Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1510/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Szczytnie z 2017-02-10

Sygn. akt: I C 1510/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 lutego 2017 r.

Sąd Rejonowy w Szczytnie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Leszek Bil

Protokolant:

p.o. sekr. sądowego Patrycja Zygmuntowicz

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lutego 2017 r. w Szczytnie

sprawy z powództwa I. S.

przeciwko (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W.

o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji

I.  zwalnia od egzekucji następujące przedmioty zajęte w dniu 21 października 2015 roku przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie D. K. w sprawie egzekucyjnej sygnatura akt Km 627/15:

- piecyk gazowy,

- zmywarka I.,

- lodówko-zamrażarka,

- lodówka S.,

- zestaw wypoczynkowy,

- telewizor,

- urządzenie O.,

- bieżnia S.

- witryna szklana dwudrzwiowa niska,

- witryna szklana dwudrzwiowa,

- witryna szklana czterodrzwiowa niska,

- stół plus sześć krzeseł,

- witryna trzydrzwiowa szklana,

- zegar W.,

II.  zasądza od pozwanego (...) Sp. z o.o. w W. na rzecz powódki I. S. 175,00 złotych tytułem kosztów procesu.

sygn. akt I C 1510/15

UZASADNIENIE

Powódka I. S. wniosła w dniu 20 listopada 2015 r. pozew przeciwko (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W., w którym domagała się zwolnienia od egzekucji:

1.  Piecyka gazowego (...);

2.  Zmywarki I. (...);

3.  Lodówko-zamrażarki L.;

4.  Lodówki S.;

5.  Zestawu wypoczynkowego narożnik, kanapa + fotel;

6.  Telewizora L.;

7.  UrządzeniaO. (...);

8.  Bieżni S.;

9.  Witryny szklanej dwudrzwiowej niskiej;

10.  Witryny szklanej dwudrzwiowej;

11.  Witryny szklanej czterodrzwiowej niskiej;

12.  Stołu + 6 krzeseł;

13.  Witryny trzydrzwiowej szklanej wysokiej;

14.  Zegara W.;

- ruchomości zajętych w budynku mieszkalnym należącym do powódki przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie w dniu 21 października 2015 r. w sprawie Km 627/15. Ponadto wniosła o zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych.

W uzasadnieniu wskazała, że zajęte ruchomości nie stanowią własności dłużnika P. S., a należą wyłącznie do powódki, gdyż wszystkie zostały nabyte po ustanowieniu ustawowej rozdzielności majątkowej przez małżonków do jej majątku osobistego.

Pozwany (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie kosztów procesu na rzecz powódki.

Podniósł, że powództwo winno zostać oddalone jako bezzasadne i nie poparte dowodami. Pozwany wskazał, że na dłużniku P. S. będącym współmałżonkiem powódki od dnia 09 maja 2012 r. spoczywa obowiązek wykonania prawomocnego orzeczenia Sądu, nakazującemu mu zapłatę kwoty 17.988, 31 złotych na rzecz pozwanego. Egzekucja prowadzona już w roku 2012 przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Legionowie okazała się bezskuteczna. Wierzyciel złożył ponowny wniosek o wszczęcie postępowania – do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie. Organ egzekucyjny przystąpił do czynności w miejscu zamieszkania dłużnika w dniu 21 października 2015 r. o godzinie 20.55, gdzie znajdował się dłużnik. Z zajęcia ruchomości sporządzony został protokół, w którym odnotowano podany przez dłużnika stan własności zajętych ruchomości.

Sąd Rejonowy ustalił, co następuje:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie w dniu 21 października 2015 r. wszczął postępowanie egzekucyjne Km 627/15, na wniosek wierzyciela (...) Sp. z o.o., na podstawie tytułu wykonawczego w postaci nakazu zapłaty w postępowaniu wykonawczym w sprawie sygn. akt VII GNc 39/12 Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie z dnia 12 stycznia 2012 r. zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 09 maja 2012 r., przeciwko dłużnikowi P. S.. W toku egzekucji Komornik dokonał zajęcia ruchomości znajdujących się w budynku mieszkalnym położonym przy ul. (...) w J., należącym do powódki I. S.. Dłużnik znajdował się w miejscu podjętych czynności. Sporządzony został protokół zajęcia nieruchomości.

( dowód: protokół zajęcia ruchomości z dnia 21.10.2015 r. w sprawie sygn. akt Km 627/15, k.37-38)

Powódka I. S. oraz dłużnik P. S. umową z dnia 22 września 2009 r. sporządzoną w formie aktu notarialnego ustanowili rozdzielność majątkową.

( dowód: akt notarialny repertorium A nr (...), k. 39)

Nieruchomość położona przy ul. (...) w J. stanowi wyłączną własność powódki. Powódka nabyła ją do majątku osobistego po ustaniu wspólności ustawowej.

(dowód: akt notarialny repertorium A nr (...), k.40-43)

Powódka ruchomości zajęte przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie wymienione w pkt.1-14 protokołu z dnia 21 października 2015 r. stanowiące wyposażenie domu nabyła również do majątku osobistego po ustanowieniu rozdzielności majątkowej z dłużnikiem Powódka i dłużnik P. S. są małżeństwem, jednak nie mieszkają razem. Dłużnik przychodzi okazjonalnie do domu powódki celem odwiedzenia członków rodziny.

(dowód: umowa sprzedaży z dnia 08 listopada 2012 r., k. 120-121;

zeznania świadków: K. P., k.122, K. S., k.122 )

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o powołane powyżej dowody z dokumentów, złożonych w niniejszej sprawie, których żadna ze stron nie kwestionowała na podstawie dokumentów znajdujące się w aktach postępowania egzekucyjnego Km 627/15.

Sąd dokonał ustaleń faktycznych także na podstawie zeznań świadków K. P. i K. S. w zakresie, w jakim powódka twierdziła, że jest właścicielką zajętych ruchomości. Świadkowie potwierdzili, że powódka nabywała ruchomości nie nowe, a używane. K. P. i K. S. zeznali, iż w latach 2009 – 2010 przywozili powódce meble używane z Niemiec z tzw. wystawek. Świadek K. P. wskazał, że przywoził powódce kanapę, szafy, witryny szklane, a także dwie lodówki. Świadek K. S. również podał, że przywoził kanapę, lodówkę oraz podał, że powódka wraz z domem kupiła od poprzednich właścicieli jako wyposażenie mieszkania zmywarkę, zegar i piecyk gazowy. Sąd dał wiarę zeznaniom świadków. W sposób logiczny i przekonywujący opisali oni okoliczności nabycia przez powódką ruchomości stanowiących wyposażenie jej własnego mieszkania. Zeznania świadków korespondują z dowodem jakim jest umowa sprzedaży z dnia 08 listopada 2012 r., a nadto z twierdzeniami samej powódki.

Sąd Rejonowy, zważył co następuje:

Powództwo zasługuje na uwzględnienie w całości.

Zgodnie z art. 841 § 1 k.p.c. osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa. Natomiast w myśl przepisu art. 841 § 3 k.p.c. powództwo można wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa, chyba że inny termin jest przewidziany w przepisach odrębnych. Powódka zachowała termin określony w art. 841 § 3 k.p.c.

Zgodnie z treści art. 51 k.r.o. w razie umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej, każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później. Umowa ustanawiająca ustrój rozdzielności majątkowej z punktu widzenia stosunków majątkowych małżonków, co do zasady, powoduje taki skutek, że ich majątki osobiste – pozostają autonomiczne.

W ocenie Sądu powódka w niniejszym postępowaniu wykazała, iż ruchomości, które zajął Komornik, zostały przez nią nabyte do jej majątku osobistego. Wskazuje na to data i okoliczności nabycia. Fakt przebywania dłużnika w nieruchomości powódki w chwili zajęcia ruchomości ( na co powołał się pozwany) nie podważa w żaden sposób twierdzeń powódki, co do prawa własności zajętych ruchomości.

W tych warunkach zajęte ruchomości nie podlegały egzekucji w postępowaniu prowadzonym przeciwko dłużnikowi P. S..

O kosztach procesu Sąd orzekł w oparciu o art. 98 § 1 k.p.c. strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony.

Z/

1. (...)

2. (...)

3. (...)

S., 7 marca 2017r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Luma
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Leszek Bil
Data wytworzenia informacji: