Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
5182

VI RNs 405/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-12-30

Data publikacji: 2016-01-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: oddalić wniosek o wyrażenie zgody na umieszczenie w dps
UZASADNIENIE A. H. działając jako opiekun prawny całkowicie ubezwłasnowolnionego syna H. H. (1) ur. (...) wniosła o wyrażenie zgody na umieszczenie go w domu pomocy społecznej z uwagi na jego niepełnosprawność intelektualną i nie możliwość samodzielnego funkcjonowania bez pomocy opiekuna. Uczestnik postępowania R. H. ojciec ubezwłasnowolnionego przyłączył się do wniosku. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: H. H. (1) ur. (...) ma 20 lat. Został ubezwłasnowolniony postanowieniem Sądu Okręgoweg
Czytaj więcej»

VI RNs 852/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-04-21

Data publikacji: 2016-06-01

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: zobowiązać uczestnika do podjęcia leczenia
POSTANOWIENIE Dnia 21 kwietnia 2016 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w W. VI Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie : Przewodniczący : SSR Barbara Ciwińska Protokolant: Izabela Katryńska po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2016 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z wniosku Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. W. z udziałem M. P. o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu postanawia: 1 zobowiązać M. P. urodzonego (...) zamieszkałego w W. , ul. (...) do zac
Czytaj więcej»

VII P 7/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-05-04

Data publikacji: 2016-03-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: okoliczność, iż wykonywania obowiązków zleceniobiorcy nie różniło się od pracy wykonywanej przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, nie mogą mieć przeważającego znaczenia w sytuacji, gdy między stronami przeważają cechy stosunku cywilnoprawnego
Sygn. akt VII P 7/14 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 31 grudnia 2013 r. ( data nadania k. 2-5) powódka J. B. wniosła o ustalenie istnienia stosunku pracy ze spółką (...) sp. z o.o z siedzibą w P. od dnia 7 maja 2012 r. wbrew zawartym pomiędzy stronami trzech umów zlecenia. Powódka wniosła również o zasądzenie od pozwanej kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu powódka wskazała, iż zawarła z pozwaną trzy umowy zlecenia w celu świadczenia prz
Czytaj więcej»

VII P 21/12

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-07-23

Data publikacji: 2016-03-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: pozwany pracownik nie może bronić się zarzutem, że nie popełnił przestępstwa, za które wcześniej został skazany prawomocnym wyrokiem wydanym w postępowaniu karnym, ani też że przestępstwem tym nie wyrządził pracodawcy szkody. Związanie dotyczy ustalonych w sentencji wyroku znamion przestępstwa, a także okoliczności jego popełnienia, (...)
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 23 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w W. VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Alicja Paplińska Protokolant: Małgorzata Wadoń po rozpoznaniu 21 lipca 2015 r. na rozprawie sprawy z powództwa (...) Zespołu Publicznych Zakładów (...) przeciwko B. K. o zapłatę I zasądza od pozwanej B. K. na rzecz powoda (...) Zespołu Publicznych Zakładów (...) kwotę 25 520 (dwadzieścia pięć tysięcy pięćset dwadzi
Czytaj więcej»

VII P 38/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-06-13

Data publikacji: 2018-08-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: (...) niezasadne jest powództwo o ustalenie istnienia w przeszłości stosunku pracy, jeżeli celem powoda jest zapewnienie sobie świadczeń emerytalno- rentowych (art. 189 k.p.c.). W orzeczeniu z dnia 4 listopada 1971 r., (sygn. akt I PR 344/71 OSNCP 1972 r. 5 poz. 89) Sąd Najwyższy uznał, że postanowienie sądowe o ustalenie (art. 189 k.p.c.) (...)
Sygn. akt VII P 38/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Małgorzata Nożykowska Ławnicy: J. K. , R. M. Protokolant: Małgorzata Wadoń po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2017 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa J. R. przeciwko Ministerstwu Obrony Narodowej w W. o ustalenie stosunku pracy 1 oddala powództwo, 2 odstępuje od obcią
Czytaj więcej»

VII P 88/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-10-05

Data publikacji: 2018-06-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Zgodnie z art. 108 par 1 k.p., za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować karę (...)
Sygn. akt VII P 88/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 października 2017 r. Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Małgorzata Nożykowska Protokolant: Maciej Przesmycki po rozpoznaniu w dniu 5 października 2017 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa D. F. przeciwko Zespołowi (...) W. w W. o uchylenie kary porządkowej 1 odmawia odrzucenia pozwu; 2 oddala powództwo. UZASADNIENIE Pozw
Czytaj więcej»

VII P 127/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-08-11

Data publikacji: 2017-11-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: ocena przez sąd, czy nastąpiło przejście części zakładu pracy (jednostki gospodarczej) na nowego pracodawcę, w sytuacji, w której nowy usługodawca przejął usługi od poprzedniego usługodawcy wykonującego je na rzecz podmiotu zamawiającego usługę, wymaga ustalenia, czy przejmowana część zakładu pracy (jednostka gospodarcza) zachowała tożsamość, (...)
Sygn. akt VII P 127/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 sierpnia 2016r. Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Nożykowska Ławnicy: Małgorzata Cieślawska, Maria Królikowska Protokolant: Maciej Przesmycki po rozpoznaniu w dniu 28 lipca 2016 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa E. M. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w (...) spółka z ograniczoną o
Czytaj więcej»

VII P 144/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-06-26

Data publikacji: 2018-03-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Pracodawca nie zachował zawitego terminu do rozpoznania złożonego w terminie sprzeciwu pracownika i w związku z tym kara porządkowa nałożona na powoda został uznana za niebyłą z mocy samego prawa a skutkiem tego jest usunięcie z akt osobowych zawiadomienia o ukaraniu wraz z dokumentami dotyczącymi tego zawiadomienia.
Sygn. akt VII P 144/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Magdalena Szymańska Protokolant: Małgorzata Wadoń po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2017 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa S. T. przeciwko Komendzie Głównej Policji w W. o usunięcie dokumentów z akt osobowych orzeka: 1 nakazuje pozwanej Komendzie Głównej Policji w
Czytaj więcej»

VII P 149/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2013-08-14

Data publikacji: 2016-05-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: roszczenie byłego pracownika o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w świetle porozumienia stron rozwiązującego umowę o pracę i obejmującego oświadczenie pracownika o wyczerpaniu wszelkich roszczeń wobec pracodawcy oraz przyznanie pracownikowi wynagrodzenia odpowiadającego 6 miesięcznemu wynagrodzeniu za pracę bez obowiązku (...)
Sygn. akt VII P 149/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 sierpnia 2013 Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w W. VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Jakub Gontarek Protokolant: Marta Hryciuk po rozpoznaniu w dniu 5 sierpnia 2013 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa P. O. przeciwko (...) sp. z o.o. w P. o ekwiwalent za urlop wypoczynkowy 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda P. O. na rzecz pozwanego (...) sp. z o.o. w P. k
Czytaj więcej»

VII P 219/10

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2013-05-09

Data publikacji: 2014-12-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: stosownie do art. 52 par. 2 kp w zw. z art. 52 par2 kp pracownik jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia w ciągu miesiąca od uzyskania wiedzy o okoliczności uzasadniającej taką decyzję
Sygn. akt VII P 219/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 maja 2013 roku Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w W. VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Marcin Soćko Protokolant: Kamila Oklesińska po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa E. S. przeciwko Zespołowi Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (...) sp. z o.o. w W. o odszkodowanie 1 powództwo oddala; 2 zasądza od powódki E. S. na rz
Czytaj więcej»