Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 134/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej z 2014-07-23

Sygn. akt: I C 134/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 lipca 2014 r.

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSO Jakub Drzastwa

Protokolant:

Małgorzata Drelich

po rozpoznaniu w dniu 23 lipca 2014 r. w Bielsku-Białej

sprawy z powództwa (...) w Ł.

przeciwko (...) Bank Spółka Akcyjna w W.

o wyłączenie spod egzekucji

1.  powództwo oddala;

2.  zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 7.217 zł - tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sędzia

Sygn. akt I C 134/14

UZASADNIENIE

W dniu 6 listopada 2013r. (...) Federacja (...) z siedzibą w Ł. złożyła pozew do Sądu Rejonowego w Ż. przeciwko (...) Bank Spółce Akcyjnej z siedzibą w W., w którym domagała się zwolnienia od egzekucji ruchomości objętych protokołem z dnia 30 sierpnia 2013r. stanowiących własność powoda, a zajętych na wniosek pozwanego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ż. P. K. w sprawie egzekucyjnej o sygn. akt Km 1401/13.

Jednocześnie powód domagał się zasądzenia od pozwanego na swoją rzecz kosztów postępowania według norm przepisanych.

W uzasadnieniu żądania pozwu, strona powodowa wskazała, że Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ż. P. K. prowadzi pod sygn. akt Km 1401/13 postępowanie egzekucyjne z wniosku wierzyciela (...) Bank SA z siedzibą w W. przeciwko dłużnikom J. K. i S. K., w którym zajął nieruchomość położoną w Ł. przy ul. (...) objętą KW Nr (...) Sądu Rejonowego w Ż..

Dnia 30 sierpnia 2013r. Komornik Sądowy dokonał zajęcia ruchomości znajdujących się w budynku posadowionym na nieruchomości stanowiącej przedmiot egzekucji; nieruchomość, z której prowadzona jest egzekucja, stanowi własność dłużnika S. K.. Powód związany jest z dłużnikiem umową najmu budynku posadowionego na nieruchomości będącej przedmiotem egzekucji. W przedmiotowym budynku mieści się siedziba powoda. Wyposażenie lokali znajdujących się w ww. budynku stanowi wyłączną własność (...). Zabezpieczenie ruchomości dokonane zostało przede wszystkim na przedmiotach, bez których wykonywanie działalności przez powoda jest niemożliwe. Umieszczenie na zabezpieczonych ruchomościach stosownych oznaczeń całkowicie sparaliżowało działalność i uniemożliwiło funkcjonowanie (...).

Powód wniósł o zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

Prawomocnym postanowieniem z dn. 18.11.2013r. sygn. akt IC 1668/13 (k.18) Sąd Rejonowy w Ż. udzielił zabezpieczenia poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ż. P. K. sygn. akt Km 1401/13 w stosunku do objętych pozwem ruchomości.

Pełnomocnik powoda pismem dat. 20.12.2013r. (k.27-28) określił wartość przedmiotu sporu na kwotę 206 921,34zł.

Prawomocnym postanowieniem z dn. 10.02.2014r. (k.62) Sąd Rejonowy w Ż. przekazał sprawę do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w B.

W odpowiedzi na pozew dat. 13.05.2014r. (k. 73-75) (...) Bank SA z siedzibą w W. wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Uzasadniając swoje stanowisko pozwany podniósł zarzut braku zachowania terminu do wniesienia przedmiotowego pozwu.

Zgodnie z art. 841 § 3 kpc osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa. W sprawie powód przedłożył protokół zajęcia ruchomości z dnia 30.08.2013r. sporządzony przez Komornika Sądowego P. K..

Przedmiotowy protokół został opatrzony podpisem S. K., który jest dłużnikiem w związku z egzekucją prowadzoną na wniosek (...) Bank SA oraz jednocześnie prezesem (...) reprezentującym powoda.

Z powyższego wynika, iż powód dowiedział się o dokonanych czynnościach egzekucyjnych w dniu 30.08.2013r., tak więc miesięczny termin na wniesienie powództwa eskcydencyjnego, o którym mowa w art. 841 kpc upłynął w dniu 30.09.2013r. Dlatego też, pozwany podniósł, że pozew z dnia 06.11.2013r. został złożony po terminie.

Ponadto pozwany podniósł, że strona powodowa nie jest prawidłowo reprezentowana, bowiem zgłoszenie po stronie powodowej do udziału w sprawie sporządzone przez adw. dr W. G.. Do pisma zostało dołączony został status stowarzyszenia oraz pełnomocnictwo do reprezentowania (...) udzielone pełnomocnikowi w imieniu zarządu przez prezesa (...). Wykładania treści powyższego statusu prowadzi do wniosku, iż pełnomocnictwo nie zostało udzielone przez organ do tego uprawniony. Zgodnie z rozdziałem IV § 9 pkt 12 „Do kompetencji Zarządu należy upoważnienie poszczególnych osób do składania wiążących oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia”. Uchwały zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. Co prawda rozdział IV § 12 zd. 4 wskazuje, że uprawnienia zarządu w okresie pomiędzy jego posiedzeniami przysługują P. Stowarzyszenia – jednakże, decyzje podjęte w tym trybie podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd na najbliższym posiedzeniu. W związku z powyższym, pozwany wskazał, że Prezes Stowarzyszenia (...) nie jest uprawniony do samodzielnego udzielania pełnomocnictwa adw. W. G. – bowiem decyzja taka wymaga co najmniej potwierdzenia przez Zarząd (...).

Ponadto, z ostrożności procesowej pozwany wskazał, iż powód powołuje się na zawartą ze S. K. umowę najmu budynku położonego na nieruchomości będącej przedmiotem egzekucji – gdzie mieści się siedziba powoda. Jednakże, brak jest jakichkolwiek dowodów, które potwierdzałyby przywołaną okoliczność. Powód nie załączył do pozwu przedmiotowej umowy najmu, a także nie wskazał stron, daty, miejsca zawarcia i innych postanowień umowy, które pozwoliłyby pozwanemu merytorycznie ustosunkować się do treści umowy. Pozwany wskazał, że zdaniem powoda w wynajmowanym budynku mieści się siedziba (...) co również nie zostało w sposób udowodnione. Z załączonego w sprawie wypisu z ewidencji uczniowskich klubów sportowych Starostwa Powiatowego w Ż. jednoznacznie wynika, iż siedzibą stowarzyszenia jest M., powód nie przedłożył żadnego dowodu, który potwierdzałby zmianę siedziby Stowarzyszenia z M. na Ł..

Ponadto egzekucja prowadzona jest przeciwko S. K., a umowa najmu miała być zawarta pomiędzy nim, a Stowarzyszeniem, którego jest on prezesem – co sugeruje, że umowa taka ma charakter pozorny, a jej celem jest jedynie uchylenie się od skutków egzekucji komorniczej.

Powód stwierdzał również, że wyposażenie znajdujące się w budynku posadowionym na nieruchomości S. K. stanowi wyłączna własność (...), tymczasem wraz z pozwem nie przedstawiono jakichkolwiek wiarygodnych dokumentów prawa własności, które by temu dowodziły.

Postanowieniem wydanym na rozprawie dn.23.07.2014r. powód został zwolniony od kosztów sądowych w całości.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ż. P. K. prowadzi pod sygn. akt Km 1401/13 postępowanie egzekucyjne z wniosku (...) Bank Spółki Akcyjnej w W. przeciwko J. K. i S. K. o zapłatę należności w wys. 206 921,34zł z ustawowymi odsetkami i kosztami procesu.

Dłużnicy zamieszkują pod adresem Ł. ul. (...).

W dn. 30.08.2013r. Komornik dokonał zajęcia u dłużników szeregu ruchomości ujętych w protokole zajęcia w 52 pozycjach. Obecny przy zajęciu S. K. podał, że ruchomości stanowią własność (...) z siedzibą w Ł..

Zawiadomieniem z dnia 4 września 2013r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ż. P. K. przesłanym na adres (...) tj. Ł. ul. (...) poinformował, że w dniu 30 sierpnia 2013r. zostało dokonane zajęcie ruchomości znajdujących się w posiadaniu dłużników J. K. i S. K.. W przesłanym zawiadomieniu adresat został pouczony o możliwości złożenia w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania niniejszego pisma powództwa przeciwegzekucyjnego do Sądu Rejonowego Wydziału Cywilnego w Ż. w trybie art. 841 kpc, żądając zwolnienia zajętych ruchomości spod postępowania egzekucyjnego. Jednocześnie komornik w poinformował, iż po terminie 1 miesiąca od daty potwierdzenia odbioru ww. zawiadomienia przystąpi do oszacowania, a następnie sprzedaży zajętych ruchomości.

Zawiadomienie zostało odebrane przez J. K. (wskazana jako żona adresata) w dniu 10.09.2013r.

( dowody: zawiadomienie k. 8, protokoły zajęcia ruchomości k. 9-15 akt głównych, wniosek egzekucyjny, zwrotne potwierdzenie odbioru przesyłki zamieszczone w tomie I akt w sprawie egzekucyjnej Km 1401/13 prowadzonej przez Komornika S. przy Sądzie Rejonowym w Ż. P. K. )

W dniu 7 listopada 2013r. do Sądu Rejonowego w Ż. wpłynął pozew (...) z siedzibą w Ł. przeciwko (...) Bank Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zwolnienie od egzekucji. Powyższy pozew został nadany w Urzędzie Pocztowym w Ż. w dniu 6 listopada 2013r.

( dowód: koperta wraz z pieczęcią datowaną: (...) k.16 akt głównych )

Prezesem Stowarzyszenia (...) jest S. K., a członkiem m.in. J. K..

( dowody: wypis z ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej Starostwa Powiatowego w Ż. k. 42, status stowarzyszenia sportowego k. 31-38, Decyzja nr (...) Starosty (...) z dnia 21 listopada 2012r. k. 39-41 )

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie zgromadzonego i przedstawionego powyżej materiału dowodowego. Nie budził on wątpliwości Sądu do jego prawdziwości, nie był też kwestionowany przez żadną ze stron, zatem należało mu przyznać przymiot pełnej wiarygodności.

Sąd zważył co następuje:

Zgodnie z art. 841 § 1 i 3 kpc osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa. Powództwo można wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa, chyba że inny termin jest przewidziany w przepisach odrębnych.

W przedmiotowej sprawie zawiadomienie o dokonaniu zajęcia ruchomości znajdujących się w posiadaniu dłużnika zostało wydane w dniu 4 września 2013r. następnie doręczone w dniu 10 września 2013r.

Zawiadomienie zostało odebrane przez J. K., będącą żoną prezesa (...) z siedzibą w Ł., a zarazem członkiem tegoż stowarzyszenia. Zatem bez wątpienia była ona osobą uprawnioną do odbioru korespondencji kierowanej na adres strony powodowej.

Przy czym – jak słusznie podnosi pozwany, Prezes Powoda S. K. był obecny przy zajęciu i już w dn. 30.08.2013r. miał stosowną wiedzę w tym zakresie.

Jak wskazuje się w orzecznictwie oraz doktrynie powództwo o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji stanowi środek merytorycznej obrony osoby trzeciej, której prawa zostały przez egzekucję naruszone. Powództwo z art. 841 może być wytoczone najwcześniej po wszczęciu egzekucji, lecz nie później niż w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa (chyba że inaczej stanowią przepisy szczególne). W literaturze wyrażany jest pogląd, że miesięczny termin do wytoczenia powództwa o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji ma charakter materialnoprawny i dlatego nie podlega przywróceniu. Powództwo z art. 841 najpóźniej można wytoczyć do chwili zakończenia postępowania egzekucyjnego. Później osoba trzecia może jedynie żądać, w drodze odrębnego powództwa, zwrotu wyegzekwowanego świadczenia lub naprawienia szkody wyrządzonej na skutek skierowania egzekucji do danego przedmiotu. Artykuł 841 § 3 wprowadza miesięczny termin prekluzyjny liczony od dnia, gdy osoba trzecia dowiedziała się o naruszeniu prawa. Legitymacja czynna służy wyłącznie osobie trzeciej, której prawa zostały naruszone w konkretnym postępowaniu egzekucyjnym. Podstawa do wytoczenia powództwa o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji występuje wówczas, gdy w toku zajęcia zostały naruszone prawa osoby trzeciej (np. dana rzecz jest własnością tej osoby), przy czym, co podkreśla się w piśmiennictwie, chodzi o naruszenie tego rodzaju, że doszło do zajęcia takiego składnika majątkowego, z którego wierzyciel nie ma prawa zaspokoić swojej wierzytelności. /Olimpia Marcewicz, Komentarz aktualizowany do art.841 Kodeksu postępowania cywilnego, Stan prawny: 2014.04.01/.

Ponadto w wyroku z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie o sygn. akt I ACa 79/13 Sąd Apelacyjny w Szczecinie wskazał, że sam fakt uchybienia terminowi z art. 841 § 3 k.p.c. powoduje bezwzględną konieczność oddalenia powództwa bez potrzeby oceny jego merytorycznej zasadności.

Zatem, skoro zawiadomienie o dokonaniu zajęcia ruchomości zostało doręczone pod adres strony powodowej i odebrane przez osobę uprawnioną do odbioru korespondencji, to jako datę dowiedzenia się o naruszeniu praw strony powodowej, wynikających z art. 841 kpc należy wskazać dzień 10 września 2013r. Datę odbioru zawiadomienia należało równocześnie uznać za bezsporną, stanowiącą dzień dowiedzenia się o naruszeniu prawa powoda. Tym samym ostatnim dniem dla skutecznego złożenia pozwu z żądaniem zwolnienia zajętych przedmiotów od egzekucji był dzień 9 października 2013r., pozew zaś wniesiono w dn. 6 listopada 2013r.

Z uwagi na powyższe powództwo należało oddalić w całości jako spóźnione.

Odnośnie podniesionego w odpowiedzi na pozew zarzutu braku prawidłowego pełnomocnictwa po stronie powodowej, jest on nieuzasadniony w świetle brzmienia § 12 rozdział IV statutu powoda.

Co do „sprostowania” wartości przedmiotu sporu, o czym mowa w piśmie pełnomocnika powoda dat. 15.07.2014r. (k.141-142), wniosku w tej mierze Sąd nie uwzględnił na podstawie art. 25 §2 kpc, zgodnie z którym po doręczeniu pozwu sprawdzenie wartości przedmiotu sporu może nastąpić jedynie na zarzut pozwanego, zgłoszony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy.

Pismo procesowe pełnomocnika powoda dat. 01.07.2014r. należało zwrócić na mocy art. 207 § 7 kpc, zaś wnioski dowodowe oddalić jako spóźnione, albowiem na rozprawie dn. 04.06.2014r. (k.119 v. ) pełnomocnikowi powoda zakreślono 7-dniowy termin do zajęcia stanowiska odnoście odpowiedzi na pozew, zaś istotne dla rozstrzygnięcia fakty - art. 227 kpc zostały już ustalone.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na mocy art. 98 § 1 i 3 kpc w zw. z art. 99 kpc i § 6 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 490). Strona powodowa jako przegrywająca zobowiązana jest do zwrócenia pozwanemu kosztów sądowych w całości, na które to koszty złożyły się: wynagrodzenie pełnomocnika (7.200 zł) oraz opłata skarbowa od pełnomocnictwa (17 zł).

Sędzia:

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Kałat
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bielsku Białej
Osoba, która wytworzyła informację:  Jakub Drzastwa
Data wytworzenia informacji: