Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1144/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Legionowie z 2016-10-04

Sygn. akt I C 1144/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 października 2016 r.

Sąd Rejonowy w Legionowie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Piotr Rempoła

Protokolant:

Anna Aleksa

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 października 2016 r. w Legionowie sprawy

z powództwa (...) (...) z siedzibą w W.

przeciwko J. K.

o zapłatę

I.  oddala powództwo,

II.  zasądza od powoda (...) (...) z siedzibą w W. na rzecz pozwanej J. K. kwotę 3 617,00 (trzy tysiące sześćset siedemnaście 00/100) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 3 600,00 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt I C 1144/16

UZASADNIENIE

(...) (...) w W. złożył w dniu 30 marca 2015r. pozew przeciwko J. K. o zapłatę kwoty 64.541,53 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu czyli do dnia zapłaty.

Nakazem zapłaty wydanym w elektronicznym postępowaniu upominawczym w dniu 9 kwietnia 2015r. sygn. akt VI Nc-e 601883/15 referendarz sądowy uwzględnił żądanie powoda.

Pozwana J. K. złożyła sprzeciw zarzucając przedawnienie dochodzonych przez powoda roszczeń, wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie zwrotu kosztów procesu.

Referendarz sądowy po wniesieniu przez pozwaną sprzeciwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym przekazał sprawę do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Legionowie.

Pozwana w uzupełnieniu sprzeciwu, podtrzymała wszelkie dotychczas zgłoszone zarzuty, w tym zarzut przedawnienia oraz wnioski i jednocześnie podniosła nowe dodatkowe zarzuty niewykazania istnienia wierzytelności, braku legitymacji czynnej powoda i błędnego wyliczenia kwoty dochodzonego roszczenia.

Wniosła o zasądzenie zwrotu kosztów zastępstwa procesowego i opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

(...) Bank S.A. z siedzibą w K. zawarł w dniu 17 czerwca 2008r. umowę konsolidacyjnego kredytu gotówkowego z J. K., udzielając jej kredytu w kwocie 30.800,63 zł z okresem spłaty do 20 czerwca 2015r. w miesięcznych ratach do 20 dnia każdego miesiąca. Oprocentowanie za korzystanie z kapitału kredytu określono według zmiennej stopy procentowej, która w dniu sporządzenia umowy kredytowej wynosiła 20,90%. W umowie określono, iż Bank sam może zmienić oprocentowanie, nie określać ściśle przesłanek tej zmiany. W przypadku opóźnienia strony określiły w umowie, że Bank będzie pobierał od niespłaconego w terminie kredytu podwyższone odsetki równe stopie procentowej średniego oprocentowania WIBOR dla trzymiesięcznych lokat na rynku międzybankowym z 10 ostatnich dni roboczych ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału (k.56-60 umowa kredytu i wniosek o kredyt).

W związku z powstaniem zaległości w spłacie kredytu, bank pismem z dnia 17 lipca 2009r. wypowiedział J. K. umowę kredytu z 30 dniowym okresem wypowiedzenia. Zastrzegając, że następnego dnia od wypowiedzenia całość środków kredytowych z odsetkami i kosztami staje się wymagalna (k.61 pisemne wypowiedzenie umowy kredytu).

W dniu 4 lipca 2012r. (...) Bank S. A. z siedzibą w W. wystawił bankowy tytuł egzekucyjny przeciwko J. K. z tytułu umowy z dnia 17 czerwca 2008r. W bte wskazano, iż na zadłużenie składa się należność główna (niespłacony kapitał) 29.403,21 zł, odsetki umowne za okres korzystania z kapitału do 31 marca 2011r. 11.173,49 zł, odsetki za opóźnienie do 4 lipca 2012r. 10.213,49 zł, opłaty i prowizje 58 zł. Postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2012r. referendarz sądowy w sprawie I Co 2495/12 nadał klauzulę wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu przeciwko J. K. na rzecz (...) Bank S. A. w W. z ograniczeniem odpowiedzialności dłużnika do kwoty 61.601,26 zł (k.63 bankowy tytuł egzekucyjny; k.62 postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności).

Wierzytelność z umowy z dnia 17 czerwca 2008r. przeszła obecnie na (...) (...) w W. (k.52-53 wyciąg z elektronicznego załącznika 1 wykazu wierzytelności do umowy przeniesienia portfela z dnia 04.03.2015r. zawierającej spis wierzytelności objętych umową; k.63 bankowy tytuł egzekucyjny; k.68-70 uchwała wspólników, umowa spółki komandytowej, oświadczenie o wniesieniu wkładu; k.71-73 umowa przeniesienia praw i obowiązków komandytariusza; k.74-76 oświadczenia, protokół zebrania wspólników, zmiana umowy spółki; k.77-86 umowa przeniesienia portfela; k.87-93 odpis pełny z KRS; k.94-97 odpis pełny z KRS; k.98 odpis z KRS; k.99 odpis z KRS; k.135-141 umowa przeniesienia portfela z załącznikami protokołami zdawczo odbiorczymi; k.142-147 protokół zebrania wspólników, uchwała wspólników, umowa spółki komandytowej, oświadczenie o wniesieniu wkładu wraz załącznikami do umowy spółki).

Powyższy stan faktyczny sąd ustalił w oparciu o dowody z dokumentów złożone do akt sprawy przez strony oraz fakty niezaprzeczone przez pozwaną.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo nie zasługuje na uwzględnienie. Zgodnie z art. 117 § 1 k.c. z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Art.117§ 2 k.c. określa, iż po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Art. 120 § 1 k.c. określa, iż bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie.

Z pisemnego wypowiedzenia umowy kredytu z lipca 2009r. i z 30 dniowego okresu wypowiedzenia wynika, iż wierzytelność Banku o zwrot kredytu stała się wymagalna w sierpniu 2009r. Bank przerwał przedawnienie składając wniosek o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu i uzyskując postanowienie o nadanie klauzuli wykonalności.

Jednakże zgodnie z uzasadnieniem uchwały Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2016r. sygn. akt III CZP 29/16 „ Co do zasady, nabywca wstępuje w sytuację prawną cedenta, w tym również w zakresie przedawnienia, zbycie wierzytelności jest bowiem irrelewantne dla jego biegu.

W przypadku wierzytelności objętej bankowym tytułem wykonawczym sytuacja prawna cesjonariusza kształtuje się jednak odmiennie od sytuacji prawnej nabywcy wierzytelności objętej innym tytułem wykonawczym.

Uprawnienie do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego przysługiwało jedynie bankom i tylko na ich rzecz mogła być nadana klauzula wykonalności; nadanie klauzuli na rzecz cesjonariusza nie będącego bankiem nie było dopuszczalne.

Skutki prawne postępowania egzekucyjnego wszczętego na podstawie bankowego tytułu wykonawczego związane są więc tylko z podmiotami w nim uczestniczącymi na podstawie tego tytułu w granicach podmiotowych i przedmiotowych ukształtowanych treścią klauzuli wykonalności.

Nabywca wierzytelności nie będący bankiem nabywa wierzytelność w swej treści i przedmiocie tożsamą z wierzytelnością zbywającego banku, ale nie wchodzi w sytuację prawną zbywcy wywołaną przerwą biegu przedawnienia i rozpoczęciem biegu na nowo. Czynność wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez bank wywołuje materialnoprawny skutek przerwy biegu przedawnienia jedynie w stosunku do wierzyciela objętego bankowym tytułem wykonawczym, natomiast nabywca wierzytelności nie będący bankiem (..) nie może się powołać na przerwę biegu przedawnienia wywołaną wszczęciem postępowania egzekucyjnego przez pierwotnego wierzyciela będącego bankiem.

Wyjątkowość przywileju wystawiania bankowego tytułu egzekucyjnego prowadzi do wniosku, że skoro nie może on być podstawą egzekucji na rzecz innych osób, niż w nim wskazane za wyjątkiem następstwa prawnego po stronie wierzyciela innego banku, to również materialnoprawne skutki wszczęcia postępowania egzekucyjnego jako czynności wierzyciela - banku prowadzącej do przerwy biegu przedawnienia dotyczą wyłącznie tego wierzyciela i nie dotyczą nabywcy nie będącego bankiem.”.

Sąd Rejonowy rozpoznając niniejszą sprawę podziela powyższy pogląd prawny Sądu Najwyższego, iż nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu przerwało bieg przedawnienia między wierzycielem - bankiem, a dłużnikiem, natomiast cesjonariusz niebędący bankiem, nie może powoływać się na przerwę biegu przedawnienia spowodowaną nadaniem klauzuli wykonalności bte, ponieważ bte były tylko przywilejem ustanowionym dla banków, a nie innych podmiotów.

Cesjonariusz nie będący bankiem mógł przerwać przedawnienie przez inną czynność (niż nadanie klauzuli wykonalności bte) przed sądem przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia roszczenia.

Powód nie będący bankiem dokonał takiej czynności wnosząc w dniu 30 marca 2015r. powództwo o zapłatę przeciwko pozwanej J. K.. Przedawnienie roszczenia z wierzytelności kredytowej związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą banku wynosi 3 lata – art.118 k.c.

Roszczenie wymagalne było w sierpniu 2009r. przedawnienie roszczenia dochodzonego przez powoda nastąpiło zatem w sierpniu 2012r.

Z powyższej przyczyny Sąd oddalił powództwo.

Dodatkowo roszczenie w zakresie odsetek umownych za korzystanie kapitału nie zostało udowodnione przez powoda. W §4 umowy określono oprocentowanie o zmiennej stopie procentowej i udowodniono ile ono wynosi na dzień sporządzenia umowy kredytu 17.06.2008r. 20,90%. Oprocentowanie to jednostronnie mógł zmienić Bank §5 umowy uzależniając zmianę od bliżej nieokreślonych czynników. Nie udowodniono, czy bank zmienił to oprocentowanie i na jakiej podstawie. Zmiana wynagrodzenia (zmiennego oprocentowania) za korzystanie z kapitału kredytu zostało sformułowane niejednoznacznie, bowiem przyznano w umowie Bankowi uprawnienie do jednostronnej zmiany umowy w zakresie oprocentowania nie określając precyzyjnie przesłanek zmiany, lecz dano w zasadzie dowolność bankowi w przypadku jakiejkolwiek zmiany poziomu stóp, kosztów refinansowania lub zmiany cen i usług. Takie postanowienie jako niejednoznaczne nie wiąże konsumenta – art.385 1§1 k.c. i art.

W tym zakresie odsetek od kapitału żądanie podlegało oddaleniu także dodatkowo z tej przyczyny.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art.98§1 i §3 k.p.c. zasądzając od powoda jako przegrywającej proces zwrot kosztów procesu na rzecz pozwanej. Na koszty procesu poniesione przez pozwaną składa się wynagrodzenie pełnomocnika będącego radcą prawnym w kwocie 3600 zł obliczone na podstawie §6 pkt 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (..) w zw. z §22 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz 17 zł tytułem zwrotu opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Magdalena Wyszomierska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Legionowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Rempoła
Data wytworzenia informacji: