Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
3934

IX GC 2473/16

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-11-21

Data publikacji: 2018-07-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zakres odpowiedzialności z tytułu kary umownej pokrywa się z zakresem odpowiedzialności na podstawie art. 471 k.c. z tym zastrzeżeniem, że kara umowna przysługuje niezależnie od posiadanej szkody.
Sygn. akt IX GC 2473/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21. listopada 2017 roku S ąd Rejonowy dla (...) W. w W. , IX Wydział Gospodarczy w następującym składzie: Przewodnicząca: SSR Aleksandra Zielińska-Ośko Protokolant: Justyna Nowak, po rozpoznaniu w dniu 7. listopada 2017 roku w Warszawie, na rozprawie, sprawy z powództwa J. M. przeciwko (...) Spółce akcyjnej z siedzibą w W. , o zapłatę, orzeka: 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powódki J. M.
Czytaj więcej»

IX GC 2473/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-12-13

Data publikacji: 2018-07-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zakres odpowiedzialności z tytułu kary umownej pokrywa się z zakresem odpowiedzialności na podstawie art. 471 k.c. z tym zastrzeżeniem, że kara umowna przysługuje niezależnie od posiadanej szkody.
Sygn. akt IX GC 2473/16 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 5. stycznia 2016 roku powódka J. M. (1) wniosła o zasądzenie od pozwanego (...) Spółki akcyjnej z siedzibą w W. (dalej zwana również (...) ) kwoty 32.896,69 zł wraz z odsetkami w wysokości ustawowej od dnia 5. października 2014 r. do dnia zapłaty oraz kosztami procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu powódka wskazała, iż roszczenie wynika z umowy zawartej z pozwaną o wykonanie robót budowlanych. Powódka wskazała, iż z tytułu umowy
Czytaj więcej»

IX GC 2482/16

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-01-31

Data publikacji: 2019-01-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Wystawienie faktury następnie jej przyjęcie przez kontrahenta, zaksięgowanie bez żadnych korekt i zastrzeżeń daje podstawę do domniemania, że dokonywane w ewidencji księgowej zapisy są odzwierciadleniem rzeczywistego stanu, zgodnie z rzeczywistym przebiegiem zafakturowanej operacji gospodarczej
Sygn. akt IX GC 2482/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31. stycznia 2017 roku S ąd Rejonowy dla (...) W. w W. , IX Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodnicząca: SSR Aleksandra Zielińska-Ośko, Protokolant: Wioletta Szkopek, po rozpoznaniu w dniu 31. stycznia 2017 roku w Warszawie, na rozprawie, sprawy z powództwa T. G. , przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. , o zapłatę, orzeka: 1 zasądza od pozwanego (...) spółki z ograniczoną odpo
Czytaj więcej»

IX GC 2482/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-02-15

Data publikacji: 2019-01-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Wystawienie faktury następnie jej przyjęcie przez kontrahenta, zaksięgowanie bez żadnych korekt i zastrzeżeń daje podstawę do domniemania, że dokonywane w ewidencji księgowej zapisy są odzwierciadleniem rzeczywistego stanu, zgodnie z rzeczywistym przebiegiem zafakturowanej operacji gospodarczej
Sygn. akt IX GC 2482/16 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 12. października 2015 roku powód T. G. wniósł o zasądzenie od pozwanej (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. (zwanej dalej spółką (...) ) kwoty 8.176,22 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwot: - 3.251,69 zł od dnia 10. sierpnia 2015 r. do dnia zapłaty, - 4.924,53 zł od dnia 10. sierpnia 2015 r. do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów procesu wg norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że stro
Czytaj więcej»

IX GC 2491/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-03-27

Data publikacji: 2017-12-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. Jeżeli pozwany twierdzi, że egzekucja w postępowaniu, które zostało umorzone, nie została skierowana do składników majątku spółki, z których możliwe jest zaspokojenie wierzyciela, nie jest pozbawiony możliwości wykazania tego; ciężar dowodu spoczywa w tym przypadku na nim. 2. Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie (...)
Sygn. akt. IX GC 2491/16 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 15. sierpnia 2015 roku Hotele Grupy (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w R. (zwana dalej spółką Hotele Grupy (...) ) wystąpiła przeciwko J. A. o zapłatę kwoty 37.805,65 zł wraz z odsetkami w wysokości ustawowej od kwoty 33.166,56 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, a także o zasądzenie na jej rzecz kosztów procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu powód podniósł, że posiada wierzytelność w stosunku do spółk
Czytaj więcej»

IX GC 2508/16

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-11-22

Data publikacji: 2017-04-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IX GC 2508/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22. listopada 2016 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, IX Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Aleksandra Zielińska-Ośko, Protokolant: Wioletta Szkopek po rozpoznaniu w dniu 22. listopada 2016 roku w Warszawie, na rozprawie, sprawy z powództwa (...) Spółki akcyjnej z siedzibą w W. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce akcyjnej z siedzibą w W. , o zapłatę, orzeka: 1 oddala powództwo, 2 zasądza od pow
Czytaj więcej»

IX GC 2531/16

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-06-12

Data publikacji: 2018-11-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Strony mogą w umowie zarówno złagodzić jak i zaostrzyć odpowiedzialność za niewykonanie lun nienależyte wykonanie zobowiązania, ponieważ dopiero gdy brak jest przepisu ustawy lub postępowania umownego dłużnik ponosi odpowiedzialność za każdą postać i stopień winy zarówno umyślna jak i nieumyślną. Strony mogą również w umowie ograniczyć zakres (...)
Sygn. akt IX GC 2531/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12. czerwca 2018 roku S ąd Rejonowy dla (...) W. w W. , IX Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Aleksandra Zielińska-Ośko, Protokolant: Justyna Nowak, po rozpoznaniu w dniu 29. maja 2018 roku w Warszawie, na rozprawie, sprawy z powództwa Kancelarii Radców Prawnych (...) . (...) Spółki komandytowej z siedzibą w K. przeciwko P4 Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. , o zapłatę, orzeka: 1 oddala
Czytaj więcej»

IX GC 2537/16

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-01-31

Data publikacji: 2018-05-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: umowa świadczenia usług jest umową wzajemną, zatem ekwiwalentem spełnienia świadczenia przez pozwanego w postaci dokonania zapłaty ceny jest uprzednie spełnienie świadczenie przez powoda w postaci świadczenia usług zgodnie z treścią umowy.
Sygn. akt IX GC 2537/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31. stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, IX Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Aleksandra Zielińska-Ośko, Protokolant: Wioletta Szkopek, po rozpoznaniu w dniu 17. stycznia 2017 roku w Warszawie, na rozprawie, sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w W. przeciwko P. N. , o zapłatę, orzeka: 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powo
Czytaj więcej»

IX GC 1392/16

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-09-27

Data publikacji: 2017-02-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W przypadku zgłoszenia przez pozwanego zarzutu przedawnienia roszczenia, potrzeba stosowania art. 5 k.c. pojawia się wyjątkowo, gdy w okolicznościach konkretnego przypadku wystąpienie skutku przedawnienia okaże się rażąco niemoralne, czy też może doprowadzić do sytuacji krytycznej wierzyciela.
Sygn. akt IX GC 1392/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27. września 2016 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w W. , IX Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Aleksandra Zielińska-Ośko, Protokolant: Klaudia Chmielewska po rozpoznaniu w dniu 27. września 2016 roku w W. , na rozprawie, sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. przeciwko M. M. , o zapłatę, orzeka: 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda (...) Spółki z ograniczoną
Czytaj więcej»

IX GC 1380/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-11-07

Data publikacji: 2018-03-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Przepis art. 61 § k.c. ogranicza okres, w jakim możliwe jest odwołanie oświadczenia woli, mając na względzie interes adresata oświadczenia, stąd też w pełni zasadne jest przyjecie, że o ile sam adresata tego oświadczenia woli zgadza się na jego odwołanie, to wtenczas staje się to możliwe w każdym czasie za obopólną zgodą.
Sygn. akt IX GC 1380/17 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 12. stycznia 2017 roku (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w W. (dalej zwana również S. (...) ) wystąpiła przeciwko W. T. o zapłatę kwoty 1.188,40 zł wraz z odsetkami w wysokości ustawowej za opóźnienie w transakcjach handlowych od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, a także o zasądzenie na jego rzecz kosztów procesu od pozwanej według norm przepisanych. W uzasadnieniu powód wskazał, że zawarł z pozwaną
Czytaj więcej»