Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 22/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Tarnowie z 2013-06-20

Sygn. akt: I C 22/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 czerwca 2013 r.

Sąd Okręgowy w Tarnowie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSO Irena Choma

Protokolant:

st. sekr. sądowy Jolanta Kulpa

po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2013 r. w Tarnowie

sprawy z powództwa (...)Bank (...) S. A.Oddział (...) w W.

przeciwko Gmina (...)

o zapłatę

I.  Umarza postępowanie odnośnie zasądzenia kwoty 83.433,39 zł;

II.  W pozostałym zakresie powództwo oddala;

III.  Zasądza od Gminy (...)na rzecz strony powodowej: (...)Bank (...) S. A. Oddział (...)w W. kwotę 2.945,18 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Przewodniczący:

Sygn. akt I C 22/13

UZASADNIENIE

wyroku Sądu Okręgowego w Tarnowie

z dnia 20 czerwca 2013 roku

Strona powodowa (...)Bank (...) S. A.Oddział (...)w W. Biuro w K. w pozwie skierowanym przeciwko Gminie (...)wniosła o zasądzenie na rzecz strony powodowej od strony pozwanej kwoty 201.151 zł. wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, oraz kosztami procesu wedle norm przepisanych.

Na uzasadnienie strona powodowa podała, że w dniu 31 sierpnia 2007 roku pomiędzy stroną powodową a A. N.została zawarta umowa kredytu hipotecznego (...) nr (...). Formą zabezpieczenia kredytu były m.in. hipoteka zwykła w wysokości 200.000 i hipoteka kaucyjna w wysokości 48.000 zł. ustanowione na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego położonego w T. przy ul. (...) objętego KW (...) prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie. W dniu 9 listopada 2007 roku kredytobiorca A. N.zmarł. Spadkobiercą ustawowym po zmarłym została Gmina (...). W dniu 7 maja 2009 roku Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w T. sporządził spis inwentarza ustalając wartość aktywów spadku na kwotę 201.151 zł. W dniu 8 grudnia 2009 roku i 3 lutego 2010 roku strona powodowa wezwała stronę pozwaną do zapłaty. W dniu 31 maja 2011 roku pozwana Gmina sporządziła propozycję rozliczenia środków z masy spadkowej wskazując, że zaspokojenie wierzytelności Banku nie będzie mogło zostać zrealizowane w pełnej kwocie jakiej domaga się strona powodowa. Strona powodowa nie zaakceptowała tego planu uznając, iż kwota uzyskana ze sprzedaży lokalu mieszkalnego powinna zostać podzielona z zachowaniem kolejności wynikającej z art. 1025 k.p.c. i art. 74 ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

W piśmie procesowym z dnia 12 lutego 2013 roku strona powodowa wskazała, iż ogranicza żądanie pozwu do kwoty 117.717,61 zł. przyznając, że strona pozwana dokonała w dniu 21 grudnia 2012 roku wpłaty na rzecz strony powodowej kwoty 83.433,39 zł.

Strona pozwana w odpowiedzi na pozew wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie od strony powodowej na rzecz strony pozwanej kosztów procesu.

Na uzasadnienie strona pozwana podała, że postępowanie spadkowe po zmarłym A. N.zostało zainicjowane w dniu 16 maja 2008 roku, przezM. C., który powołał się na swoją wierzytelność wobec zmarłego, wynikającą z nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie w dniu 10 sierpnia 2007 roku w sprawie o sygn. akt I Nc 59/07, zabezpieczoną hipoteką przymusową kaucyjną na lokalu mieszkalnym objętym KW (...) prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie. Powyższemu nakazowi zapłaty nadano klauzulę wykonalności i wierzytelność wyegzekwowano w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika A. C. przy Sądzie Rejonowym wT.pod sygn. akt KM 1542/09. Wpłata na rachunek Komornika został dokonana w dniu 15 maja 2009 roku. Strona pozwana zakwestionowała twierdzenie strony powodowej, że inwentaryzacja spadku po A. N.została zakończona w dniu 7 maja 2009 roku bowiem w tym dniu Komornik A. C. działający przy Sądzie Rejonowym w T. rozpoczął czynności inwentaryzacyjne a zakończył je w dniu 20 maja 2009 roku. Inwentaryzacją nie objęto majątku spółki (...) w R. należącej w całości do zmarłego. Dokumentacja inwentaryzacyjna została złożona w Sądzie Rejonowym w Tarnowie w dniu 3 czerwca 2009 roku a doręczona stronie pozwanej w dniu 22 grudnia 2009 roku.

Strona pozwana podkreśliła, że w chwili egzekucji wierzytelności M. C.nie był jej znany bilans aktywów i pasywów spadku a zatem zachodzi w tym przypadku ograniczenie odpowiedzialności spadkobiercy za długi spadku wynikające z art. 1032 § 1 k.c. Ostatecznie ustalono, że jedynym aktywem spadku jest spółdzielczy własnościowy lokal mieszkalny wpisany do KW (...) oszacowany na kwotę 201.151 zł. Suma długów zgłoszonych do spadku wynosiła 1.004.834,97 zł. a wierzytelności M. C.i strony powodowej były zabezpieczone hipotekami. Egzekucja wierzytelności M. C.nastąpiła przed terminem sporządzenia inwentarza spadku i wraz z kosztami egzekucji wyniosła 117.717,61 zł. W dniu 31 grudnia 2012 roku strona pozwana doręczyła stronie powodowej rozliczenie postepowania spadkowego po A. N.i z tytułu długu wynikającego z wskazanego przez stronę powodową kredytu hipotecznego przelała na rzecz strony powodowej, na jej rachunek kwotę 83.433,39 zł. W tej sytuacji w ocenie strony pozwanej prawidłowo wywiązała się ona z obowiązku spłaty zadłużenia przyjmując, iż egzekucja wierzytelności M. C.nastąpiła w postępowaniu komorniczym, na podstawie tytułu wykonawczego, a ponadto była zabezpieczona hipoteką. Dopiero zatem w drugiej kolejności spłacie podlegała wierzytelność strony powodowej, oczywiście do wysokości stanu czynnego spadku. W tej sytuacji nie zostały spłacone dalsze wierzytelności.

Stan faktyczny sprawy przedstawiał się następująco:

W dniu 31 sierpnia 2007 roku pomiędzy stroną powodową (...)Bank (...) S. A.z siedzibą w W. a A. N.została zawarta umowa kredytu hipotecznego (...) nr (...)na kwotę 200.000 zł. Formą zabezpieczenia kredytu były m.in. hipoteka zwykła w wysokości 200.000 zł. i hipoteka kaucyjna w wysokości 48.000 zł. ustanowione na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego położonego w T. przy ul. (...) objętego KW (...) prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie.

Dowód:

umowa kredytu hipotecznego (k.12-17)

A. N.zmarł w dniu 9 listopada 2007 roku w T.. Postanowieniem z dnia 9 grudnia 2008 roku Sąd Rejonowy w Tarnowie stwierdził, że spadek po A. N.nabyła na podstawie ustawy, w całości i z dobrodziejstwem inwentarza Gmina (...).

Dowód:

odpis skrócony aktu zgonu (k.22)

postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku (k.29)

Nakazem zapłaty z dnia 10 sierpnia 2007 roku wydanym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie nakazano (...) Sp z o.o. z siedzibą w M. i A. N.aby zapłacili solidarnie na rzecz M. C.kwotę 84.095,51 zł. wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 10 lipca 2007 roku i kosztami procesu w kwocie 4.668 zł.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 9 lutego 2009 roku, sygn. akt I Co 24/09 nadano klauzulę wykonalności nakazowi zapłaty wydanemu przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie w dniu 10 sierpnia 2007 roku, sygn. akt I NC 59/07 przeciwko Gminie (...).

Postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 4 września 2009 roku zmieniono powyższe postanowienie ograniczając klauzulę wykonalności do stanu czynnego spadku poA. N..

Dowód:

postanowienie z dnia 4 września 2009 roku (k.85)

nakaz zapłaty z dnia 10 sierpnia 2007 roku (k.92-93)

W dniu 14 maja 2009 roku Komornik przy Sądzie Rejonowym w T. A. C. zawiadomił stronę pozwaną o wszczęciu egzekucji prowadzonej pod sygn. akt Km 1542/09 obejmującej powyższy nakaz zapłaty i zajął rachunek bankowy strony pozwanej. Strona pozwana bezskutecznie składała do Sądu Rejonowego w Tarnowie skargę na czynność Komornika.

Komornik wyegzekwował od strony pozwanej łącznie kwotę 117.717,61 zł. w tym należność główną w kwocie 84.095,51 zł., odsetki w kwocie 18.379,90 zł., koszty procesu w kwocie 4.668 zł. koszty adwokackie w kwocie 1.800 zł., koszty egzekucji w kwocie 8.771,50 zł. i koszt opłaty za przelew w kwocie 2,70 zł.

Dowód:

pisma komornika (k.94-97)

postanowienie z dnia 21 maja 2009 roku (k.100-104)

W dniu 8 stycznia 2010 roku strona powodowa otrzymała z Sądu Rejonowego w Tarnowie odpis protokołów stanowiących spis inwentarza spadku po zmarłym A. N.. W spisie tym wskazano, iż jedynym aktywem spadku jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w T. przy ul. (...) objętego KW (...) prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie. Wartość tego prawa wyceniono na kwotę 201.151 zł. W spisie wskazano również, że prawo to jest obciążone hipotekami.

Dowód:

pismo i protokoły spisu inwentarza (k.23-28)

W księdze wieczystej (...) obejmującej należące doA. N.spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w T. przy ul. (...) wpisana została hipoteka zwykła w wysokości 200.000 zł. i hipoteka kaucyjna w wysokości 48.000 zł. na zabezpieczenie umowy kredytu z dnia 31 sierpnia 2007 roku.

W chwili dokonania do księgi wieczystej powyższego wpisu w księdze tej wpisana była już hipoteka przymusowa kaucyjna w kwocie 84.095,51 zł. stanowiąca zabezpieczenie roszczeń wynikających z nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie w dniu 10 sierpnia 2007 roku w sprawie o sygn. akt I Nc 59/07 w kwocie 84.095,51 zł. wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 10 lipca 2007 roku do dnia zapłaty i kosztami procesu w kwocie 4.668 zł.

Dowód:

odpis KW (...) (k.18-21)

Już od listopada 2009 roku pomiędzy stroną powodową a stroną pozwaną trwały pertraktacje odnośnie spłaty zadłużenia jakie zmarły A. N. miał względem strony powodowej w związku z zawartą umową kredytu. Strona powodowa wskazywała, że jej wierzytelność obejmująca kapitał główny kredytu i naliczone odsetki sięgała prawie 300.000 zł. Dochodziło do wymiany pism i spotkań. Strona pozwana wskazywała, że obok wierzytelności strony powodowej do spadku po A. N.wchodzą również inne wierzytelności, w tym wierzytelność M. C.wynikająca z nakazu zapłaty z dnia 10 sierpnia 2007 roku.

Dowód:

pisma stron (k.31-42,107-111,113)

W dniu 21 grudnia 2012 roku tytułem częściowej spłaty wierzytelności obciążającej spadek po A. N.strona pozwana wypłaciła stronie powodowej kwotę 83.433,39 zł.

okoliczność bezsporna.

Na powyższy stan faktyczny złożyły się okoliczności bezsporne oraz ustalenia poczynione przez Sąd. Ustaleń faktycznych Sąd dokonał na podstawie powołanych powyżej i zalegających w aktach sprawy dokumentów, które Sąd uznał za autentyczne i wiarygodne. Ich treść i forma nie budziły zastrzeżeń i wątpliwości uczestników postępowania, nie ujawniły się też takie okoliczności, które należałoby brać pod uwagę z urzędu, a które podważałyby wiarygodność tych dowodów i godziły w ich moc dowodową od strony materialnej czy formalnej. Pozostałe nie wymienione powyżej a zalegające w aktach dokumenty nie miały znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy.

Sąd Okręgowy rozważył, co następuje:

Strona powodowa domagała się od strony pozwanej zapłaty kwoty 201.151 zł. wynikającej z wierzytelności jaka weszła w skład spadku po A. N., który na mocy ustawy odziedziczyła pozwana Gmina (...). Istnienie tej wierzytelności jak również jej wysokość nie była przez stronę pozwaną kwestionowana. Strona pozwana kwestionowała jedynie zakres swojej odpowiedzialności z powołaniem się na odpowiedzialność za długi spadkowe jedynie do wysokości stanu czynnego spadku i fakt, że wcześniej spłaciła wchodzącą również w skład spadku wierzytelność M. C.wynikającą z nakazu zapłaty z dnia 10 sierpnia 2007 roku. Ostatecznie już po wniesieniu pozwu strona pozwana wypłaciła stronie powodowej kwotę 83.433,39 zł. stanowiącą część dochodzonego przez stronę powodową roszczenia ograniczoną stanem czynnym spadku.

Jak stanowi art. 922 § 1 k.c. prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na spadkobierców. W skład spadku wchodzą również długi spadkowe. Zgodnie z art. 1030 k.c. do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku. Od chwili przyjęcia spadku ponosi odpowiedzialność za te długi z całego swego majątku. Zatem do chwili przyjęcia spadku istnieją dwie odrębne masy majątkowe, a mianowicie spadek i majątek spadkobiercy. Do czasu przyjęcia spadku egzekucja na zaspokojenie długu spadkodawcy dopuszczalna jest tylko ze spadku (art. 836 k.p.c.). Zgodnie z art. 1023 § 1 i 2 k.c. gmina nie może odrzucić spadku, który jej przypadł z mocy ustawy, oraz nie składa oświadczenia o przyjęciu spadku, a spadek uważa się za przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza. Gmina jest zatem tzw. spadkobiercą przymusowym a jej odpowiedzialność za zobowiązania spadkodawcy jest zawsze ograniczona do stanu czynnego spadku. Zgodnie bowiem z art. 1031 § 2 k.p.c. w razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku. Ograniczenie odpowiedzialności odpada, jeżeli spadkobierca podstępnie nie podał do inwentarza przedmiotów należących do spadku albo podał do inwentarza nie istniejące długi. Przytoczyć jeszcze w tym miejscu należy przepis art. 1032 § 1 k.c. zgodnie z którym jeżeli spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, spłacił niektóre długi spadkowe nie wiedząc o istnieniu innych długów, ponosi on odpowiedzialność za nie spłacone długi tylko do wysokości różnicy między wartością ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku a wartością świadczeń spełnionych na zaspokojenie długów, które spłacił. Natomiast jeżeli spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, spłacając niektóre długi spadkowe wiedział o istnieniu innych długów spadkowych, ponosi on odpowiedzialność za te długi ponad wartość stanu czynnego spadku, jednakże tylko do takiej wysokości, w jakiej byłby obowiązany je zaspokoić, gdyby spłacał należycie wszystkie długi spadkowe (art. 1032 § 2 k.c.).

Zgodnie z powyższym odpowiedzialność strony pozwanej za długi spadkowe wchodzące w skład nabytego po A. N.spadku ograniczała się do stanu czynnego spadku. Jak wynika z okoliczności faktycznych w jedynym aktywem spadku spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w T. przy ul. (...) objęte KW (...) prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie. Sporządzając spis inwentarza wartość tego prawa wyceniono na kwotę 201.151 zł. W spisie wskazano również, że prawo to jest obciążone hipotekami. Z protokołów spisu inwentarza wynika, że wartość 201.151 zł. jest wartością bez uwzględnienia hipotek.

Jak wynika z odpisu KW (...) obejmującej należące do A. N.spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w T. przy ul. (...) wpisana została hipoteka zwykła w wysokości 200.000 zł. i hipoteka kaucyjna w wysokości 48.000 zł. na zabezpieczenie umowy kredytu z dnia 31 sierpnia 2007 roku.

Jednakże w chwili dokonania do księgi wieczystej powyższego wpisu w księdze tej wpisana była już hipoteka przymusowa kaucyjna w kwocie 84.095,51 zł. stanowiąca zabezpieczenie roszczeń wynikających z nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie w dniu 10 sierpnia 2007 roku w sprawie o sygn. akt I Nc 59/07 w kwocie 84.095,51 zł. wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 10 lipca 2007 roku do dnia zapłaty i kosztami procesu w kwocie 4.668 zł.

Wierzytelność objęta powyższą hipoteką przymusową została wyegzekwowana od strony pozwanej w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w T. A. C. pod sygn. akt Km 1542/09. Wierzytelność została spłacona z majątku osobistego spadkobiercy. Komornik wyegzekwował od strony pozwanej łącznie kwotę 117.717,61 zł. w tym należność główną w kwocie 84.095,51 zł., odsetki w kwocie 18.379,90 zł., koszty procesu w kwocie 4.668 zł. koszty adwokackie w kwocie 1.800 zł., koszty egzekucji w kwocie 8.771,50 zł. i koszt opłaty za przelew w kwocie 2,70 zł. Pomimo spłacenia zadłużenia objętego hipoteką przymusową, hipoteka ta nie została wykreślona z księgi wieczystej.

Jak stanowi art. 69 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece obecnie hipoteka zabezpiecza mieszczące się w sumie hipoteki roszczenia o odsetki oraz o przyznane koszty postępowania, jak również inne roszczenia o świadczenia uboczne, jeżeli zostały wymienione w dokumencie stanowiącym podstawę wpisu hipoteki do księgi wieczystej. Jednakże w przedmiotowej sprawie zastosowanie powinny znaleźć przepisy obowiązujące w chwili wpisania hipoteki co miało miejsce w 2007 roku. Wówczas art. 69 ustawy o księgach wieczystych i hipotece stanowił, że w granicach przewidzianych w odrębnych przepisach hipoteka zabezpiecza także roszczenia o odsetki nieprzedawnione, oraz o przyznane koszty postępowania (ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece – tekst jedn. Dz. U z 2001 r. Nr 124 poz. 1361 ze zm.). Zatem w chwili wpisu hipoteki przymusowej obejmującej wierzytelność M. C.wynikającą z nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie w dniu 10 sierpnia 2007 roku hipoteka zabezpieczała również roszczenia o odsetki nieprzedawnione i przyznane koszty postępowania nawet nie mieszczące się w sumie hipoteki.

Ponieważ łączna wartość obu wymienionych powyżej wierzytelności przekraczała wartość stanu czynnego spadku, rozstrzygnięcia wymaga kwestia kolejności ich zaspokojenia. W tym względzie wobec braku osobnej regulacji zastosowanie znajduje przepis art. 1025 k.p.c. i nast. (por. Andrzej Kidyba, Elżbieta Niezbecka, Komentarz do art. 1032 kodeksu cywilnego, Lex). Zgodnie z art. 1025 k.p.c. w pierwszej kolejności zaspokojeniu podlegają koszty egzekucyjne natomiast do piątej kategorii zaliczono m.in. należności zabezpieczone hipoteką. Jak stanowi art. 1026 § 1 k.p.c. jeżeli suma objęta podziałem nie wystarcza na zaspokojenie w całości wszystkich należności i praw tej samej kategorii, m.in. należności zaliczone do kategorii piątej (a zatem także hipoteki) podlegają zaspokojeniu w kolejności odpowiadającej przysługującemu im pierwszeństwu, inne zaś należności - stosunkowo do wysokości każdej z nich. Zgodnie z art. 249 § 1 k.c. jeżeli kilka ograniczonych praw rzeczowych obciąża tę samą rzecz, prawo powstałe później nie może być wykonywane z uszczerbkiem dla prawa powstałego wcześniej (pierwszeństwo). Odnośnie hipoteki kwestię pierwszeństwa ściślej reguluje art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece zgodnie z którym o pierwszeństwie ograniczonych praw rzeczowych wpisanych do księgi wieczystej rozstrzyga chwila, od której liczy się skutki dokonanego wpisu.

Zwrócić jeszcze należy uwagę, że zgodnie z art. 1025 § 3 k.p.c. w równym stopniu z należnością ulegają zaspokojeniu odsetki i koszty postępowania. Z pierwszeństwa równego należnościom m.in. kategorii piątej korzystają wszystkie roszczenia o świadczenia uboczne objęte zabezpieczeniem na mocy odrębnych przepisów. Roszczenia o świadczenia uboczne nieobjęte zabezpieczeniem zaspokaja się w kategorii dziesiątej, chyba że należność podlegałaby zaspokojeniu w kategorii wcześniejszej. To samo dotyczy roszczeń o świadczenia należne dożywotnikowi.

Mając na względzie powyżej zaprezentowane uregulowania prawne stwierdzić należy, że strona pozwana prawidłowo wywiązała się ze spłaty wierzytelności obciążającej spadek a roszczenie strony powodowej ostatecznie ograniczone do kwoty 117.717,61 zł. jest bezzasadne. Fakt iż wierzytelność M. C.objęta nakazem zapłaty z dnia 10 sierpnia 2007 roku została ostatecznie zaspokojona z majątku osobistego spadkobiercy tj. Gminy (...), nie może mieć wpływu na zwiększenie zakresu odpowiedzialności strony pozwanej ponad wartość stanu czynnego spadku. Wszystkie kwoty wypłacone w związku z egzekucją komorniczą prowadzoną na podstawie nakazu zapłaty z dnia 10 sierpnia 2007 roku miały pierwszeństwo przed wierzytelnością strony powodowej. Koszty egzekucji korzystały z pierwszeństwa wynikającego z art. 1025 § 1 pkt 1 k.p.c. natomiast należności określone w nakazie zapłaty korzystały z pierwszeństwa wynikającego z tego, iż hipoteka przymusowa obejmująca roszczenia określone w tym nakazie, wraz z roszczeniami ubocznymi, została wpisana do księgi wieczystej wcześniej niż hipoteki przysługujące stronie powodowej. Zatem roszczenie strony powodowej musiało ustąpić przed wszystkimi kwotami jakie zostały wyegzekwowane w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym na podstawie nakazu zapłaty z dnia 10 sierpnia 2007 roku. Skoro łącznie kwota wypłacona przez stronę pozwaną wyniosła 117.717,61 zł. a wartość aktywów spadku wynosiła 201.151 zł. to roszczenia strony powodowej mogły zostać zaspokojone jedynie do kwoty 83.433,39 zł. Taką też kwotę w trakcie postępowania strona pozwana przekazała na rzecz strony powodowej a strona powodowa ostatecznie ograniczyła roszczenie do kwoty 117.717,61 zł. W tym zakresie powództwo podlegało oddaleniu. Wobec cofnięcia pozwu odnośnie kwoty 83.433,39 zł. postępowanie na podstawie art. 355 § 1 k.p.c. w zw. z art. 203 k.p.c. podlegało umorzeniu.

Mając powyższe na względzie Sąd Okręgowy orzekł jak w sentencji wyroku.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 100 k.p.c. i stosunkowo rozdzielił te koszty. Strona powodowa wygrała sprawę w 41,48 % (83.433,39 zł. z całego roszczenia w kwocie 201.151 zł., zwrócić w tym miejscu należy uwagę, że wpłata tej kwoty przez stronę pozwaną na rzecz strony powodowej nastąpiła już po wniesieniu pozwu) a zatem w takim zakresie powinna zwrócić stronie pozwanej koszty procesu. Natomiast strona pozwana wygrała sprawę w 58,52 % (117.717,61 zł. z całego roszczenia w kwocie 201.151 zł.) i w takim zakresie powinna zwrócić stronie powodowej koszty procesu. Strona powodowa poniosła koszty w łącznej kwocie 17.258 zł. (opłata sądowa od pozwu w kwocie 10.058 zł. i wynagrodzenie pełnomocnika w kwocie 7.200 zł.). Strona pozwana powinna jej zwrócić 41,48 % z tej kwoty a zatem kwotę 7.158,62 zł. Strona pozwana natomiast poniosła koszty procesu w kwocie 7.200 zł. (wynagrodzenie pełnomocnika) a strona powodowa powinna jej wrócić z tej kwoty 58,52 % a zatem kwotę 4.213,44 zł. Po potrąceniu tych kwot strona pozwana powinna zapłacić stronie powodowej kwotę 2.945,18 zł. (7.158,62 zł. – 4.213,44 zł. = 2.945,18 zł.). Koszty pełnomocników zostały ustalone zgodnie z § 6 pkt 7 w zw. z § 2 ust 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 490).

SSO Irena Choma

Sekr.

- odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikom stron

Sędzia

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Armatys
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Irena Choma
Data wytworzenia informacji: