Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Cz 336/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu z 2013-08-14

Sygn. akt I Cz 336/13

POSTANOWIENIE

Dnia: 14 sierpnia 2013 r.

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu Wydział I Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego Mieczysław Osucha

Sędziowie SSO Ewa Domańska, SSR (del.) Szymon Rożek -spraw.

Protokolant: prot. sąd. Małgorzata Warzycka

po rozpoznaniu w dniu 14 sierpnia 2013 r. w Tarnobrzegu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa J. G.

przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W.

o zapłatę 15.000 zł tytułem ubezpieczenia nr polisy (...) zawartej pomiędzy stronami w związku ze skutkami powodzi w 2010 roku

na skutek zażalenia powódki od postanowienia Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu z dnia
7 czerwca 2013 r. sygn. akt I C 245/13

postanawia:

uchylić zaskarżone postanowienie.

Sygn. akta I Cz 336/13

UZASADNIENIE

postanowienia Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 14.08.2013 r.

Postanowieniem z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie I C 245/13 Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu stwierdził swoją niewłaściwość miejscową i przekazał sprawę do rozpoznania Sądowi Rejonowemu dla m.st. Warszawy w Warszawie.

Uzasadniając powyższe rozstrzygnięcie wskazał Sąd Rejonowy, że pozwany w sprzeciwie od nakazu zapłaty podniósł zarzut niewłaściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu. Ponieważ pełnomocnik powódki nie uzasadnił w pozwie właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu, na podstawie art. 30 kpc i art. 200 kpc postanowiono jak w sentencji.

Na postanowienie powyższe zażalenie złożyła powódka, reprezentowana przez pełnomocnika będącego adwokatem, wnosząc o uchylenie zaskarżonego postanowienia.

Powódka zarzuciła:

- naruszenie art. 34 kpc w zw. z art. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej przez ich niezastosowanie, a w konsekwencji przyjęcie, że nie wykazano w pozwie okoliczności uzasadniającychwłaściwość przemienną Sądu po myśli art. 187§1 pkt. 2 kpc

- naruszenie art. 30 kpc, poprzez przyjęcie, iż w sprawie niniejszej uzasadnione jest wytoczenie powództwa wg właściwości ogólnej, podczas gdy z okoliczności wskazanych w pozwie wynika, że powództwo zostało wytoczone prawidłowo, według właściwości przemiennej

Sąd zważył, co następuje:

Zażalenie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do art. 187§1 pkt. 2 kpc, pozew powinien zawierać w miarę potrzeby przytoczenie okoliczności uzasadniających również właściwość sądu. Z przepisu tego wynika, że wskazanie okoliczności uzasadniających właściwość sądu nie jest bezwzględnym obowiązkiem powoda, lecz aktualizuje się wyłącznie „w miarę potrzeby”. Uznać należy, iż potrzeba taka zaistnieje wówczas, gdy powód wytoczy powództwo przed sąd inny niż sąd właściwości ogólnej, zaś podstaw właściwości przemiennej nie będzie można ustalić w sposób niewątpliwy w oparciu o okoliczności faktyczne uzasadniające żądanie, powołane w pozwie.

W sprawie niniejszej druga z przesłanek nie została spełniona. Żądanie pozwu wynika z umowy ubezpieczenia dobrowolnego i skierowane jest przeciwko ubezpieczycielowi, co oznacza, iż w sprawie znajdą zastosowanie przepisy ustawy z dnia 22.05.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, w tym art. 9 tejże ustawy, dopuszczający wytoczenie powództwa przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. Powoływanie w pozwie tego przepisu nie jest wymagane (iura novit curia), w sytuacji, gdy oparcie roszczenia na umowie ubezpieczenia jasno wynika z okoliczności faktycznych przytoczonych na poparcie żądania. Również i powołany wyżej art. 187§1 pkt. 2 kpc mówi nie tyle o wskazaniu podstawy prawnej, lecz okoliczności faktycznych uzasadniających właściwość.

Należy więc uznać, iż po zgłoszeniu zarzutu niewłaściwości miejscowej Sąd winien dokonać oceny swej właściwości w kontekście art.9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, zaś zarzut mógłby zostać uznany za skuteczny wyłącznie w wypadku stwierdzenia, że nie wskazano żadnych okoliczności, które uzasadniałyby wytoczenie powództwa w oparciu o powołany przepis przed ten właśnie Sąd. W sprawie niniejszej okoliczność uzasadniając właściwość wynika z pozwu, bowiem wskazano w nim, że miejscem zamieszkania powódki są G., pozostające w obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu.

Ponieważ, jak wskazano wyżej, art. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej pozwala wytoczyć powództwo o roszczenie z umowy ubezpieczenia przed sąd miejsca zamieszkania ubezpieczającego, zarzut podniesiony przez pozwanego uznać należy za nietrafny, bowiem nie zachodzi potrzeba powoływania w pozwie okoliczności faktycznych uzasadniających właściwość miejscową sądu w przypadku, gdy wynika ona wprost z obowiązującego przepisu i przytoczonej podstawy faktycznej żądania

Z powyższych przyczyn zgodnie z art. 386 § 4 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc orzeczono jak w sentencji.

Zarządzenie:

1.  Odpis postanowienia doręczyć:

- pełnomocnikowi powódki, adw. E. A.

- pełnomocnikowi pozwanego r.pr. A. K.

2.  Odnotować.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Czajka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Okręgowego Mieczysław Osucha,  Ewa Domańska ,  Szymon Rożek-spraw.
Data wytworzenia informacji: