Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 1484/13 - postanowienie Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie z 2015-10-12

Sygn. akt I Ns 1484/13

POSTANOWIENIE

Dnia 12 października 2015 roku

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w W. I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Paweł Szymański

Protokolant: Kamila Kasprzak

po rozpoznaniu w dniu 30 września 2015 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z wniosku C. K. (1)

z udziałem M. K. i E. P.

o dział spadku po C. K. (2)

I.  ustala, że w skład spadku po C. K. (2) wchodziło prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr (...) w budynku przy ulicy (...) w W. wraz z udziałem wynoszącym (...) (sto dwadzieścia sześć dziesięciotysięcznych) w nieruchomości wspólnej, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w W. prowadzi księgę wieczystą numer (...) (WA jeden M łamane na zero zero jeden dziewięć zero pięć osiem łamane na trzy) o wartości 262000 zł ( dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące złotych);

II.  ustala, że spadkobiercy C. K. (1), M. K. i E. P. w toku niniejszego postępowania zbyli jedyny składnik majątku spadkowego po C. K. (2) opisany w punkcie I powyżej A. B. na mocy umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego przed M. D. notariuszem w W. w dniu 5 maja 2015 r., Repertorium A nr 4346/2014 za cenę 262000 zł (dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) oraz że dokonali umownego działu spadku po C. K. (2) w ten sposób, że każdy ze spadkobierców otrzymał kwotę po 87333,34 zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote trzydzieści cztery grosze), stanowiącą część ceny sprzedaży jedynego składnika majątku spadkowego po C. K. (2) opisanego w punkcie I powyżej proporcjonalnie do wielkości udziałów w spadku,

III.  umarza postępowanie w zakresie podziału jedynego składnika majątku spadkowego po C. K. (2) opisanego w punkcie I powyżej,

IV.  zasądza od M. K. na rzecz C. K. (1) kwotę 22371 zł (dwadzieścia dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden groszy),

V.  zasądza od M. K. na rzecz E. P. kwotę 13157,65 zł (trzynaście tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt pięć groszy),

VI.  oddala żądania M. K. o zwrot wydatków i nakładów w stosunku do C. K. (1) i E. P. w pozostałym zakresie oraz żądanie zasądzenia od E. P. kwoty 87333,34 zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote trzydzieści cztery grosze) w całości,

VII.  oddala żądania E. P. i C. K. (1) w stosunku do M. K. o zwrot pożytków w pozostałym zakresie,

VIII.  zasądza od M. K. na rzecz E. P. kwotę 3675,24 zł (trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia cztery grosze) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego, w tym kwotę 687,24 zł (sześćset osiemdziesiąt siedem złotych dwadzieścia cztery grosze) tytułem podatku od towarów i usług;

IX.  zasądza od C. K. (1) na rzecz M. K. kwotę 2417 zł (dwa tysiące czterysta siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego, a w pozostałym zakresie koszty te wzajemnie między tymi stronami znosi,

X.  nakazuje pobrać od M. K. na rzecz Skarbu Państwa - Kasy Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy kwotę 1269,54 zł (jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt cztery grosze) tytułem nieuiszczonych wydatków,

XI.  przyznaje adwokatowi R. K. ze Skarbu Państwa - Kasy Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy kwotę 5180,76 zł (pięć tysięcy sto osiemdziesiąt złotych siedemdziesiąt sześć gorszy), w tym 968,76 zł (dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt sześć groszy) tytułem podatku od towarów i usług tytułem pomocy prawnej świadczonej z urzędu oraz poleca wypłacić przyznaną kwotę ze Skarbu Państwa - Kasy Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w W.,

XII.  kosztami nieuiszczonej opłaty sądowej od wniosku obciąża Skarb Państwa.

SSR Paweł Szymański

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Kurek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Paweł Szymański
Data wytworzenia informacji: