Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III K 619/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie z 2015-12-22

Sygn. akt III K 619/15

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 grudnia 2015 r.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie III Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Maciej Jabłoński

Protokolant: Wioletta Wojtyła

z udziałem Prokuratora: Wojciecha Fijałkowskiego

po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 2015r.

sprawy P. J.s. E. i J. z d. K., ur. (...) w Z.;

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1.  Sądu Rejonowego w Zgorzelcu II Wydział Karny z dnia 10 kwietnia 2006r. w sprawie o sygn. akt: II K 9/06 za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. popełnione na początku września 2005 r. na karę 10 (dziesięciu) miesięcy po­zbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 (trzech) lat próby, na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzeczono obowiązek naprawienia szkody w całości poprzez zapłatę na rzecz (...) z siedzibą w B. przez P. W. i P. J. solidarnie kwoty 1 (...)zł ((...)) oraz przez P. J. kwoty (...) zł ((...)), powyższy wyrok uprawomocnił się bez zaskarżenia, postanowieniem Sądu Rejonowego w Zgorzelcu, Sekcji Wykonawczej z dnia 19 sierpnia 2009r. w sprawie II Ko 32/09 zarządzono wobec skazanego wykonanie orzeczonej kary 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności, powyższe postanowienie uprawomocniło się bez zaskarżenia, postanowieniem Sądu Okręgowego we Wrocławiu V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych z dnia 08 lutego 2011r. w sprawie V Kow 110/11/wz na postawie art. 77 § 1 k.k, art. 78 § 1,2,3 k.k. oraz art. 161 § 1 k.k.w warunkowo zwolniono P. J., skazanego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Zgorzelcu z dnia 10 kwietnia 2006r. w sprawie II K 9/06 z odbycia reszty kary pozbawienia wolności – zasadniczej, której koniec przypadał na dzień 05.07.2011r., powyższe postanowienie zostało zmienione postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie XI Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie XI Kow 345/13 - na podstawie art. 160 § 1 pkt 3 k.k.w. odwołano warunkowe przedterminowe zwolnienie udzielone skazanemu postanowieniem Sądu Okręgowego we Wrocławiu V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych z dnia 08 lutego 2011r. w sprawie V Kow 110/11/wz, zarządzono wykonanie reszty z nieodbytej kary pozbawienia wolności, powyższe postanowienie uprawomocniło się bez zaskarżenia;

2.  Sądu Rejonowego w Zgorzelcu Wydział VI Grodzki z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie o sygn. akt: VI K 469/08 za przestępstwo z art. 279 § 1 k.k. popełnione w dniu 03 maja 2008 r. na karę 10 (dziesięciu) miesięcy po­zbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 4 (czterech) lat próby, na podstawie art. 71 § 1 k.k. orzeczono wobec oskarżonego grzywnę w wymiarze 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 (dziesięć) złotych, na podstawie art. 63 §1 k.k. zaliczono oskarżonemu na poczet orzeczonej kary grzywny okres zatrzymania w dniu 03 maja 2008r., na podstawie art. 72 § 1 pkt. 5 k.k. zobowiązano oskarżonego do powstrzymania się od nadużywania alkoholu, powyższy wyrok uprawomocnił się bez zaskarżenia, w dniu 24 lutego 2011r. wykonano karę grzywny, postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie III Wydział Karny z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie III Ko 1970/12 zarządzono wobec skazanego wykonanie orzeczonej kary 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności, zaliczono na poczet kary pozbawienia wolności zatrzymanie skazanego w sprawie w dniu 03 maja 2008r., powyższe postanowienie uprawomocniło się bez zaskarżenia, postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie III Wydział Karny z dnia 09 stycznia 2013r. w sprawie III Ko 1970/12 skrócono skazanemu o 31 dni karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności, powyższe postanowienie uprawomocniło się bez zaskarżenia;

3.  Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie III Wydział Karny z dnia 01 października 2012r. w sprawie o sygn. akt III K 731/12 przestępstwo z art. 178a § 2 k.k. popełnione w dniu 16 czerwca 2012 r. na karę grzywny w ilości 80 (osiemdziesięciu) stawek dziennych po 10,00 zł (dziesięć) złotych każda stawka, na podstawie art. 42 § 2 k.k. orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych kategorii A,A1,A2 na okres 1 (jednego) roku, powyższy wyrok uprawomocnił się bez zaskarżenia; dnia 09 października 2013r. wykonano zakaz prowadzenia pojazdów, postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie III Wydział Karny z dnia 03 lipca 2014r. w sprawie III Ko 800/14 na podstawie art. 25 § 2 pkt 2 i § 3 k.w., art. 2 pkt 3, art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 września 2013 roku o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego Rejonowego niektórych innych ustaw, art. 82 § 3 k.p.s.w. stwierdzono, że czyn za który P. J. został skazany powyższym wyrokiem stanowi wykroczenie określone w art. 87 § 1a k.w. i zarządzono wobec skazanego wykonanie 25 (dwudziestu pięciu) dni zastępczej kary aresztu za grzywnę w liczbie 80 (osiemdziesięciu) stawek dziennych po 10,00 (dziesięć) złotych każda stawka dzienna, na poczet kary aresztu zaliczono skazanemu zatrzymanie w sprawie w dniach 16 i 17 czerwca 2012r., powyższe postanowienie uprawomocniło się bez zaskarżenia;

4.  Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie III Wydział Karny z dnia 02 sierpnia 2013r. w sprawie o sygn. akt: III K 210/13 za przestępstwo z art. 224 § 2 k.k. w zb. z art. 222 § 1 k.k. w zb. z art.226 § 1 k.k. w zw. z art.11 § 2 k.k. popełnione w dniu 02 lutego 2013r. na karę 8 (ośmiu) miesięcy ograniczenia wolności, polegająca na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym, na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary grzywny zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia go wol­ności w sprawie od dnia 02 lutego 2013r. do dnia 04 lutego 2013r przyjmując jeden dzień zatrzymania za równoważny dwóm dniom kary ograniczenia wolności, powyższy wyrok uprawomocnił się bez zaskarżenia; postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie III Wydział Karny Rejonowego z dnia 12 czerwca 2014r. Rejonowego sprawie III Ko 680/14 zarządzono wobec skazanego wykonanie zastępczej kary 117 (stu siedemnastu) dni pozbawienia wolności w zamian za karę 8 miesięcy ograniczenia wolności orzeczoną powyższym wyrokiem, postanowienie uprawomocniło się bez zaskarżenia;

5.  Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawy III Wydział Karny z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie o sygn. akt III K 498/13 za przestępstwa z art. 223 § 1 k.k i art. 191 § 1 k.k. popełnione w dniu 31 marca 2013r. na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności za czyn z art. 223 § 1 k.k oraz na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności za czyn z art. 191 § 1 k.k., na podstawie art. 85 k.k. i 86 § 1 k.k połączono orzeczone kary i wymierzono skazanemu karę łączną 2 (dwóch) lat i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności, orzekając na podstawie art. 62 k.k. system terapeutyczny jej wykonania, na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej wobec skazanego łącznej kary pozbawienia wolności zaliczono okres jego tymczasowego aresztowania w sprawie w dniach 31 maja 2013r. – 21 stycznia 2014r. przyjmując jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równy jednemu dniowi kary pozbawienia wolności, powyższy wyrok uprawomocnił się bez zaskarżenia, postanowieniem Sądu Rejonowego dla. m.st. Warszawy z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie o sygn. akt III K 498/13 zaliczono na poczet orzeczonej wobec skazanego kary łącznej pozbawienia wolności prawidłowy okres tymczasowego aresztowania w sprawie w dniach od 08 stycznia 2014r. do 21 stycznia 2014r.; postanowienie uprawomocniło się bez zaskarżenia;

6.  Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie III Wydział Karny z dnia 29 czerwca 2015r.w sprawie o sygn. akt III K 401/15 za przestępstwo z art. 190 § 1 k.k. popeł­nione w dniu 22 stycznia 2014r. i 05 lutego 2014r. na karę 12 (dwunastu) miesięcy ograniczenia wolno­ści polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 40 (czterdziestu) godzin w stosunku miesięcznym, powyższy wyrok uprawomocnił się bez zaskarżenia, postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 08 września 2015r. w sprawie o sygn. III Ko 1297/15 zawieszono wobec skazanego postępowanie wykonawcze w zakresie kary ograniczenia wolności orzeczonej powyższym wyrokiem, postanowienie uprawomocniło się bez zaskarżenia.

orzeka:

I.  Na podstawie art. 568a § 1 pkt. 2 k.p.k. rozwiązuje karę łączną orzeczoną w wyroku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie III K 498/13 i łączy wyroki opisane w pkt. 4 i 5 w zakresie kar pozbawienia wolności i ograniczenia wolności i wymierza skazanemu karę łączną 2 (dwóch) lat i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności.

II.  W pozostałym zakresie połączone wyroki pozostawia do odrębnego wykonania.

III.  Na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonej kary łącznej zalicza skazanemu okresy 02.02.2013r. – 04.02.2013r., 01.12.2014r. – 28.03.2015r., 08.01.2014r. – 21.01.2014r.

IV.  Na podstawie art. 577 k.p.k. jako datę początkową kary orzeczonej niniejszym wyrokiem łącznym wskazuje 28.03.2015r.

V.  Na podstawie art. 572 k.p.k postępowanie w zakresie wyroków opisanych w pkt. 1, 2, 3 i 6 umarza.

VI.  Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. Ł. K. wynagrodzenie w kwocie 120 zł plus podatek VAT.

VII.  Na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia skazanego od opłaty, a koszty postępowania przejmuje na rachunek Skarbu Państwa.

III K 619/15

UZASADNIENIE

P. J. został skazany następującymi wyrokami:

7.  Sądu Rejonowego w Zgorzelcu II Wydział Karny z dnia 10 kwietnia 2006r. w sprawie o sygn. akt: II K 9/06 za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. popełnione na początku września 2005 r. na karę 10 (dziesięciu) miesięcy po­zbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 (trzech) lat próby, na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzeczono obowiązek naprawienia szkody w całości poprzez zapłatę na rzecz (...) – Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w B. przez P. W. i P. J. solidarnie kwoty (...) zł ((...)) oraz przez P. J. kwoty (...) zł ((...)), powyższy wyrok uprawomocnił się bez zaskarżenia, postanowieniem Sądu Rejonowego w Zgorzelcu, Sekcji Wykonawczej z dnia 19 sierpnia 2009r. w sprawie II Ko 32/09 zarządzono wobec skazanego wykonanie orzeczonej kary 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności, powyższe postanowienie uprawomocniło się bez zaskarżenia, postanowieniem Sądu Okręgowego we Wrocławiu V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych z dnia 08 lutego 2011r. w sprawie V Kow 110/11/wz na postawie art. 77 § 1 k.k, art. 78 § 1,2,3 k.k. oraz art. 161 § 1 k.k.w warunkowo zwolniono P. J., skazanego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Zgorzelcu z dnia 10 kwietnia 2006r. w sprawie II K 9/06 z odbycia reszty kary pozbawienia wolności – zasadniczej, której koniec przypadał na dzień 05.07.2011r., powyższe postanowienie zostało zmienione postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie XI Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie XI Kow 345/13 - na podstawie art. 160 § 1 pkt 3 k.k.w. odwołano warunkowe przedterminowe zwolnienie udzielone skazanemu postanowieniem Sądu Okręgowego we Wrocławiu V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych z dnia 08 lutego 2011r. w sprawie V Kow 110/11/wz, zarządzono wykonanie reszty z nieodbytej kary pozbawienia wolności, powyższe postanowienie uprawomocniło się bez zaskarżenia;

8.  Sądu Rejonowego w Zgorzelcu Wydział VI Grodzki z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie o sygn. akt: VI K 469/08 za przestępstwo z art. 279 § 1 k.k. popełnione w dniu 03 maja 2008 r. na karę 10 (dziesięciu) miesięcy po­zbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 4 (czterech) lat próby, na podstawie art. 71 § 1 k.k. orzeczono wobec oskarżonego grzywnę w wymiarze 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 (dziesięć) złotych, na podstawie art. 63 §1 k.k. zaliczono oskarżonemu na poczet orzeczonej kary grzywny okres zatrzymania w dniu 03 maja 2008r., na podstawie art. 72 § 1 pkt. 5 k.k. zobowiązano oskarżonego do powstrzymania się od nadużywania alkoholu, powyższy wyrok uprawomocnił się bez zaskarżenia, w dniu 24 lutego 2011r. wykonano karę grzywny, postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie III Wydział Karny z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie III Ko 1970/12 zarządzono wobec skazanego wykonanie orzeczonej kary 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności, zaliczono na poczet kary pozbawienia wolności zatrzymanie skazanego w sprawie w dniu 03 maja 2008r., powyższe postanowienie uprawomocniło się bez zaskarżenia, postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie III Wydział Karny z dnia 09 stycznia 2013r. w sprawie III Ko 1970/12 skrócono skazanemu o 31 dni karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności, powyższe postanowienie uprawomocniło się bez zaskarżenia;

9.  Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie III Wydział Karny z dnia 01 października 2012r. w sprawie o sygn. akt III K 731/12 przestępstwo z art. 178a § 2 k.k. popełnione w dniu 16 czerwca 2012 r. na karę grzywny w ilości 80 (osiemdziesięciu) stawek dziennych po 10,00 zł (dziesięć) złotych każda stawka, na podstawie art. 42 § 2 k.k. orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych kategorii A,A1,A2 na okres 1 (jednego) roku, powyższy wyrok uprawomocnił się bez zaskarżenia; dnia 09 października 2013r. wykonano zakaz prowadzenia pojazdów, postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie III Wydział Karny z dnia 03 lipca 2014r. w sprawie III Ko 800/14 na podstawie art. 25 § 2 pkt 2 i § 3 k.w., art. 2 pkt 3, art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 września 2013 roku o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego Rejonowego niektórych innych ustaw, art. 82 § 3 k.p.s.w. stwierdzono, że czyn za który P. J. został skazany powyższym wyrokiem stanowi wykroczenie określone w art. 87 § 1a k.w. i zarządzono wobec skazanego wykonanie 25 (dwudziestu pięciu) dni zastępczej kary aresztu za grzywnę w liczbie 80 (osiemdziesięciu) stawek dziennych po 10,00 (dziesięć) złotych każda stawka dzienna, na poczet kary aresztu zaliczono skazanemu zatrzymanie w sprawie w dniach 16 i 17 czerwca 2012r., powyższe postanowienie uprawomocniło się bez zaskarżenia;

10.  Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie III Wydział Karny z dnia 02 sierpnia 2013r. w sprawie o sygn. akt: III K 210/13 za przestępstwo z art. 224 § 2 k.k. w zb. z art. 222 § 1 k.k. w zb. z art.226 § 1 k.k. w zw. z art.11 § 2 k.k. popełnione w dniu 02 lutego 2013r. na karę 8 (ośmiu) miesięcy ograniczenia wolności, polegająca na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym, na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary grzywny zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia go wol­ności w sprawie od dnia 02 lutego 2013r. do dnia 04 lutego 2013r przyjmując jeden dzień zatrzymania za równoważny dwóm dniom kary ograniczenia wolności, powyższy wyrok uprawomocnił się bez zaskarżenia; postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie III Wydział Karny Rejonowego z dnia 12 czerwca 2014r. Rejonowego sprawie III Ko 680/14 zarządzono wobec skazanego wykonanie zastępczej kary 117 (stu siedemnastu) dni pozbawienia wolności w zamian za karę 8 miesięcy ograniczenia wolności orzeczoną powyższym wyrokiem, postanowienie uprawomocniło się bez zaskarżenia;

11.  Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawy III Wydział Karny z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie o sygn. akt III K 498/13 za przestępstwa z art. 223 § 1 k.k i art. 191 § 1 k.k. popełnione w dniu 31 marca 2013r. na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności za czyn z art. 223 § 1 k.k oraz na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności za czyn z art. 191 § 1 k.k., na podstawie art. 85 k.k. i 86 § 1 k.k połączono orzeczone kary i wymierzono skazanemu karę łączną 2 (dwóch) lat i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności, orzekając na podstawie art. 62 k.k. system terapeutyczny jej wykonania, na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej wobec skazanego łącznej kary pozbawienia wolności zaliczono okres jego tymczasowego aresztowania w sprawie w dniach 31 maja 2013r. – 21 stycznia 2014r. przyjmując jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równy jednemu dniowi kary pozbawienia wolności, powyższy wyrok uprawomocnił się bez zaskarżenia, postanowieniem Sądu Rejonowego dla. m.st. Warszawy z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie o sygn. akt III K 498/13 zaliczono na poczet orzeczonej wobec skazanego kary łącznej pozbawienia wolności prawidłowy okres tymczasowego aresztowania w sprawie w dniach od 08 stycznia 2014r. do 21 stycznia 2014r.; postanowienie uprawomocniło się bez zaskarżenia;

12.  Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie III Wydział Karny z dnia 29 czerwca 2015r.w sprawie o sygn. akt III K 401/15 za przestępstwo z art. 190 § 1 k.k. popeł­nione w dniu 22 stycznia 2014r. i 05 lutego 2014r. na karę 12 (dwunastu) miesięcy ograniczenia wolno­ści polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 40 (czterdziestu) godzin w stosunku miesięcznym, powyższy wyrok uprawomocnił się bez zaskarżenia, postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 08 września 2015r. w sprawie o sygn. III Ko 1297/15 zawieszono wobec skazanego postępowanie wykonawcze w zakresie kary ograniczenia wolności orzeczonej powyższym wyrokiem, postanowienie uprawomocniło się bez zaskarżenia.

Sąd zważył, co następuje:

Na wstępie należy zauważyć, że wszystkie wyroki co do osoby skazanego zapadły przed datą wejścia w życie ostatniej nowelizacji kodeksu karnego czyli przed dniem 1 lipca 2015r. Zgodnie zaś z art. 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, winno się do takich orzeczeń stosować zasady orzekania kary łącznej w brzmieniu dotychczasowym. Należy więc poszukiwać takiego układu kiedy to skazany popełnił kilka czynów przed wydaniem pierwszego wyroku co do któregokolwiek z nich. Taki układ w niniejszej sprawie zachodzi tylko co do wyroków opisanych w pkt 4 i 5. W pozostałych przypadkach bowiem skazany popełniał kolejne przestępstwo już po tym jak zapadł wyrok skazujący za poprzednie, co eliminuje przesłankę do orzekania kary łącznej, co do tych orzeczeń i dlatego należało w pozostałej części umorzyć postępowanie.

Co zaś do dwóch wyroków nadających się do połączenia, to Sąd dokonawszy przeliczenia kary ograniczenia wolności na karę pozbawienia wolności dysponował trzema karami cząstkowymi: 2 lat, 4 miesięcy i kolejnych 4 miesięcy pozbawienia wolności. Dawało to możliwość orzeczenia kary łącznej od 2 lat pozbawienia wolności do 2 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności. Zdaniem Sądu wobec skazanego wchodzącego wielokrotnie w konflikt z prawem na przestrzeni dłuższego czasu nie ma podstaw do orzekania kary z zastosowaniem zasady absorpcji. Byłoby to dla skazanego złym sygnałem o praktycznym skasowaniu części skazań w sensie ich faktycznej dolegliwości. Biorąc jednak pod uwagę opinię o skazanym obrazującą jednak pewien wysiłek podjęty choćby w zakresie programu dla osób uzależnionych należało odstąpić także od pełnej kumulacji kar uznając, że skazany zasługuje na względniejsze potraktowanie i dlatego kara łączna w wymiarze 2 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności jest adekwatna i wystarczająca dla osiągnięcia zaplanowanych celów.

Sad zaliczył okresy pozbawienia wolności w poszczególnych postępowaniach na poczet kary łącznej.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Paweł Laszczka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Maciej Jabłoński
Data wytworzenia informacji: