Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1649/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Lubinie z 2016-07-12

Sygn. akt: I C 1649/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZAOCZNY w stosunku do G. K. i B. S.

Lubin, dnia 12 lipca 2016 r.

Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Magdalena Krajewska

Protokolant: st. sekr. sądowy Sylwia Rosa

po rozpoznaniu w dniu 12 lipca 2016 r. w Lubinie

na rozprawie

sprawy z powództwa A. (...)

przeciwko G. K., P. N. i B. S.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanych, G. K., P. N. i B. S. solidarnie na rzecz powoda, A. (...) kwotę 9.060 zł (dziewięć tysięcy sześćdziesiąt złotych) z odsetkami ustawowymi za okres od dnia 2 sierpnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

II.  w pozostałym zakresie powództwo oddala,

III.  nie obciąża powoda i pozwanych nie uiszczonymi w sprawie kosztami sądowymi,

IV.  wyrokowi zaocznemu w punkcie I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności w stosunku do pozwanych G. K. i B. S..

Syg.akt IC 1649/14

UZASADNIENIE

Powód, A. C. wniósł o zasądzenie na jego rzecz od pozwanych, G. K. i P. N. kwot po 1.030 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 25 sierpnia 2012r. tytułem odszkodowania za szkodę doznaną bezpośrednio w wyniku popełnienia przestępstwa, tytułem kosztów leczenia i poniesionych strat materialnych oraz o zasądzenie na jego rzecz od pozwanych kwot po 15.000 zł wraz z należnymi odsetkami ustawowymi od dnia 25 sierpnia 2012r. tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zasądzenie także od pozwanych na rzecz powoda kosztów procesu.

W uzasadnieniu pozwu powód podniósł, że pozwani w dniu 25 sierpnia 2012r. w L. dopuścili się ciężkiego pobicia powoda, za który to czyn zostali skazani prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w L.. W wyniku tego pobicia powód doznał licznych obrażeń wymagających hospitalizacji oraz poniósł koszty z tym związane. Nadto, została zniszczona odzież powoda o wartości 500 zł, w tym spodnie o wartości 190 zł, kurtka skórzana o wartości 250 zł i czapka o wartości 60 zł. Powód w wyniku pobicia doznał uszkodzenia zębów, co nie zostało ujęte w karcie leczenia szpitalnego. Obecnie powód nadal odczuwa skutki fizyczne pobicia w postaci nawracających bólów i zawrotów głowy, utraty równowagi, szumu w uszach, bólów zatok, kłopotów z oddychaniem, jak też pogorszenia widzenia w prawym oku. W zaleceniach pielęgniarskich powodowi wskazano prowadzenie oszczędnego trybu życia. Nadto, powód doznał trwałego oszpecenia twarzy w postaci widocznych blizn powstałych w wyniku pobicia.

W odpowiedzi na pozew pozwany, P. N. wniósł o oddalenie powództwa i podniósł, że kwota zadośćuczynienia żądana przez powoda nie była adekwatna do urazu doznanego przez powoda.

Na rozprawie przed Sądem Rejonowym w G. w dniu 6 listopada 2015r. powód zmienił żądanie pozwu i wniósł o zasądzenie na jego rzecz od pozwanych, G. K. i P. N. solidarnie kwoty 30.000 zł tytułem zadośćuczynieni oraz solidarnie kwoty 2.060 zł tytułem zwrotu kosztów leczenia i zniszczonej odzieży.

W pismach procesowych z dnia 25 listopada 2015r. i z dnia 16 grudnia 2015r. powód rozszerzył żądanie pozwu i wniósł o zasądzenie na jego rzecz od pozwanych, G. K., P. N. i B. S. (poprzednie nazwisko N.) solidarnie kwoty łącznej 32.060 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 25 sierpnia 2012r. do dnia zapłaty tytułem zadośćuczynienia i naprawienia szkody, wskazując, że pozwana, B. S. poprzez nakłanianie pozostałych pozwanych do popełnienia przestępstwa na szkodę powoda w takim samym zakresie jak pozostali pozwani przyczyniła się do zaistnienia szkody, której naprawienia domagał się powód od wszystkich pozwanych w niniejszym postępowaniu.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 25 sierpnia 2012r. w L. powód, A. C. w godzinach wieczornych, w miejscu publicznym został pobity przez pozwanych, G. K. i P. N., którzy bijąc powoda pięściami i kopiąc po całym ciele spowodowali u powoda obrażenia ciała w postaci urazu czaszki ze wstrząśnięciem mózgu, złamania kości nosowych, złamania kości zatoki szczękowej i oczodołu po stronie prawej, rany tłuczonej głowy okolicy potylicznej oraz uszkodzenia dwóch zębów. Natomiast pozwana, B. S. będąc obecną na miejscu powyższego zdarzenia, nakłaniała pozostałych pozwanych do dokonania pobicia powoda.

