Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 3182/20 - zarządzenie, uzasadnienie Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie z 2021-07-07

Sygn. akt I C 3182/20

UZASADNIENIE

wyroku z 21 czerwca 2021 roku

Powodowie J. K., T. K. oraz Z. K. wnieśli o zasądzenie od pozwanego (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. kwot po 600 euro wraz z ustawowymi odsetkami, liczonymi od 7 września 2016 r. do dnia zapłaty. W uzasadnieniu pozwu wskazali, że na podstawie rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 roku dochodzą od pozwanego zryczałtowanego odszkodowania za opóźniony lot w dniu 6 lipca 2019 r. z W. do S. (pozew, k. 4-6).

W odpowiedzi na pozew (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie kosztów, w tym kosztów zastępstwa procesowego od każdego z powodów na rzecz pozwanego. Pozwany wskazał m. in., że nie był przewoźnikiem wykonującym skarżony przez powodów lot. Podał, że oznaczenie (...) jest oznaczeniem przewoźnika B. P. A. S. z siedzibą w F. we W.. (odpowiedź na pozew, k. 94-96).

S ąd ustalił następujący stan faktyczy:

J. K., T. K. oraz Z. K. w ramach usługi turystycznej realizowanej przez biuro (...) sp. z o. o. z siedzibą w W. mieli odbyć w dniu 6 lipca 2019 r. lot z W. do S. lotem nr (...). W ramach umowy przewóz lotniczy na wskazanej trasie świadczył B. P. A. S. z siedzibą w F. we W. (dowód: karty pokładowe – k. 11).

B. P. A. S. z siedzibą w F. we W. korzysta z oznacznika BV. Z kolei (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. korzysta z oznaczenia (...) ( okoliczności bezsporne).

W wiadomości mail z dnia 5 września 2019 r. w toku postępowania reklamacyjnego M. S. działająca jako przedstawiciel B. P. A. poinformowała J. K., że podpisany i wypełniony formularz ma odesłać na adres (...) sp. z o.o. (…)” (dowód: wiadomość mail – k. 50).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie wyżej wskazanych dowodów z dokumentów, których autentyczność i zgodność z rzeczywistym stanem rzeczy nie budziła wątpliwości oraz na podstawie twierdzeń przyznanych wprost i niezaprzeczonych przez strony, na podstawie art. 229 k.p.c. i 230 k.p.c.

S ąd zważył, co następuje:

Powództwo podlegało oddaleniu z uwagi na skutecznie zgłoszony zarzut braku legitymacji procesowej biernej przez stronę pozwaną.

Podstawą żądania powództwa był art. 7 ust. 1 litera c) rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r., ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów (dalej jako: rozporządzenie). Ochrona na podstawie przepisów powołanego rozporządzenia obejmuje nie tylko pasażerów lotów regularnych, ale również pasażerów lotów nieregularnych, w tym także lotów stanowiących część zorganizowanych wycieczek (motyw piąty rozporządzenia).

Legitymacja materialna, a więc posiadanie prawa podmiotowego lub interesu prawnego do wytoczenia powództwa stanowi przesłankę materialną powództwa, a jej brak stoi na przeszkodzie udzieleniu ochrony prawnej. Brak legitymacji materialnej skutkuje co do zasady oddaleniem powództwa. W odróżnieniu od zdolności sądowej i zdolności procesowej kodeks postępowania cywilnego nie zawiera definicji legalnej legitymacji procesowej. W nauce prawa postępowania cywilnego, jak i w praktyce sądowej przyjmuje się jednak na ogół, że legitymacja procesowa jest właściwością podmiotu, w stosunku do którego sąd może rozstrzygnąć o istnieniu albo nieistnieniu indywidualno–konkretnej normy prawnej przytoczonej w powództwie. Legitymacja procesowa jest więc zawsze powiązana z normami prawa materialnego. Sąd dokonuje oceny istnienia legitymacji procesowej strony w chwili orzekania co do istoty sprawy (art. 316 § 1 k.p.c.), a stwierdziwszy brak legitymacji procesowej (zarówno czynnej, jak i biernej), zamyka rozprawę i wydaje wyrok oddalający powództwo.

Usługę przewozu lotniczego w dniu 6 lipca 2019 roku z W. do S. lotu nr (...) świadczył B. P. z siedzibą w F. we W.. Wynika to z dokumentów podróży złożonych przez powodów. W świetle powyższego, Sąd ustalił, że adresatem żądania, winien być przewoźnik B. P., nie zaś (...) sp. z o.o. Należy podkreślić, że są to dwa odrębne podmioty prowadzące w zakresie swojej działalności związanej z transportem lotniczym. Niemniej każdy jest podmiotem własnych praw i obowiązków, za które może być pozywany. Stąd też żądanie zasądzenia żądanej kwoty skierowane przeciw pozwanemu podlegało oddaleniu, wobec braku legitymacji procesowej biernej pozwanego.

Wobec powyższego Sąd orzekł jak w punkcie 1 sentencji wyroku.

O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 102 k.p.c., który przewiduje wyjątek od zasady odpowiedzialności strony przegrywającej sprawę za koszty procesu. Przepis ten stanowi, że w wypadkach szczególnie uzasadnionych Sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów procesu albo nie obciążać jej w ogóle kosztami. Ustalenie, czy w sprawie zachodzi "wypadek szczególnie uzasadniony", zależy od swobodnej oceny sądu. Ocena ta musi jednakże uwzględniać wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na jej podjęcie.

Zdaniem Sadu, odstąpienie od obciążania powodów kosztami procesu jest konsekwencją wprowadzenia ich w błąd na etapie reklamacji. Należy wskazać, że w wiadomości mail z dnia 5 września 2019 r. M. S. działająca wówczas po stronie przewoźnika B. P., jak również reprezentująca w niniejszej sprawie pozwanego, poinformowała powodów o konieczności wypełnienia, podpisania oraz odesłania na adres w N. formularza, wskazując podmiot do którego należy je przesłać - (...) sp. z o.o. (k. 50). Mogło to spowodować uzasadnione przekonanie powodów, że (...) jest przewoźnikiem odpowiedzialnym za wypłatę odszkodowania, gdyż do niego należy kierować formularze związane z reklamacją. Trudno zatem obciążać powodów kosztami w sprawie, w której pozwali niewłaściwy podmiot, kiedy jednocześnie na etapie reklamacji nazwy obu przewoźników występowały obok siebie. Skoro przewoźnicy w jakimś stopniu współpracują, to na etapie rozpoznania reklamacji powinno być jasno wskazane pasażerom, kto odpowiada wobec nich w sposób nie budzący żadnych wątpliwości. Jeżeli tak jak w niniejszej sprawie stosuje się nieczytelne komunikaty i wskazuje inny podmiot do przesłania dokumentów, to nie można w konsekwencji oczekiwać, że z powodu pomyłki wywołanej przez obu przewoźników, powodowie pomimo przegranej będą obciążeni kosztami. Obciążenie każdego z powodów kosztami procesu przeciwnika byłoby rażąco niesprawiedliwe w tych okolicznościach. W szczególności Sąd miał na uwadze, że powodowie nie byli reprezentowani przez profesjonalnego pełnomocnika, od którego można byłoby wymagać wyższej staranności w ustaleniu przewoźnika odpowiedzialnego za wykonywanie spornego lotu.

Wobec powyższego Sąd orzekł jak w pkt 2 sentencji wyroku.

W., dnia 7 lipca 2021 r.

s ędzia D. P.

ZARZĄDZENIE

Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć Powiatowemu Rzecznikowi Konsumentów w P. z pouczeniem o apelacji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Piotrowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie
Data wytworzenia informacji: