Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
4641

I C 17/15

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-08-07

Data publikacji: 2017-10-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 17/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 sierpnia 2017 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Hemerling Protokolant: Mateusz Rutkowski po rozpoznaniu w dniu 7 sierpnia 2017 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa M. S. i K. S. przeciwko Przedsiębiorstwu Państwowemu (...) w W. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powodów M. S. i K. S. na rzecz pozwanego Przedsiębiorstwa Państwowego (..
Czytaj więcej»

I C 17/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-08-07

Data publikacji: 2017-10-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 17/15 UZASADNIENIE wyroku z dnia 7 sierpnia 2017 r. Pozwem z dnia 8 grudnia 2014 r. (data prezentaty) powodowie M. S. i K. S. wnieśli o zasądzenie od pozwanego Przedsiębiorstwa Państwowego (...) z siedzibą w W. (dalej także jako: (...) ) kwoty 49 016,82 zł, tj. odszkodowania w wysokości 40 200 zł z tytułu ograniczenia sposobu korzystania i zmniejszenia wartości nieruchomości stanowiącej własność powodów oraz kwotę 8 816,82 zł stanowiącą równowartość nakładów, które należy ponieść,
Czytaj więcej»

I C 143/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-05-15

Data publikacji: 2017-11-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 143/15 UZASADNIENIE wyroku z dnia 4 maja 2016 roku W pozwie wniesionym do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie w dniu 22 października 2014 r. (...) spółka akcyjna z siedzibą w W. (dalej jako: Bank) wniósł o zasądzenie od E. J. kwoty 12 519,09 zł z odsetkami ustawowymi od 22 października 2014 r. do dnia zapłaty oraz kosztów procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu wskazano, że strony zawarły umowę kredytową. W związku z niewywiązywaniem się pozwanej z zobowiązań wy
Czytaj więcej»

I C 144/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-06-01

Data publikacji: 2016-07-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: żądanie przedstawienia potwierdzenia rezerwacji nie uzasadnia zastosowania art. 101 k.p.c.
I C 144/16 Uzasadnienie wyroku z 9 maja 2016 r. T. H. i M. H. domagali się zasądzenia kwotpo 400 EURO wraz z ustawowymi odsetkami i kosztami jako odszkodowania za lot z F. do W. opóźniony o 7 godzin. Pozwany (...) Sp. z o.o. uznał powództwo, domagając się jednakże zniesienia kosztów procesu ze względu na uznanie powództwa przy pierwszej czynności procesowej. Sąd ustalił i zważył, co następuje. Powództwa zasługują na uwzględnienie. Podstawę prawną dochodzonego przez powodów roszczeń stanowiły prz
Czytaj więcej»

I C 152/13

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2013-11-20

Data publikacji: 2016-01-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: wierzytelność z tytułu zaliczek nie wygasa po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym stały się wymagalne
Sygn. akt I C 152/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 listopada 2013 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w W. Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Paweł Duda Protokolant: Monika Skalska po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2013 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy (...) w W. przeciwko J. H. o zapłatę kwoty 19.766,67 zł wraz z odsetkami I zasądza od pozwanego J. H. na rzecz powoda Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulic
Czytaj więcej»

I C 152/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2013-11-20

Data publikacji: 2016-01-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: wierzytelność z tytułu zaliczek nie wygasa po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym stały się wymagalne
Sygn. akt I C 152/13 UZASADNIENIE wyroku z dnia 20 listopada 2013 r. Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy (...) U w W. pozwem z dnia 10 grudnia 2012 r. (data stempla pocztowego – k. 252) wniosła o zasądzenie od J. H. kwoty 19.766,67 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od kwot: 933 zł od dnia 18 lipca 2009 r. do dnia zapłaty, 393,56 zł od dnia 11 sierpnia 2009 r. do dnia zapłaty, 396,95 od dnia 11 września 2009 r. do dnia zapłaty, 396,95 zł od dnia 11 października 2009 r. do dnia zapłaty, 396,9
Czytaj więcej»

I C 164/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-07-06

Data publikacji: 2017-10-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: miarkowanie kary umownej
Sygn. akt I C 164/17 UZASADNIENIE wyroku z dnia 6 lipca 207 r. Pozwem z dnia 7 grudnia 2016 roku (data stempla pocztowego) J. K. prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą przedsiębiorstwo (...) z siedzibą w W. wniósł o zasądzenie od pozwanego Skarbu Państwa- Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzibą w W. kwoty 30 000 zł wraz z odsetkami w wysokości ustawowej od dnia 24 kwietnia 2014 roku do dnia zapłaty, a także o zasądzenie kosztów procesu w
Czytaj więcej»

I C 168/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-05-24

Data publikacji: 2018-08-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 168/17 UZASADNIENIE wyroku z dnia 27 kwietnia 2018 roku Pozwem z 1 stycznia2017 roku (...) W. wniosło o nakazanieArturowi D. , J. D. oraz B. D. opuszczenie i opróżnienie lokalu mieszkalnego nr (...) położonego w W. przy ul. (...) oraz wydanie lokalu stronie powodowej, a także zasądzenie od pozwanych kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Uzasadniając wniesione powództwo strona powodowa wskazała, że w dniu 5 grudnia 2008 r. zawarła z pozwanym
Czytaj więcej»

I C 171/16

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-12-21

Data publikacji: 2017-02-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 171/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w W. I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Małgorzata Rola przy udziale protokolanta Beaty Lewandowskiej po rozpoznaniu 21 grudnia 2016 roku na rozprawie sprawy z powództwa P. K. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w S. na rzecz powoda P. K. kwotę 319,92 zł (trzysta dziewiętna
Czytaj więcej»

I C 176/11

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2011-07-04

Data publikacji: 2014-05-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 176/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 lipca 2011 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w W. I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący - SSR Zofia Pieczykolan Protokolant: Marcjanna Jędrkowiak po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2011 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa R. K. przeciwko Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w W. o zapłatę orzeka 1 zasądza od pozwanego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Czytaj więcej»