E. B. I. R. Protokolant: Monika Chaturvedi po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2013 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa A. S. przeciwko (...) Sp z o.o. w W. o odszkodowanie orzeka: I zasądza od pozwanego (...) sp. z o.o. w W. na rzecz powódki A. S.
Czytaj więcej»

VII P 2191/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-07-28

Data publikacji: 2017-05-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Przepisy prawa pracy zastrzegają formę pisemną dla umowy o zakazie działalności konkurencyjnej pod rygorem nieważności, okoliczności niniejszej sprawy nie pozwalają jednak stwierdzić, jakoby udzielenie zgody na podjęcie działalności konkurencyjnej w formie innej niż pisemna stanowiło o nieważności tej czynności prawnej. Należy zaznaczyć, że (...)
Sygn. akt VII P 2191/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lipca 2015r. Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w W. VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Nożykowska Protokolant: Maciej Przesmycki po rozpoznaniu w dniu 27 lipca 2015 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa K. L. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o odszkodowanie z umowy o zakazie konkurencji i wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka zarząd
Czytaj więcej»

VII U 196/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-08-04

Data publikacji: 2017-11-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W ocenie Sądu nie ma podstaw do zastosowania art. 49 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa , gdyż nie jest prawdą aby niezdolność do pracy powstała u odwołującej przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego. Nie ulega (...)
Sygn. akt VII U 196/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 sierpnia 2016r. Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Nożykowska Protokolant: Maciej Przesmyki po rozpoznaniu w dniu 26 lipca 2016 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z odwołania A. O. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w W. o zasiłek chorobowy na skutek odwołania A. O. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń
Czytaj więcej»

VII U 408/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-08-30

Data publikacji: 2017-11-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych nie będących pracownikami określa art. 48 ustawy, który w ust. 2 zawiera odesłanie do art. 36 ust. 2-4, art. 38 ust. 1, art. 42, 43 i 46.Jak wynika z art. 48 ust. 1 podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem stanowi przeciętny (...)
Sygn. akt VII U 408/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 sierpnia 2016r. Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Nożykowska Protokolant: Maciej Przesmycki po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z odwołania A. B. (1) przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w W. o zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy na skutek odwołania A. B.
Czytaj więcej»

VII U 554/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-07-27

Data publikacji: 2017-11-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: przesłanka pouczenia osoby pobierającej świadczenie o okolicznościach powodujących ustanie prawa do tych świadczeń realizuje się wyłącznie w przypadku świadczeń których wypłata następuje na mocy pisemnej decyzji organu rentowego, która jest następnie doręczana osobie ubezpieczonej. W przypadku zasiłku chorobowego wypłacanego przez płatnika ( (...)
Sygn. akt VII U 554/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie : Przewodniczący: SSR Marcin Soćko Protokolant: Kamila Bidzińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 lipca 2016 r. w W. sprawy z odwołania J. G. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych III Oddziału w W. z dnia 11 sierpnia 2015 r. znak (...) o zasiłek chorobowy I zmienia zaskarżoną decyzję w ten tylko sposób,
Czytaj więcej»

VIII GC 409/12

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2013-06-20

Data publikacji: 2014-08-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VIII GC 409/12 par WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 czerwca 2013 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w W. Sąd Gospodarczy w Wydziale VIII Gospodarczym w składzie: Przewodniczący SSR Edyta Bronowicka Protokolant Aneta Łozowska po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2013 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki z o.o. w W. przeciwko (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowo – akcyjnej w W. w likwidacji o zapłatę I Zasądza od pozwanego
Czytaj więcej»

VIII GC 409/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2013-07-05

Data publikacji: 2014-08-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VIII GC 409/12 UZASADNIENIE W dniu 29 grudnia 2011 r. powódka (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. (dalej: (...) sp. z o.o. w W. ) wniosła pozew przeciwko (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w W. (dalej: (...) sp. z o.o. S.K.A. w W. ), żądając zasądzenia kwoty 24 750,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia złożenia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztami procesu, w tym kosztami zastępstwa procesowego wedle norm przy
Czytaj więcej»

VIII GC 588/12

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2013-10-02

Data publikacji: 2014-06-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VIII GC 588/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 02 października 2013 r. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w W. Sąd Gospodarczy VIII Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący SSR Patrycja Czyżewska Protokolant Monika Ostrowska po rozpoznaniu w dniu 24 września 2013 roku w Warszawie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. przeciwko Przedsiębiorstwu Produkcyjno Handlowo Usługowemu (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W
Czytaj więcej»

VIII GC 588/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2013-10-21

Data publikacji: 2014-06-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VIII GC 588/12 UZASADNIENIE Pozwem wniesionym do tutejszego Sądu w dniu 28 lipca 2011 r. powód (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K. wniósł o zasądzenie od pozwanego Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. kwoty 17.934,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 25 sierpnia 2009 r. do dnia zapłaty. Jednocześnie powód wniósł o zasądzenie od pozwanego kosztów procesu według norm przepisanych, w tym kosztów z
Czytaj więcej»

VIII GC 687/12

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2013-06-12

Data publikacji: 2014-05-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VIII GC 687/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 czerwca 2013 r. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w W. Sąd Gospodarczy VIII Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący SSR Patrycja Czyżewska Protokolant Robert Bartosiak po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2013 roku w Warszawie sprawy wniesionej w dniu 16 lutego 2012 r. z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w B. przeciwko (...) spółce akcyjnej w W. o zapłatę I oddala powództwo w całości; I
Czytaj więcej»