Z miejsca pobicia powód, karetką pogotowia, w związku z doznanymi obrażeniami ciała został odwieziony do szpitala (...) spółka z o.o. w L., gdzie przebywał i był poddany hospitalizacji w okresie od dnia 25 sierpnia 2012r. do dnia 29 sierpnia 2012r. na Oddziale (...) z rozpoznaniem urazu głowy, wstrząśnienia mózgu, złamania ściany przednio-górnej zatoki szczękowej i tylno-dolnej oczodołu po stronie prawej, złamania obu kości nosowych i rany tłuczonej głowy okolicy potylicznej. Powód w trakcie tego leczenia był także skierowany do Oddziału (...) we W. w celu konsultacji i leczenia. Powód w trakcie leczenia szpitalnego, jak też po jego zakończeniu zażywał systematycznie leki przeciwbólowe w związku z dolegliwościami bólowymi doznanych obrażeń ciała. Obecnie powód nadal odczuwa dolegliwości bólowe uszkodzonych tkanek oraz zawroty głowy związane z obrażeniami doznanymi w wyniku pobicia. Powód także posiada na twarzy i potylicy szpecące blizny wynikające ze zszycia ran wynikających z pobicia. Powód posiadał także zalecenia oszczędnego trybu życia w związku z powyższymi obrażeniami, nie mógł po pobiciu przez dłuższy okres czasu wykonywać szeregu czynności, które wykonywał przed pobiciem. Powód dotychczas nie podejmował jeszcze leczenia uszkodzonego uzębienia. Pobicie przez pozwanych było dla powoda także traumatycznym przeżyciem w sferze psychicznej, gdyż nigdy wcześniej w takim zdarzeniu powód nie uczestniczył.

W wyniku zdarzenia z dnia 25 sierpnia 2012r. zniszczona została odzież powoda w postaci kurtki skórzanej o wartości 250 zł, spodni o wartości 190 zł oraz zaginęła powodowi czapka o wartości 60 zł. Powód także poniósł w związku z pobiciem koszty swego leczenia szpitalnego w kwocie 1.560 zł.

Prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w L. z dnia 10 stycznia 2013r. sygn.akt (...) pozwani, G. K. i P. N. zostali skazani za powyżej wskazane przestępstwo pobicia popełnione na szkodę powoda, A. (...) na kary pozbawienia wolności, przy czym pozwany P. N. z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary na okres wyznaczonej próby, a pozwana, B. S. została tym wyrokiem skazana za czyn nakłaniania pozostałych pozwanych do popełnienia powyższego przestępstwa także na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary na okres wyznaczonej próby.

Pozwani w późniejszym czasie, po zdarzeniu z dnia 25 sierpnia 2012r. nie kontaktowali się z powodem oraz dotychczas nie uiścili na rzecz powoda żadnych kwot pieniężnych tytułem naprawienia szkody wyrządzonej popełnionym przestępstwem.

DOWODY: faktura VAT nr (...) z dnia 30 sierpnia 2012r. k.7 akt,

karta informacyjna z dnia 29 sierpnia 2012r. k.8 akt,

zalecenia pielęgniarskie z dnia 28 sierpnia 2012r. k.9 akt,

dokumentacja leczenia powoda w (...) G. k.262 akt,

dołączone akta sprawy Sądu Rejonowego w L. sygn.akt (...)

(...),

zeznania powoda, A. (...) zapis protokołu rozprawy

Sądu Rejonowego w G. z dnia 6 listopada 2015r. od 00:00:21 do

00:17:03 na załączonej płycie CD k.138-139 akt,

z dnia 17 lipca 2015r. od 00:06:28 do 00:27:58.

zeznania pozwanego, P. N. złożone przed Sądem Rejonowym w S. k.114 akt.

Sąd zważył co następuje:

Powództwo było częściowo zasadne i przez to w części zasługiwało na uwzględnienie.

Zgodnie z art.415 kc kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Zgodnie także z art.422 kc, za szkodę odpowiedzialny jest nie tylko ten, kto ją bezpośrednio wyrządził, lecz miedzy innymi także ten, kto inną osobę do wyrządzenia szkody nakłonił.

Nie ulegało wątpliwości Sądu, że pozwani, G. K. i P. N. wyrządzili powodowi, A. M. C. szkodę związaną z pobiciem powoda dokonanym w dniu 25 sierpnia 2012r., a pozwana, B. S. szkodę związaną z nakłanianiem pozostałych pozwanych do pobicia powoda. Dlatego też, pozwani byli zobowiązani zgodnie z powyżej wskazanymi przepisami prawa do naprawienia powodowi szkody wynikłej z ich zawinionego działania związanego z pobiciem powoda dokonanym w dniu 25 sierpnia 2012r.

O powyższym świadczyły dowody zgromadzone i przeprowadzone w niniejszym postępowaniu w postaci zeznań powoda, A. (...), zeznań pozwanego, P. N., dołączonej dokumentacji leczenia powoda po pobiciu z dnia 25 sierpnia 2012r. oraz z ustaleń poczynionych na podstawie akt postępowania karnego Sądu Rejonowego w L. sygn.akt (...).

Zgodnie także z art.441§1 kc, jeżeli kilka osób ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym, ich odpowiedzialność jest solidarna. Dlatego też, odpowiedzialność pozwanych, G. K., P. N. i B. S. wobec powoda, A. C. za skutki dla zdrowia powoda zdarzenia z dnia 25 sierpnia 2012r. oraz za wynikające z tego zdarzenia szkody materialne związane ze zniszczeniem odzieży i poniesionymi kosztami leczenia była solidarna.

Nadto, zgodnie z art.11 kpc, ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd w postępowaniu cywilnym.

Pozwani, G. K. i P. N. w postępowaniu karnym prawomocnym wyrokiem zostali skazani za przestępstwo pobicia powoda, A. (...) dokonane w dniu 25 sierpnia 2012r., a pozwana, B. S. za nakłanianie ich do popełnienia tego przestępstwa i w tym zakresie, co do winy i sprawstwa pozwanych za powyższe czyny Sąd był związany ustaleniami prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w L. z dnia 10 stycznia 2013r. sygn.akt (...), zgodnie z powyżej wskazanym przepisem prawa.

Sąd natomiast w przedmiotowej sprawie, na podstawie przeprowadzonych w dowodów poczynił własne ustalenia co do wysokości należnego powodowi od pozwanych zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w związku z pobiciem z dnia 25 sierpnia 2012r. oraz co do wysokości należnego powodowi od pozwanych odszkodowania z tytułu szkód materialnych jakie poniósł powód w związku z tym pobiciem.

Zgodnie z art.444§1 kc, w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty.

Powód wykazał w niniejszym postępowaniu, że w związku z pobiciem go przez pozwanych, G. K. i P. N. oraz nakłanianiem tych pozwanych do popełnienia tego przestępstwa przez pozwaną, B. S., poniósł szkody majątkowe w postaci zniszczenia i utraty odzieży w którą powód był ubrany w trakcie dokonanego pobicia, a przez to, że pozwani powinni powodowi naprawić szkodę majątkową związaną ze zniszczeniem i utratą tej odzieży.

Z zeznań powoda wynikało, że w dniu 25 sierpnia 2012r. był ubrany w kurtkę skórzaną i spodnie jeansowe, która to odzież powoda została zniszczona w wyniku dokonanego na nim pobicia przez pozwanych, G. K. i P. N., wartość kurtki wynosiła 250 zł, a spodni 190 zł. Jak wynikało z zeznań powoda odzież ta po pobiciu nie nadawała się już do dalszego użytku, a przez to powód faktycznie poniósł szkodę majątkową związaną ze zniszczeniem tej odzieży w trakcie pobicia. Nadto, jak wynikało także z zeznań powoda, w wyniku pobicia powód utracił czapkę w którą był ubrany o wartości 60 zł. Łącznie więc straty materialne powoda związane z utratą i zniszczeniem odzieży w wyniku zdarzenia z dnia 25 sierpnia 2012r. wyniosły kwotę 500 zł.

Pozwani natomiast nie przedstawili w toku niniejszego postępowania żadnych dowodów przeciwnych na powyższe okoliczności i tym okolicznościom nie zaprzeczyli, a przez to Sąd uznał za właściwe uwzględnić powództwo w zakresie zasądzenia od pozwanych solidarnie na rzecz powoda kwoty 500 zł z tytułu utraty i zniszczenia powyżej wskazanej odzieży powoda, w którą był ubrany w dniu 25 sierpnia 2012r.

Nadto, z dowodu w postaci faktury VAT nr (...) z dnia 30 sierpnia 2012r. wystawionej przez (...) spółka z o.o. w L., wynikało, że powód w związku z pobytem w szpitalu na Oddziale (...) w związku z leczeniem obrażeń ciała wynikłych z pobicia z dnia 25 sierpnia 2012r. poniósł koszty tego leczenia w kwocie 1.560 zł. Pozwani byli więc zobowiązani także do zwrotu powodowi tych kosztów leczenia i pobytu w szpitalu.

Łącznie więc, Sąd uwzględnił powództwo w zakresie dochodzonej pozwem przez powoda od pozwanych kwoty 2.060 zł wyrządzonej czynem niedozwolonym szkody materialnej, na którą składały się: kwota 190 zł wartości zniszczonych spodni, kwota 250 zł wartości zniszczonej kurtki skórzanej, kwota 60 zł wartości utraconej czapki oraz kwota 1.560 zł kosztów leczenia szpitalnego.

Zgodnie także z art.445§1 kc, w wypadkach przewidzianych w art.444 kc, sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

W przedmiotowej sprawie, powód wykazał przedstawionymi dowodami, że w wyniku pobicia z dnia 25 sierpnia 2012r. doznał licznych obrażeń ciała, które były dla niego bolesne, dolegliwe, a nadto także, że pobicie spowodowało dla niego dolegliwe i traumatyczne przeżycia w sferze psychicznej, a przez to, że pozwani powinni powodowi zapłacić także odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną w wyniku pobicia z dnia 25 sierpnia 2012r. krzywdę.

Powód bowiem w wyniku powyższego pobicia za które odpowiedzialność solidarną ponosili pozwani, jak wynikało z jego zeznań oraz z zawartej w aktach sprawy dokumentacji jego leczenia szpitalnego oraz późniejszego leczenia, doznał licznych urazów twarzoczaszki i głowy, w tym wstrząśnienia mózgu, złamania ściany przednio-górnej zatoki szczękowej i tylno – dolnej oczodołu po stronie prawej, złamania kości nosowych i rany tłuczonej głowy okolicy potylicznej, uszkodzone zostały także dwa zęby powoda. Obrażenia te spowodowały u powoda liczne dolegliwości bólowe po pobiciu. Powód przez okres prawie miesiąca jak wynikało z jego zeznań zażywał systematycznie, trzy razy dziennie leki przeciwbólowe, nie mógł przez długi okres czasu prowadzić normalnego trybu życia i miał zalecenia pielęgniarskie prowadzenia tego trybu życia oszczędnie. Po stronie powoda nastąpiła więc krzywda którą pozwani powinni powodowi zrekompensować odpowiednią kwotą zadośćuczynienia pieniężnego. Sąd miał także na uwadze fakt, że powód posiada nadal blizny na twarzy i głowie związane ze zszyciem ran powstałych w wyniku pobicia z dnia 25 sierpnia 2012r., które to blizny powód uznaje za szpecące i że w związku z tymi bliznami powód odczuwa dyskomfort związany z jego obecnym wyglądem. Sąd wziął także pod uwagę fakt, że powód nadal odczuwa zawroty głowy związane z obrażeniami ciała doznanymi w wyniku pobicia.

W ocenie Sądu, przy tak ustalonej krzywdzie powoda jaką spowodowali pozwani swym zawinionym działaniem, odpowiednią i adekwatną do rozmiaru tej krzywdy kwotą zadośćuczynienia pieniężnego była kwota 7.000 zł, jaką Sąd przez to uznał za właściwe zasądzić po pozwanych na rzecz powoda w niniejszej sprawie. W tym zakresie i w takiej wysokości roszczenie powoda określone żądaniem pozwu co do zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę przez Sąd zostało uwzględnione.

W pozostałej części Sąd nie uwzględnił i oddalił powództwo co do przyznania powodowi od pozwanych wyższej kwoty zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę w związku z pobiciem z dnia 25 sierpnia 2012r., gdyż w ocenie Sądu dalsze roszczenia powoda w tym zakresie były zbyt wygórowane.

Jak wynikało z przeprowadzonych w sprawie dowodów, a zwłaszcza zeznań powoda, rany jakie posiadał powód na ciele i złamania doznane w wyniku zdarzenia z dnia 25 sierpnia 2012r. u powoda zostały już wygojone. Powód obecnie normalnie funkcjonuje w życiu codziennym, obecnie nie podejmuje także dalszego leczenia, a odczuwane przez niego dolegliwości związane są jedynie z okresowymi zawrotami i bólami głowy. Dlatego też, Sąd nie uwzględnił roszczenia powoda o zasądzenie na jego rzecz od pozwanych wyższego zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę ponad kwotę 7.000 zł.

Sąd zasądził więc łącznie od pozwanych na rzecz powoda kwotę 9.060 zł, na którą składała się kwota 7.000 zł z tytułu należnego zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną w wyniku pobicia z dnia 25 sierpnia 2012r. krzywdę oraz kwota 2.060 zł odszkodowania z tytułu zniszczonej i utraconej odzieży i poniesionych kosztów leczenia.

Mając powyższe okoliczności na względzie Sąd orzekł jak w punkcie I i II sentencji niniejszego wyroku co do należności głównej dochodzonej pozwem.

O należnych odsetkach ustawowych od zasądzonej kwoty 9.060 zł należności głównej jak w punkcie I sentencji wyroku Sąd orzekł zgodnie z art.481§1 i §2 kc, zasądzając te odsetki od dnia następnego po wniesieniu przez powoda przeciwko pozwanym pozwu w niniejszej sprawie, w związku z tym, że powód wcześniej nie wzywał pozwanych do zapłaty dochodzonych pozwem należności, a przez to jego roszczenie co do należności głównej stało się wymagalne z dniem następnym po wniesieniu pozwu do Sądu. Sąd także przy ustalaniu należności ubocznych, odsetkowych uwzględnił zmianę w tym zakresie obowiązujących przepisów prawa obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016r. Dlatego też, mając powyższe na względzie Sąd oddalił także powództwo jak w punkcie II sentencji niniejszego wyroku co do dalszych odsetek od należności głównej dochodzonych pozwem za okres wcześniejszy.

O nie uiszczonych kosztach sądowych jak w punkcie III sentencji niniejszego wyroku Sąd orzekł na podstawie art.113 ust.1 i 4 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. nr 90 poz.594 z późn.zm) nie obciążając stron tymi kosztami, w związku z tym, że powód i pozwany, P. N. przebywają w (...) i nie posiadają niezbędnych środków do zaspokojenia tych kosztów, także sytuacja majątkowa pozostałych pozwanych nie uzasadniała obciążenia ich tymi kosztami, zwłaszcza, że G. K. obecnie opuścił (...) w którym przebywał i nie posiadał dochodów.

Sąd także zgodnie z art.333§1 pkt 3 kpc, wyrokowi nadał rygor natychmiastowej wykonalności w stosunku do pozwanych, G. K. i B. S. jak w punkcie IV sentencji niniejszego wyroku, w związku z tym, że wyrok w stosunku do tych pozwanych został wydany jako zaoczny.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Chudek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Lubinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Magdalena Krajewska
Data wytworzenia informacji: